MAREKO 3

1Ao E a manga rin Iesu ni m'aneabaia I-Iutaia, ike e mena iai te aomata ae e mate baina. 2Ao a tarataraia b'a tao E na kamaiua teuarei n te Taabati, b'a a aonga ni karekea bukinana iai. 3Ao E taku Iesu nakon te aomata arei, “Tei rake, ao mena i nuuka.” 4Ao E taku nakoia aomata, “Eti ma taekan te tua i bukin te Taabati b'a ti na karaoa ae raoiroi ke ae buakaka? B'a ti na kamaiua te aomata ke ti na kamatea?” Ao a aki kaekaa. 5E un Iesu ngke E tarataraia nako, ao E nanokawaki naba i bukina ngke a matoatoa nanoia; ao E taku nakon teuarei, Arora nako baim. Ao e aroria, ao e maiu baina. 6Ao B'aritaio a kitana m'aneabaia I-Iutaia, ao a kabowi n te tai ae waekoa ma tem'angina aika kaain ana botaki Erote, b'a a na kareke iango i bukin tiringan Iesu. 7Ao E nako Iesu ma ana reirei nakon te nama are Kariraia, ao a iria aomata aika m'aiti. A roko mai Kariraia, ao mai Iutaia, ao mai Ierutarem, ao mai Itumia, 8ao man te tabo are i mainikun te Ioretan, ao man taabo ake a katobibi kaawa ake Turo ma Titon. A roko aomata aikai nakon Iesu b'a a tia n ongo taekani b'aai ake E kakaraoi. 9Ao i bukina ngke a rangi ni m'aiti aomata, ao Iesu E tuangiia ana reirei b'a a na katauraoa te booti i bukina, b'a E aonga n aki karib'aki i rouia. 10B'a E a tia ni kamaiuia aomata aika m'aiti, ao ake a aoraki a karaneneiia n uai rokoia i Rouna, b'a a aonga n riingnga. 11Ao aomata ake a taniaki irouia tamnei aika kam'ara, ngke a nora Iesu, ao a b'aka i matana, ao a takarua ni kangai, “Bon Natin te Atua Ngkoe!” 12Ao Iesu E tuangiia tamnei ake a kam'ara akekei ma te b'ana ae matoatoa, b'a a na aki tuanga temanna b'a antai Ngaia. 13Ao Iesu E nako aon te maunga, ao E weteia uake E kani weteia, ao a roko i Rouna. 14Ao E rineia tengauni ma uoman, (ao E araniia b'a taan tuatua) b'a a na memena i Rouna, ao b'a E na kanakoia b'a a na kab'arab'ara, 15ao b'a a na m'aka ni kanakoia taimonio. 16Ao aikai te koraki akekei: Timon are E aranna b'a Betero; 17ao Iakobo ma tarina are Ioane ake natin Tebetaio (E araniia b'a Boanereke, ae nanona, natin te baa-ni-karawa). 18ao Anterea, ma Biribo, ma B'aretorom'aio, ma Mataio, ma Toma, ma Iakobo are natin Areb'aio; ao Tataio, ma Timon are te tia tauanen i bukin abana, 19ma Iuta Itekariota are kam'anea Iesu. 20Ao Iesu E nako n te auti. A manga botaki aomata aika m'aiti, ma ngaia are E a aki reke ana tai ma ana reirei ni kamarikeia. 21Ao ana utu Iesu, ngke a ongo, ao a nako b'a a na taua, i bukina ngke a kangai aomata, “E rangirang!” 22Iai taani koroboki ake a roko mai Ierutarem ake a kangai, “E taniaki irouni Beretebub'a, ao E kanakoia taimonio ni m'akan aia mataniwi taimonio.” 23Ao Iesu E weteia ao E taetae nako ia n taeka ni kabotau, ao E kangai: E na iranna Tatan ni kanakoa Tatan? 24Ngkana e koro-utu te aba teuana, ao a buaka i bon i rouia, ao e na mauna arona n tautaeka. 25Ao ngkana e koroutuaki te utu teuana, ao a bobuaka i bon i rouia, ao e na uruaki rab'atan te utu anne. 26Ma ngaia are ngkana e koroutuaki uean Tatan, ao e na aki teimatoa ueana, ma e na b'aka ao e na toki. 27Akea ae kona n rin n ana auti te aomata ae aintoa n anai ana b'ai, b'a ti ngkana e kabaea moa teuare aintoa ao ngkanne e a kona n anai ana b'ai ake n ana auti. 28E koaua ae I a tuangngkami b'a a na bane ni kab'araki buure mairouia aomata nako ma taetaebuaka ake a taekin; 29ma ane taekin taeka aika buakaka n ekaanako te Tamnei are Raoiroi iai, ao e na aki konaki ni kab'araki ana bure, b'a e a tia ni karaoa te bure are aki totoki. 30E taekin taeka aikai Iesu i bukina ngke a kangai, “Iai te tamnei ae kam'ara i Rouna.” 31E roko tinan Iesu ma tarina nako. A tei i tinanikun te auti, ao a kanakoa aia rongorongo b'a a tangira Iesu. 32A tekateka aomata aika bati i rarikin Iesu, ao a taku nako Ina, “Tinam ma tarim aika mena i tinaniku b'a a tangiriko.” 33E kaekaia Iesu ni kangai, “Antai tinau ao tariu?” 34E taraia nako ake a tekateka i rarikina, ao E taku, “Aikai tinau ma tariu! 35B'a te aomata ane karaoa nanon te Atua boni ngaia tariu, ao m'aneu, ao tinau.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\