MAREKO 5

1Ao Iesu ma ana reirei a roko n iteran te nama are teuana, i abaia I-Kerata. 2Ao ngke E waerake man te boti, ao E a kaitibo naba ma te aomata ae oti nako mani nneia maate; iai i rouna te tamnei ae kam'ara, 3ao e mamaeka n aia tabo maate. Akea ae kona ni kabaea n taurekereke; 4b'a a m'aiti ana tai ni kabaeaki waena ma baina n taurekereke, ma e a katoa tai naba ni motiki, ao e urui biiti ake kabaeani waena; akea ae e tau korakorana b'a e na taua. 5E memena ni nneia maate ao ri buakoni maunga ni katoa te bong ao te ngaina. E aki toki n tatakarua ao ni kokorokoroia n atiibu. 6Ngke e nora Iesu mai kiraroa, ao e biri, ao e b'aka i aoni bubuaniwaena i matan Iesu, ni karinea, 7ao e takarua n te b'ana ae korakora, ni kangai, “Iesu ae Natin te Atua are Moan te Rietaata! Tera am b'ai i rou? I bubutiko n aran te Atua b'a Ko na aki kamarakai!” 8E taekina aei i bukina b'a Iesu, “E a tia n taku nako ina, Te tamnei ae kam'ara, oti nako mairoun te aomata aei!” 9Ma ngaia are Iesu, “E titirakinna ni kangai, Antai aram?” E kaeka te aomata arei ao e taku, “Arau Rekeon-b'a a m'aiti ara koraki!” 10Ao e kabatia butian Iesu b'a E na aki kanakoia mai aon te aba arei. 11Iai te nanai ni beeki ae am'arake n aki raroa ni karaabeen te maunga. 12Ao taimonio a butiia Iesu ni kangai, “Kanakoira nakoia beeki, b'a ti na rin i nanoia.” 13Ao Ngaia E kariaia, ao tamnei aika kam'ara, a oti nako mairoun teuarei, ao a rin i nanoia beeki aika tao uanga m'aitiia; ao e biri nako te nanai ni beeki n toua ae karabee rikaaki nako nanon te nama, ao a b'ab'a. 14A biri nako uake a tararuaia beeki, ao a kabuta nako te rongorongo n te kawa ao n taabo ake a maekanaki. A roko aomata n nora te baere riki. 15Ao ngke a roko iroun Iesu, ao a nora teuare taniaki ngkoa irouia tamnei aika kam'ara b'a e tekateka ao e kunnikaia, ao e a aomata; ao a maaku. 16Ao ake a nora te baerei, a tuangiia aomata taekan te baere riki nakon te aomata are taniaki irouia tamnei aika kam'ara, ma taekaia beeki. 17A butiia Iesu b'a E na kitana abaia. 18Ao ngke E nangi toka n te boti, ao teuare taniaki ngkoa irouia tamnei aika kam'ara, “E butiia b'a e na iria!” 19Ma Iesu, E aki kariaia, ao E taku nako ina, “Ko na nako n okira mwengam, nakoia am utu, ao karakini b'aai ake E a tia ni karaoi te Uea nako im, ao arona ngke E a tia n nanoangaiko.” 20Ao e nako, ao e ri nukan Tekabori, ao e tataekina te baere E a tia ni karaoia Iesu nako ina. Ao aomata ake a ongo a bane ni mimi. 21Ao Iesu E a manga okira iteran te nama are teuana n te boti, ao a botaki nako Ina aomata aika rangi ni m'aiti i rarikin te nama. 22Ao e roko Iairo, ae temanna i buakoia taan taua taekan aia m'aneaba I-Iutaia; ngke e nora Iesu ao e b'aka i rarikini waen Iesu, 23ao e kabanea ana bubuti nako Ina, ao e kangai, “E rangi n aoraki natiu te aine. Nako mai, kaki baim i aona b'a e aonga ni karekea te marurung, ao e na maiu.” 24Ao E nako Iesu ma ngaia. A iria aomata aika rangi ni m'aiti n te aro are a karib'a n akea m'awan rarikina. 25Iai te aine temanna i buakoia ae iai i rouna te aoraki n aine i nanon te maan ae tebwi ma uoua te ririki; 26a m'aiti taokita aika a tia ni buokia, ao e a bane ana m'ane ma akea te marurung ae e karekea: e a mamara riki. 27E a tia n ongo taekan Iesu, ma ngaia are e karanenea i buakoia aomata n ri akuun Iesu, ao e riinga ana kunnikai. 28B'a e taku, “Ngkana tao I riinga naba ti kunnikaina, ao I a kamaiuaki.” 29E rina n toki aorakina n aine, ao e namakinna i nanona b'a e a kamaiuaki man aorakina. 30Ao Iesu, ngke E ataia naba b'a e oti nako mai Rouna te m'aka, ao E rairaki i buakoia aomata aika m'aiti, ao e taku, “Antai ae riinga kunnikaiu?” 31A kaeka ana reirei, ni kangai, “Ko noriia aomata aika m'aiti b'a a karib'ako, ao Ko kangai, Antai ae riingai?” 32Ao E taratara nako b'a E na noria b'a antai ae karaoia. 33Ao te aine, n ataan te b'ai are a tia n riki nako ina, e roko ma te maaku, ao e ruru. E b'aka i matan Iesu, ao e tuangnga te koaua ni kabane. 34E taku Iesu nako ina, “Natiu, e kamaiuko am onimaki; naako ma te rau, ao ko na kamaiuaki man aorakim.” 35Ngke E tabe n taetae, ao a roko tem'angina aika taan ua rongorongo man ana auti Iairo, ao a taku, “E a mate natim. E aera b'a ko na katabea te Tia Reirei?” 36Ma Iesu E aki kan tabe ma aia taeka, ao E taku nakon Iairo, “Tai maaku. Ko na ti onimaki.” 37Ao akea temanna ae E kariaia b'a e na iria b'a ti Betero ma Iakobo, ao Ioane are tarin Iakobo. 38A roko n ana auti Iairo; ao Iesu, E nora te mangao n aki rau irouia aomata: iai ake a kanenei b'anaaia n tang, ao iai naba ake a tangi ni b'aeb'aeti. 39E rin ao E taku nako ia, “E aera ngkai iai te kiriwe i roumi, ao kam tangi ni b'aeb'aeti? E aki mate te teei ma e matu!” 40A ngareakinna. Ma E kabaneia ni kaotinakoia, ao E kaira taman te teei ma tinana, ma uake raona, ao a rin n te tabo are e mena iai te teei. 41E taua bain te teei Iesu, ao E taku nako ina, “Tarita koum, ae nanona, “Te teeinaine, I taku nako im, Tei rake!” 42N te tai naba arei, ao e tei rake te teeinaine ao e nakonako; b'a ai tebwi ma uoua ana ririki ni maiu. Ngke e riki aei, ao a bane naba ni mimi. 43Ma Iesu E kamatoa b'anaana n tuangiia b'a a na aki tuanga temanna te baei; ao E tua b'a a na angan neierei kanana b'a e na am'arake.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\