MAREKO 15

1Ngke e a tib'a ingabong, ao a kabowi naba ibonga ake a kakannato, ma unimm'aane, ma taani koroboki, ma kaain te Tanirim ni kabanea; ao a kabaea Iesu, ao a kairiia nako, ao a angani Birato. 2Ao e titirakinna Birato ni kangai, “Aia King I-Iutaia Ngkoe?” Ao E kaeka Iesu ni kangai, “Ngaia ane ko taku.” 3Ao a bukinna ni baika bati ibonga ake a kakannato. 4E a manga titirakinna Birato, ni kangai, “Akea am kaeka ae Ko na taekinna? Noria, a m'aiti baika a taekin b'a b'aini kabuakakam!” 5Ma akea ana kaeka riki Iesu ae anga, ma ngaia are e mimi Birato. 6Ni katoa te tai are e karaoaki iai te Toa are te Riao, ao e tataneiai Birato ni kainaomata te bure temanna are a bubuti aomata i bukina b'a e na kainaomataaki. 7I buakoia uake a kainaki b'a buure, ao iai te aomata ae arana B'arab'a, ae temanna i buakoia ake a bukinaki b'a a tiritiri n te tai are e ekakinako iai te Tautaeka. 8Ao a aerake aomata nakon te tabo are e mena iai Birato, ao a butiia b'a e na manga katotonga aron are e kakaraoia rimoa nako ia. 9Ao e taku nako ia, “Kam tangirai b'a N na kainaomata aia King I-Iutaia n ai aron ami bubuti?” 10B'a n ana iango, e taku b'a ibonga ake a kakannato, a tia n anga Iesu b'a a bakantang. 11Ma ibonga ake a kakannato, a kairoroia aomata b'a e aonga Birato ni kainaomata B'arab'a i bukiia. 12E a manga kaekaia Birato, ni kangai, “Ao tera ae kam tangiria b'a N na karaoia nakon Teuare kam atongnga b'a aia King I-Iutaia?” 13A takarua nako ina, ni kangai, “Kamatea i aon te kaibangaki!” 14E taku Birato nako ia, “Ao, b'a tera te b'ai ae buakaka ae E a tia ni karaoia?” Ma a kanenei b'anaaia n takarua, ni kangai, “Kamatea i aon te kaibangaki!” 15E kani kakukurei nanoia aomata Birato, ma ngaia are e kab'ara B'arab'a i bukiia; ao ngke E a tia ni kataereaki Iesu, ao e anga b'a E na kamateaki i aon te kaibangaki. 16Ao E kairaki Iesu irouia tautia nako nanon te tabo ae te Beritoriam, ao a weteia tautia ake raoia ni kabaneia. 17A kunnikaia Iesu n te kunnikai ae uraroo, ao a bira te bau man te kai ae kateketeke, ao a katokaa i aon atuna. 18Ao a b'ainingareia n taeka ni karinerine aika kangai: “Ko na kab'aia, Ngkoe ae aia King I-Iutaia!” 19A orea atuna n te kai, ao a bawareia, ao a katorobubua i aoni waeia b'a aongkoa a karinea. 20Ngke a tia ni kakanikoa, ao a buuta te kunnikai are uraroo mai Rouna, ao a manga karini kunnikaina i aona; ao a kairiia nako, b'a a na katinea i aon te kaibangaki. 21I aoni kawaia ao a bo ma Timon ae te I-Kurene ngke e ri rarikiia i aoni kawaina man te nukamotu. Teuaei bon taman Arekantero ma Rubo. A kairoroa b'a e na uota ana kaibangaki Iesu. 22A kaira Iesu nakon te tabo ae arana Korokota, ae nanona, “Te tabo n Tab'anou.” 23N rokoia ikekei, ao a anganna te wain ae renganaki ma te muura; ma E aki nimma. 24A katinea i aon te kaibangaki, ao a kakaaea n te m'akuri ni kaiwa b'a antai ae na reke tib'ana n ana kunnikai Iesu; ao a karaoa aei b'a aia kawai n tib'atib'ai kunnikaina. 25Te aoa ruaiwa n te ingabong ngke a katinea Iesu i aon te kaibangaki. 26Ao taeka ake E bukinaki iai, a koreaki ni kangai: “Aia King I-Iutaia.” 27A katineia naba i aoni kaibangaki n te tabo naba arei, uoman taani kam'arua: temanna i angaataina ao temanna i angamaingina. 29Ao a taetae n iowawa nako Ina aomata ake a ri rarikina, ao a katoutou atuia ni kaenaena, ao a kangai, “E! Ngkoe ae Ko nang urua te um'antabu ao Ko na manga kateia i nanon tenibong, 30kamaiuko, ao ruo man te kaibangaki!” 31A kakanikoa naba ibonga ake a kakannato ma taani koroboki, ao a i taetae i rouia ni kangai, “E kamaiuia tabem'aang; E aki kona te kamaiua. 32Ke E ruo te Kristo ae aia King Iteraera man te kaibangaki, b'a ti na mataku, ao ti a onimaki.” 33Ngke e a tawanou, ao e roo aon te aba ni kabuta ni karokoa te aoa tenua n te tanimaeaontaai. 34Ngke e bo tenua, ao E takarua Iesu n te b'ana ae korakora, ao E kangai, “Eroi, Eroi, ram'a tab'aketani?” ae nanona, “Atuau, Atuau, e aera ngkai Ko kitanai?” 35A ongo b'anaana aomata ake a teitei ikekei ao a taku, “Noria, E wetea Eria!” 36Ao e biri temanna ao e kateboa te tib'anti n te wain ae kamangingi, ao e katekea i tabon te kai, ao e angan Iesu b'a E na moi iai; ao e taku, “Ti na kaantaninga, ao ti na mataku b'a tao e na roko Eria ni karuoa.” 37Ao E takarua Iesu n te b'ana ae korakora, ao E mate. 38Ao e raeuaki mai eta nako nano te kunnikai are te roki are tine n te um'antabu. 39Ao te mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ngke e nora Iesu b'a E mate n te aro arei, ao e taku, “Bon te koaua b'a Natin te Atua te Aomata aei.” 40Iai naba aine ikekei ake a mataku mai kiraroa; ao e mena i buakoia Nei Maria are te I-M'aketara, ao Nei Maria are tinan Iote ma Iakobo are te ataei riki; ao raoia naba Tarome, 41are irira Iesu ngke E mena i Kariraia, ao e buobuokia naba; ao raoia naba aine aika bati ake a airi ma Iesu nako Ierutarem. 42Ngke e a kani bong, ngke ai tain te katauraoi are te bongina i m'ain te Taabati, 43ao e roko Ioteb'a ae te I-Arimataia, ae temanna ngaia ae kakannato b'a kaain te Kauntira, ae kaantaninga naba rokon uean te Atua. E nako ni Birato ma te aki maaku, ao e butiia rab'atan Iesu. 44E mimi Birato ngke e ongo b'a E a kaman tia ni mate Iesu! E wetea te mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao e titirakinna ni kakaaea koauan te rongorongo arei mai rouna; 45ao ngke e a ataia mairoun te mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao e a anga rab'atan Iesu nakon Ioteb'a. 46Ao Ioteb'a e kaboa te kunnikai ae tamaroa ae mainaina, ao e karuoa rab'atan Iesu ao e niria iai; ao e kawenea n te ne ni mate ae ekeaki i nanon te b'a, ao e karabinoa te atibu ae buubura b'a bonotani matan te nne ni mate. 47Ao Nei Maria are te I-M'aketara ma Nei Maria are tinan Iote a nora te tabo are e kaweneaki iai rab'atan Iesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\