MAREKO 6

1Ao Iesu, E kitana te tabo arei, ao E nako n abana; ao a iria ana reirei. 2Ao ngke e roko te Taabati, ao E moanna n reirei i nanoni m'aneabaia I-Iutaia; a m'aiti aomata ake a mena ikekei, ao ngke a ongora i Rouna ao a bane ni mimi. A taku, “A reke maia baikai iroun Teuaei? Ao te rabakau ra ae E anganaki? B'a a karaoaki baika kamimii aika ai aron aikai ni baina! 3Tiaki te kabenta Teuaei, are Natini Nei Maria, ao are tarin Iakobo, ma Iote, ma Iuta, ma Timon? Ao tiaki a mena m'anena i roura ikai?” Ao a kaoti mataia n ribaia. 4E taku Iesu nako ia, “Iai karinean te burabeti n taabo nako, ma akea n oin abana ao irouia ana bu, ao i nanoni mwengana.” 5Akea m'akuri aika kamimii ake E kona ni karaoi ikekei, ma E ti katokai baina i aoia tem'angina aika aoraki ni kamaiuia. 6Ao E mimi n aia onimaki. Ao E nako ni kaawa ake a mena ikekei n reireiia aomata. 7E weteia uake tengauni ma uoman Iesu, ao E kanakoia ni kakauomaniia. E anganiia te m'aka i aoia tamnei aika kam'ara, 8ao E tuangiia ni kangai, “Tai uota te b'ai teuana i aoni kawaimi b'a ti te oko: akea te kariki ae na uotaki, ao akea naba te buua ke te m'ane i nanoni nneia aika a na uotaki. 9A na karin aia kau ni wae, ao a na aki b'ain uoua aia kabaraki!” 10Ao E a manga taku riki nako ia, N te tabo are kam rin iai, ao tiku n te auti anne ni karokoa kam kitana te tabo anne. 11Ao ngkana kam kawara te kawa teuana ma a aki butim'aingkami kaaina ao a aki kan ongora i roumi, kitanna ao taei bubun aontano mai waemi b'a te b'ai ni kakoaua nako ia b'a a aki mutiakiningkami.” 12Ao uakekei a nako ao a reireiia aomata b'a a na rairi nanoia. 13A kanakoia taimonio aika bati; ao aomata aika m'aiti aika aoraki a kabiraki i rouia n te b'a, ao a kamaiuaki. 14Ao te uea are Erote, e ongo taekan Iesu; b'a e a rangi n atoatongaki arana. A taku tem'angina, “E a maiu Ioane are te tia b'abetito mai buakoia maate, ma ngaia ae e a reke i rouna te m'aka ni karaoi m'akuri aika kamimii.” 15Ma a taku tem'angina, “Bon Eria.” Ao tem'angina, a taku, “Bon te burabeti, n ai aron temanna mai buakoia burabeti ake rimoa.” 16Ma ngke e ongo taekana Erote, ao e taku, “Bon Ioane, are I a tia ni korea roroana, ma e a manga maiu!” 17B'a teuae Erote, e a tia n anga m'akana b'a e na tauaki Ioane b'a te bure; ao e tua b'a e na kabaeaki, ao e na kakaki i nanon te karabuuti. E karaoa aei Erote i bukin Eroria, b'a e a tia n iein ma ngaia, ao neiei boni buun tarina are Biribo. 18B'a e kangai Ioane nakon Erote, “E aki riai i aan te tua b'a ko na iein ma buun tarim!” 19Ao Eroria, e nanobuaka ao e kani kamatea Ioane. Ma e aki kona, 20b'a Erote, e maka Ioane, n ataakina i rouna b'a te aomata ngaia ae raoiroi ae tabu; ao e kawakinna raoi. E kan ongongora i rouna, e boni ngae ngke e kakakiriweaki nanona ni katoa te tai are e ongora iai i rouna. 21E reke ana tai Eroria: e reke n ana tai Erote ngke e kauringa ana bongi ni bung, ngke e karaoa te am'arake ae ab'ab'aki i bukiia ake a kakannato n te tautaeka, ao i bukiia mataniwi n taanga ni buaka, ma aomata ake a kakannato i Kariraia. 22Ao ngke e rin ni b'ab'atere natin Eroria te aine, ao e kakukureia nanon Erote ma iruwa; ao e taku te uea nakon te teeinaine, “Tuangai te b'ai ane ko tangiria, ao N na anganiko.” 23Ao e taetae n tuea nako ina ni kangai, “Ane ko tuangai, ao N na anganiko, e aoria ngkana iteran ueau!” 24Ao e oti nako ao e taku nakon tinana, “Tera ae N na tuangnga?” Ao e kaekaa tinana, ni kangai, “Atuun Ioane are te tia b'abetito.” 25Ao neierei, e kawaekoa n rin nakon te uea, ao e tuangnga ni kangai, “I tangiriko b'a ko na anganai ngkainaba atuun Ioane are tia b'abetito i aon te raurau!” 26E rangi n nanokawaki te uea; ma i bukin ana taeka ni bau are e a tia n atongnga i mataia ana iruwa, ao e aki kan urua ana taeka ni bau nakon neierei. 27Ao e waetata te uea ni kanakoa te tautia temanna, ao e tua b'a e na uotaki atuun Ioane. E nako n te karabuuti te tautia, ao e korea roroan Ioane. 28E uota atuuna i aon te raurau ao e angan te teeinaine, ao ngaia e a manga angan tinana. 29Ngke a ongo ana reirei Ioane taekan te baerei, ao a roko, ao a uota nako rab'atana, ao a kaki i nanon te nne ni mate. 30A oki nakon Iesu taan tuatua, ao a tuangnga b'aai ni kabane ake a tia ni karaoi ao ake a tia n reireiia aomata iai. 31A rangi ni m'aiti aomata ake a roko ao a nako n te aro are e aki reke motirawaia uakekei ao n am'arake naba. Ngaia are E taku Iesu nako ia, “Ti a nako ni kaokoroira n te tabo ae aki maekanaki b'a kam na motirawa iai teutana.” 32A toka i aon te boti n ti ngaiia nakon te tabo ae aki maekanaki. 33A m'aiti aomata ake a noriia n nako, ao a kinaia; ma ngaia are a m'ananga mani kaawa nako ao a biribiri n ri moa ri aon te aba, ao a roko n te tabo arei i m'ain rokon Iesu ma ana reirei. 34Ngke E roko Iesu n te aba, ao E noriia aomata aika m'aiti, ao E nanoangaiia, b'a ai aroia tiibu aika akea te tia kawakiniia; ao E moanna n reireiia baika bati. 35Ngke e a kani bong, ao a nako Ina ana reirei, ao a taku, “E aki maekanaki te tabo aei, ao e a b'aka nako te tai. 36Kanakoia aomata b'a a na nako n abaia taan ununiki ao nakoni kaawa aika i rarikira b'a a na kaboi kanaia iai.” 37Ao E kaekaia Iesu ni kaangai, “Kam na anganiia kanaia ngkami.” A titirakinna ni kangai, “Ko tangirira b'a ti na nako ni kaboi kariki n uabubua te tenari, ao ti na anganiia b'a a na kanna?” 38E taku nako ia, “Iraua te kariki i roumi? Naako, nori.” Ao ngke a ataia, ao a kangai, “Nimaai te kariki, ao iai naba uoman te ika.” 39Ao E tuangiia ana reirei b'a a na kabaneia aomata ni katekatekaia ni kurubu nako i aon uteute aika mawaawa. 40Ma ngaia are a tekateka aomata n aia kurubu nako: iai ae kakatebubua kaaina, ao iai a kakanimangaun. 41E anai ngkanne kariki ake nimaai ma ika ake uoman, ao E tara rake nako karawa, ao E kaitaua te Atua. E urui kariki, ao E anganiia ana reirei b'a a na tib'atib'ai ni kaki i mataia aomata; ao E tib'ai naba ika nakoia aomata ni kabaneia. 42A bane n am'arake ao a ngae. 43Ao ana reirei Iesu a anai tengauni ma uakora b'aene aika on n nikirani kariki ma ika. 44M'aitiia mm'aane ake a am'arake, bon nimaua tengaa. 45Ao ngkekei naba, iai ana m'akuri Iesu are E karaoia are e a karika iai tokaia ana reirei i aon te boti, ao a nako n ri moana nako Betetaita; ao Ngaia, E kaokiia nako aomata. 46Ao ngke E kitaniia aomata, ao E nako n te maunga b'a E na tataro. 47Ngke e a bong, ao e mena te boti i nukan te nama; ao Iesu, E tiku i eta n ti Ngaia. 48E noriia ana reirei b'a a kainano ni bwenarina, b'a e kauntabaia te ang. Ma ngaia are ngke tao marenan te aoa tenua ma onoua n te karangaina, ao E kawariia n nakonako i aon te ran. Ngke E ri rarikiia b'a E nang taonnako, 49ao a noria n nakonako i aon te ran. A taku b'a te anti, ma ngaia are a tang n takarua. 50A bane ni maaku ngke a noria. E waekoa Iesu n taetae nako ia, ao E kangai, “Kam na karau nanomi, boni Ngai; tai maaku.” 51E toka i rarikiia n te boti, ao e b'aka te ang. A rangi ni mimi ana reirei, 52i bukina b'a a aki oota b'a tera raoi nanoni kaam'arakeaia aomata ake nimangaa; e aki tau korakoran aia iango b'a a na ataia. 53A ri nanon te nama ao a roko n te aba are Kennetareta, ao a rooa te boti iai. 54Ao ngke a kitana te boti, ao a kinaa naba Iesu aomata; 55ma ngaia are a biribiri ni kabutai taabo nako, ao a uotiia ake a aoraki i aoni nneia ni wene nakon te tabo are a ongo b'a E mena iai Iesu. 56N taabo nako ake E roko iai Iesu, b'a kaawa ke taaun, ke n abaia taan ununiki, ao aomata a kaweneia aoraki n taabo ni m'aakete, ao a butiia Iesu b'a E na kariaia aoraki b'a a na riinga naba ti rabin ana kunnikai; ao ake a riingnga a kamaiuaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\