MAREKO 2

1Ao i mwin tabeua te bong, ao E a manga roko Iesu i Kaberenaum, ao e taekinaki b'a E mena i nanon te auti. 2Ao a botaki aomata aika bati, ma ngaia are akea te nne ae m'awa, ao akea naba n te mataroa; ao E kab'arab'ara nako ia. 3Ao iai ake a roko, ao a uota nako Ina temanna ae nakibaina, ae tabetabekaki irouia aomata aika aman. 4Ao ngke a aki kona ni kaania Iesu b'a a bati aomata, ao a kauka taubukin te auti ike E mena i aana Iesu; ao ngke a tia ni kaukia ao a nna te nne ni wene are e wene iai te nakibaina. 5Ao Iesu, ngke E noori aia onimaki, ao E taku nakon te nakibaina, “Natiu, a kab'araki am bure.” 6Iai taani koroboki ake a tekateka ikekei ma n titiraki i nanoia, ni kangai, 7“E aera ngkae E taetae Teuaei n ai aron anne? E taetae ni bakanatua! Bon tii te Atua ae kona ni kab'arai buure!” 8Ao Iesu, E kakoaua i nanona n te tai naba arei b'a iai te titiraki i nanoia, ma ngaia are E taku nako ia, “Kam aera ngkai kam iango n titiraki i nanomi? 9E nga ae kai atongaki riki, te taetae ae kangai nakon te nakibaina, A kab'araki am bure; ke te kangai, Tei rake, tabeka nem ni wene, ao nakonako? 10B'a kam aonga n ataia b'a E kona Natin te Aomata ni kab'arai buure i aon te aba,” E taku nakon te nakibaina, 11“Tei rake, ao tabeka nem ni wene, ao nako n am auti.” 12Ao teuarei, e tei rake, ao e tabeka nnena ni wene n te tai naba arei, ao e oti nako i mataia te koraki akekei ni kabaneia; ma ngaia are a bane ni mimi, ao a kamoamoa te Atua ni kangai, “Ti tuai man nonora te aro aei ma rimoa!” 13Ao Iesu E a manga nako rarikin te nama; ao a bane n nako Ina aomata, ao E reireiia. 14Ao ngke E waki i aoni kawaina, ao E nora Rewi are natin Areb'aio b'a e tekateka n aobitin te taekiti; ao E taku Iesu nako ina, “Ko na irirai.” Ao ngaia e tei rake ao e iria. 15I mwiina ao Iesu e am'arake n ana auti Rewi, ao a raonna n am'arake taan anai taekiti ma aomata aika buakaka aika m'aiti, ma ana reirei; b'a a m'aiti aomata ake a iririia. 16Ao ngke a nora Iesu taani koroboki ma B'aritaio b'a E am'arake ma taan anai taekiti ma aomata aika buakaka, ao a taku nakoia ana reirei, “E aera ngkae E am'arake ma ni moi ma taan anai taekiti ma aomata aika buakaka?” 17Ngke E ongo Iesu, ao E taku nako ia, “Te koraki aika marurung, a aki kainanoa te tia katoki aoraki, ma e kainanoaki irouia aika a aoraki: I roko, tiaki b'a N na weteia akana raoiroi, ma I roko b'a N na weteia akana buakaka.” 18A aki mamatam ana reirei Ioane ma aia reirei B'aritaio. A roko aomata i roun Iesu ao a taku, “A aera ngkai a aki mamatam ana reirei Ioane ma aia reirei B'aritaio, ao a mamatam am reirei?” 19E taku Iesu nako ia, “A kona n aki mamatam taan raona te tia iein ngkae E boni mena i buakoia te tia iein? Ngkai raoia te tia iein, ao a aki kona n aki mamatam. 20Ane a na roko boong, are e na uotaki nako iai te tia iein mai buakoia; anne ngkanne te tai are a na aki mamatam iai. 21“Akea ae ituua te moti ni kunnikai ae boou i aon te kunnikai ae a b'ai nikawai; b'a ngkana e ituua ao ane e na tebenako are e boou man are e a b'ai nikawai, ao e na ab'ab'aki riki raeuakina. 22Ao akea ae atoa te wain ae boou nako nanoni nne ni wain aika kuun aika b'ai nikawai aika kuniia maan, b'a ngkana e atoia ao te wain e na urui nne akanne; e na waanako te wain, ao a na uruaki nena: b'a te wain ae boou e riai n atoaki nako nanoni nena aika kuun aika boou aika kuniia maan.” 23N te bong ae te Taabati, ao Iesu, E nakonako ri nukan taabo ake a unikaki iai aroka aika uita. Ao ana reirei a kiniki uaa n uita ngke a nakonako ma Ngaia. 24Ma ngaia are a taku nako Ina B'aritaio, “Noria, e ekakinako ara tua n te b'ai ane a karaoia am reirei n te Taabati!” 25Ao E kaekaia Iesu ni kangai, “Kam tuai meni wareka taekan te b'ai are e karaoia Tawita n te tai are e kainano iai ma raona ngke a mate ni baki? 26B'a e rin n ana auti te Atua ao e kana te berena are Kaotiotaki, are katauaki i bukin te Atua. E riki aei n ana tai n tei Abiata ngke mataniwiia ibonga ngaia. N taekan ara tua, ti ibonga aika kona ni kana te berena arei ma Tawita, e kanna ao e anganiia naba raona b'a a na kanna.” 27Ao E taku nako ia, “E karaoaki te Taabati i bukin te aomata, ma e aki karaoaki te aomata i bukin te Taabati; 28ma ngaia ae Natin te Aomata bon Uean naba te Taabati.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\