MAREKO 4

1Ao E a manga moana ana reirei Iesu i rarikin te nama are Kariraia. A rangi ni m'aiti aomata ake a botaki nako Ina, ma ngaia are E toka i aon te boti ao E tekateka i nanona. E mena te boti n te nama, ao aomata a tei i rarikin te nama n ua kaan ma te ran. 2Ao E reireiia baika bati n taeka ni kabotau, ao E taku: 3“Kam na ongora! Iai te tia ununiki ae nako ni kamaae koraa n uniki; 4ao ngke e kamaae, ao a b'aka tabeua ri rarikin te kawai, ao a roko mannikiba ni kang. 5Ao tabeua a b'aka i aon te tabo ae ririb'a ike e aki bati te tano iai; ao a kai riki b'a e manni te tano; 6Ao ngke e kabo rake taai, ao e a kaurarakei aroka aikai. A mate i bukina ngke a aki nene wakaaia b'a e manii te tano. 7Iai tabeua koraa ake a b'aka i buakoni kaai aika kateketeke. A riki rake kaai ake a kateketeke, ao a karib'ai aroka ake a unikaki ao a aki kariki uaa. 8Ao iai tabeua koraa ake a b'aka i aon te tano ae raoiroi. A riki ao a rikirake, ao a kariki uaa: tabekai kaka tenibwi, ao tabekai kaka onobwi, ao tabekai kaka tebubua.” 9Ao e taku Iesu, “Ane iai taningana n ongo ao ke e ongo!” 10Ao ngke E mena Iesu n ti Ngaia, ao a kawaria aomata tem'angina ake a tia n ongo i Rouna, ao a kawaria naba ana reirei ake tengauni ma uoman, ao a tuangnga b'a E na kab'arab'arai nanon taian taeka ni kabotau. 11E taku Iesu nako ia, “Kam a tia n anganaki te baere raba, are b'ain uean te Atua; ma i bukiia ake i tinaniku, a taekinaki b'aai nako ia n taeka ni kabotau; 12b'a a aonga n taratara ma n taratara, ma a na aki noraba; b'a a na ongora ma n ongora, ma a na aki atatai: b'a ngkana a noraba ao a atatai, ao ane a na rairi nanoia ao a na kab'araki aia bure.” 13Ao E taku Iesu nako ia, “Kam aki ata nanon te rongorongo ni kabotau aei? Ao kam na kanga ngkanne ni kona n atai nanon taeka ni kabotau nako? 14Te tia ununiki, e kamaaea n unika ana taeka te Atua. 15Aomata tem'angina, a kabotauaki b'a kaanga koraa ake a b'aka ri rarikin te kawai: n te tai naba are a ongo iai ana taeka te Atua, ao e roko Tatan ao e anaia mai rouia. 16Iai tem'angina ake a kabotauaki b'a kaanga koraa ake a b'aka i aon te tabo ae ririb'a: n te tai naba are a ongo iai ana taeka te Atua, ao a butim'aia ma te kukurei. 17Ma te taeka aei, e aki tiku ni maan i nanoia, b'a e aki matoatoa i nanoia. Ma ngaia are ngkana e roko te kanganga ke te b'ainikirinaki i bukin ana taeka te Atua, ao a b'aka naba. 18Ao tem'angina, a kabotauaki b'a kaanga koraa ake a unikaki i buakoni kaai ake a kateketeke. Aikai te koraki ake a ongo te taeka, 19ma iango n raraoma nako i bukin te maiu aei, ao tangiran taiani kaub'ai ma b'aai nako aika kamataaia te aba, a karib'ab'aa te taeka, ao e aki kariki uaa. 20Ma tem'angina, a kabotauaki b'a kaanga koraa ake a unikaki n te tano are raoiroi. A ongo te taeka, ao a kaki i nanoia, ao a kariki uaa: tabem'aang kaka tenibwi, ao tabem'aang kaka onobwi, ao tabem'aang tatabe bubua.” 21Ao E taku Iesu nako ia, “E uotaki mai te taura b'a e na kakiaki i aan te b'aketi ke i aan te kai ni wene? Tiaki b'a e na katokaki i aoni nena? 22B'a te b'ai ae karabaaki ane e na kaotaki, ao ane e rabunaki e na kanakoaki rabunana. 23Ane iai taningana n ongo, ao ke e ongo!” 24Ao E a manga taku nako ia, “Kam na karaua n iangoa ae kam ongo! B'aai ni baire ake kam kabonganai b'a b'aini motikan taekaia tem'angina i roumi, a na manga kabonganaki iroun te Atua b'a b'aini motikan taekami i Rouna-ma a na kakorakoraki riki nako imi. 25B'a ane iai ana b'ai, ao e na anganaki ni kabatiaaki; ao ane akea ana b'ai, ao e na anaaki mai rouna are iai i rouna, e aoria ngkana ti teutana.” 26Ao E taku Iesu: Uean te Atua kaanga ai aron te aomata ae kamaae n uniki koraa n te tano. 27E matu n te bong, ao e uti n te ngaina; ao i nanoni kakaraoan aei i rouna, ao e kaoti taberan te aroka, ao e riki rake. Ma e aki ataia b'a e kanga n riki aei. 28Te tano, boni ngaia ae e karikirakea te aroka ao e kauaaea naba: e kaoti moa te raibwebwe, ao rimwi te ari, ao rimwi te uaa n te ari. 29Ngke e tawaa te uaa, ao te aomata arei e koreia n ana biti, b'a e a roko tain te tai. 30E taku Iesu, “Tera ae ti na taekinna b'a katotongan uean te Atua? Tera te taeka ni kabotau ae ti na kabongana b'a e na kamatata nanona? 31Ai aron uaan te m'akeke, ae te uaa ae moan te uarereke i buakon uaa nako aika unikaki; 32ma ngkana e unikaki, ao e rikirake b'a te kai ae ab'ab'aki riki nakoia aroka ni kabane ake ana karinan; ao e kariki m'aangana aika ab'ab'aki, ma ngaia are a roko mannikiba ni karaoi ngaoia iai i aan nuuna.” 33Ao E taekin ana koaua Iesu nakoia aomata n taeka ni kabotau aika bati, aika ai aron aikai; ao E reireia n ai aroni m'aitin are a kona n oota iai. 34E aki kona n taetae nako ia n aki kabonganai taeka ni kabotau; ma ngkana ti Ngaia ma ana reirei, ao E kamatatai nanoni b'aai ni kabane nako ia. 35N te bong naba arei, ngke e a tairiki, ao E taku Iesu nakoia ana reirei, “Ti na nako n iteran te nama are teuana.” 36A kitaniia aomata aika m'aiti; ao a toka ana reirei i aon te boti are E a kamani mena iai Iesu, ao a kairiia b'a raoia. Iai booti tabewa i rarikina. 37Ao e karina ni kare te ang ae korakora; ao naao a b'aroa nanon te boti n te aro are e a kani kebo n te ran. 38E mena Iesu i bukin te boti b'a E matu, ao atuna i aon te uninga. A kautia ana reirei, ao a taku, “Te Tia Reirei, Ko aki tabe i roura ngkai ti a kani mate?” 39E teirake Iesu mani matuuna, ao E takua te ang ma te nama, ni kangai, “Tai karongoa! Kainab'aabu!” E b'aka te ang, ao iai te raoi. 40Ao E taku nakoia ana reirei, “E aera ngkai kam maaku? Akea ami onimaki?” 41A rangi ni maaku, ao a i taetae i rouia ni kangai, “Antai Teuaei? B'a e ongo i Rouna te ang ma naao!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\