MAREKO 16

1Ngke e a toki te Taabati, ao a kabooi baika boiarara Nei Maria are te I-M'aketara ma Tarome ma Nei Maria are tinan Iakobo, b'a a na nako ni kabira rab'atan Iesu. 2Ngke e moantaai n te ingabong ni moani bongin te wiiki, ao a roko n te nne ni mate ngke e a tia n oti taai. 3A i titiraki i rouia ni kangai, Ai antai ae na karabinoa nako te atibu mai matan te nne ni mate i bukira? 4Ao ngke a taraia, ao a noria b'a e a kaman tia ni karabinoaki nako te atibu; b'a e rangi ni buubura te atibu arei. 5Ngke a rin n te nne ni mate, ao a nora te teinimm'aane temanna ae tekateka n te angaatai, ao e b'ainna n te kunnikai ae mainaina ae m'arairai; ao a mimi. 6Ao e taku nako ia, Kam na aki mimi; I ataia b'a kam ukoukora Iesu are te I-Natareta, are E kamateaki n te kaibangaki. E a manga uti, akea ikai; nora te tabo are a kawenea iai rab'atana. 7Ma kam na nako, ao tuangiia ana reirei ma Betero naba b'a ae E ri moami nako Kariraia; ane kam na noria ikekei, n aron are E a tia n tuangngkami. 8A oti nako man te nne ni mate ao a biri nako, b'a a ruru ao a mimi; ao akea te b'ai teuana ae a kaotia nakon temanna b'a a taonaki n te maaku. 9Ngke E a manga uti Iesu mai buakoia maate ni moani bongin te wiiki, ao E kaoti moa nakon Nei Maria are te I-M'aketara, are E a tia ni kaotinakoia mai rouna taimonio ake itiman. 10E nako neiei ao E tuangiia uake raon Iesu, ngke a nanokawaki ma n tang. 11Ma ngke a ongo b'a E a manga uti ao e a tia n noraki iroun neiei, ao a aki kakoauaa. 12Rimwi riki, ao E kaoti n te aro ae e kaokoro iai taraana nakoia raoia ake uoman, ngke a tabe n nakonako n te tabo ae aki maekanaki. 13A oki uakekei, ao a tuangiia reirei ake raoia, ma a aki kakoauai. 14I mwina ao E kaoti nakoia reirei ake tengauni ma temanna ngke a am'arake; ao E takuia i bukin aia aki onimaki ao matoatoan nanoia i mwin tuangakiia irouia te koraki ake a tia n noria i mwin te tai are E a manga uti iai. 15Ao E taku nako ia, Kam na nako n taabo nako ao tataekina te euangkerio nakoia kaain aonnaba ni kabaneia. 16Ane onimaki ao e b'abetitoaki, ao e na kamaiuaki; ma ane aki onimaki ao e na kabuakakaki. 17Ao akana onimaki, a kona n noraki irouia kanikina aikai: n Arau ao a na kanakoia taimonio; ao a na taetae n taetae nako; 18ane a na tabekia naeta; ao ngkana a moi n te b'ai ae kamamate ao a na aki rotaki iai; a na kaaki baiia i aoia aoraki ao ane e na reke i rouia te marurung. 19Ngke E tia te Uea are Iesu n taetae nako ia, ao E uotaki rake nako karawa, ao E tekateka i angaatain te Atua. 20Ao a nako uakekei ni kab'arab'ara n taabo nako, ao E buokiia te Uea, ao E karaoi kanikina ake a na kakoauaki iai b'a e boni koaua te rongorongo are a taekinna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\