MAREKO 7

1Iai B'aritaio tabem'aang ma taani koroboki ake a roko mai Ierutarem, ao a botaki ma Iesu. 2A noriia tabem'aang i buakoia ana reirei Iesu b'a a am'arake ma baiia aika aki itiaki, b'a a tuai n teboki n ai aron are a tataneiai iai B'aritaio 3B'a a aki kona n am'arake B'aritaio ma I-Iutaia ni kabaneia ngkana a aki teboki moa baiia n ai aron aia taeka n reirei aia bakatibu; 4ao a aki kana naba te am'arake teuana ae karekeaki n te m'akete ngkana a tuai ni kaitiakia moa n ai aron taekana n aia taeka n reirei aia bakatibu. Ao a bati riki tuua ake a anganaki b'a a na tauu, n aron te teboteboki m'angko ma b'aata ma boora aika karaoaki mani bititaom, ma nne ni wene. 5Ao B'aritaio ma taani koroboki a titirakina Iesu ni kangai, A aera am reirei ngkai a aki tou mwin aia taeka n reirei ara bakatibu, b'a a am'arake ma baiia aika tuai ni kaitiakaki? 6E kaekaia Iesu ao E taku, “E eti ana taeka Itaia ngke e taetae ni burabeti i bukimi ngkami aika taani m'am'ana-te-aba, ngke e kangai, ‘E taku te Atua, A karineai aomata aikai n aia taeka, ma a raroa nako nanoia mai Rou; 7akea nanon aia taromauri, i bukina b'a a reirei taekan tuua ake a karaoi aomata b'a aongkoa ana tua te Atua!’ 8Kam rawa nakon ana tua te Atua, ao kam ongeaba nakon aia taeka n reirei aomata. 9Ao E a manga taku nako ia, Kam rabakau aromi ni kaki taekan ana tua te Atua, b'a kam aonga ni kawakin aia taeka n reirei ami bakatibu. 10B'a e taku Moote, ‘Karinea tamam ma tinam;’ ao e a manga taku naba, ‘Ane tabeki taeka aika buakaka i bukin tamana ke tinana, ao ke e mate.’ 11Ma kam taku, Ngkana e kangai te aomata nakon tamana ke tinana, Te b'ai are ko na karekea mai rou b'a am b'ai boni Koreban, ae nanona, Ae e anganaki te Atua 12ao kam kataua b'a e na aki manga karaoa te b'ai teuana rimwi i bukin tamana ke tinana. 13Ao aei te katei are e a kakeaki iai ana taeka te Atua i bukin ami taeka n reirei nakoia aomata. Ao a m'aiti riki b'aai aika ai aron aei ae kam karaoi.” 14E a manga weteia aomata nako Ina, ao E taku nako ia, Kam na bane n ongora i Rou, ao kam na ata nanon te b'ai ae N na taekinna. 15Akea te b'ai ae rin nako nanon te aomata mai tinanikuna ae na kona ni kam'araea te aomata anne; ma b'aai aika oti nako mairoun te aomata, boni ngaai aika kam'araea. 16Ane iai taningana n ongo ao ke e ongo. 17Ngke E kitaniia aomata ao E rin n te auti, ao ana reirei a tuangnga b'a E na kaota nako ia nanon te taetae ni kabotau arei. 18Ao E taku nako ia, “Ao ngkami, kam aki ata naba nanona? Kam aki ataia b'a te b'ai ae rin nako nanon te aomata mai tinanikuna e aki kona ni kam'araea? 19B'a te b'ai anne, e rin nako nanoni birotona, ma e aki rin nako i nanona, ao e oti nako ni kawaina. E atonga aei Iesu ni kaotia b'a a kona ni kanaki am'arake nako. 20Ao E taku, “Te b'ai ae oti nako mairoun te aomata, boni ngaia ae kam'araea te aomata. 21B'a a oti nako mai nanon te aomata ao man ana iango, naano aika buakaka, ake a kairiia b'a e na karaoi baika buakaka: b'a e na wene ni bure ma aika akea buia, e na kimoa, ao e na tiritiri; e na wene ni bure ma aika iai buia, 22ao e na mataai ni kani b'aib'ai, ao e na karaoi nako baika buakaka; e na b'aina te kewe, ma te maiu ae aki kani kaetaki, ma te bakantang, ma te taekin taeka ake e na kabuakakaki iai te aomata, ma te kainikatonga; ao e na karaoi baika e na atongaki iai b'a e baba. 23Baikai ni kabane a nako mai nanon te aomata, ao a kam'araea.” 24E kitana te tabo arei Iesu, ao E nako n te tabo ae kaani ma te kawa ae Tuuro E rin i nanon te auti teuana, ao E aki tangira temanna b'a e na ataia ae E mena ikekei; ma E aki kona n ae E na raba. 25Ao te aine temanna ae iai natina te teeinaine ae taniaki iroun te tamnei ae kam'ara, e ongo taekan Iesu ao e nako ni kawaria ngkekei naba, ao e b'aka i rarikini waena. 26Te I-Erene neierei ae bungiaki n te tabo ae Turoboinikia. E butiia Iesu b'a E na kanakoa te taimonio mairoun natina are te teeinaine. 27Ma E taku Iesu nako ina, “Ti na kaam'arakeia moa ataei, b'a e aki riai b'a ti na anai kanaia ataei n tewenakoa nakoia kamea.” 28E taku neierei nako Ina, “Eng, te Uea; ma kamea ake a mena i aan te taibora, a kang tamruruni kanaia ataei!” 29Ao E taku Iesu nako ina, “I bukin am kaeka anne, ao ko na nako n okira mwengam, ao ko na nora natim b'a akea te taimonio i rouna.” 30Ao neierei, e okira mwengana, ao e nora natina b'a e wene i aon te nne ni wene, ao akea te taimonio i rouna b'a e a tia n nako. 31Ao Iesu E kitan taabo ake i rarikin Tuuro, ao E toua kawain te kawa are Titon, ao E ri nukan Tekabori nako namani Kariraia. 32Iai aomata tabem'aang ake a kaira nakon Iesu te aomata ae e bono taningana ao e babanga taetae. A butiia Iesu b'a E na katokaa baina i aona. 33Ao Iesu, E airi ma ngaia ni kaokoroia mairouia aomata, ao E karin tabonibaina i nanon taningan teuarei; ao e baware ao E riinga newen teuarei. 34E tara rake ngkanne nako karawa, ao E ike rake ni kamanna teutana, ao E taku nakon teuarei, “Eb'ata,” ae nanona, “Uki.” 35N te tai naba arei, ao te aomata arei e a kona n ongo ao akea te baere tutuka etin ana taetae, ao e a kona te taetae raoi. 36Ao Iesu, E tuangiia aomata b'a a na aki tuanga temanna taekan te baei; ao ngke E kabatiai ana taeka nako ia b'a a na aki tuangiia aomata, ao a kabatia riki tataekinana. 37Ao aomata ake a ongo, a rangi ni mimi. A taku, “A nako raoi b'aai ni kabane ake E karaoi: b'a E karaoia aika a bono taningaia b'a a na ongo, ao aika a bae neweia b'a a na taetae.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\