MAREKO 8

1Ni boong akekei, ngke a m'aiti aomata ao akea kanaia, ao Iesu E weteia ana reirei nako Ina, ao E taku, 2“Iai nanoangaia aomata i Rou, b'a ai tenibong aia bong n titiku i rarikiu, ao akea te b'ai ae a na kanna; 3ao ngkana I kanakoia nakoni mwengaia ngkae a mate ni baki, ao a na kiro i aoni kawaia; ao iai i buakoia aika roko man taabo aika raroa.” 4A kaekaa ana reirei ni kangai, “Maiaa i nanon te rereua aei, ae e na kona temanna ni kakaaea iai te am'arake ae tau b'a e na kaam'arakeia aomata aikai iai?” 5Ao E titirakiniia ni kangai, “Iraai te kariki i roumi?” A taku, “Itiai.” 6E tuangiia aomata b'a a na tekateka i aontano; ao E anai kariki ake itiai, ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi, ao E urui kariki ao E anganiia ana reirei b'a a na kaki i mataia aomata; ao ana reirei a kaki i mataia aomata. 7Iai naba i rouia tabeman te ika; ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi i bukiia, ao E tuangiia ana reirei b'a a na kaki naba i mataia aomata. 8A am'arake, ao a ngae; ao a anai n tabeki nikira n am'arake ao a on iai b'aene aika itiua m'aitiia. 9M'aitiia aomata tao aua tengaa. Ao E kaokiia nako Iesu. 10Ao Ngaia, E waekoa n toka n te booti ma ana reirei ao E nako n aaba ake i Taramanuta. 11Iai B'aritaio tem'angina ake a roko iroun Iesu ao a moanna ni kauntaeka ma Ngaia. A kani kam'anea, ma ngaia are a tuangnga b'a E na karaoa te m'akuri ae kamimii mai karawa, are na kakoauaki iai b'a iai onimakinana iroun te Atua. 12Ma Iesu, E kaota nanona ae rotaki, ao E taku, “E aera ngkae a ukoukora te m'akuri ae kamimii te roro aei? E koaua ae I tuangngkami, b'a akea te b'ai ni kakoaua ae a na anganaki!” 13E kitaniia, ao ngke E a manga toka i aon te booti, ao E nako n iteran te nama are teuana. 14A tia ni m'aninga ana reirei n uoti kariki aika tau, ao ti teuana ae iai i rouia i aon te booti. 15E taku Iesu nako ia, “Kam na tarataraingkami ao kawakiningkami man aia iti B'aritaio ao ana iti Erote.” 16A maroroo i rouia ao a kangai, “E atonga aei i bukina b'a akea i roura te kariki.” 17Ao Iesu, E ata te b'ai are a taekinna, ma ngaia are E taku nako ia, “E aera ngkai kam karabakauakina taekan te akea ni kariki? A tuai n oota nanomi? Kam roo n nano? 18Iai matami, kam aki noraaba? Ao iai taningami, kam aki ongo? 19Kam aki uringa te tai are I urui iai kariki ake nimaai i bukiia aomata ake nimangaa? Irakora b'aene ake a on n nikira ake kam anai?” A kaekaa ao a taku, “Tengauni ma uakora.” 20“Ao ngke I urui kariki ake itiai i bukiia aomata ake aua tengaa m'aitiia, ao irakora b'aene ake a on n nikira ake kam anai?” A taku nako Ina, “Itikora.” 21Ao E taku nako ia, “Ao kam tuai naba n oota?” 22A roko i Betetaita, ao iai aomata ake a kaira temanna ae mataki nakon Iesu, ao a butiia Iesu b'a E na riingnga. 23E taua bain teuare mataki, ao E kairiia nako tinanikun te kawa; ngke E tia Iesu ni bawarei matan teuarei, ao E katokai baina i aona, ao E titirakinna ni kangai, “Iai te b'ai ae ko noria?” 24E tara rake teuarei ao e taku, “I noriia aomata, ma kaanga ai aron taraani kaai aika nakonako.” 25E a manga kaki riki baina Iesu i aoni matan teuarei; ao ngaia, e kamatoai kanoani matana b'a e kan taratara, ao e oki ana taratara, ao e nori raoi b'aai nako. 26Ao Iesu E kaoka nako teuarei nakoni mwengana, ao E kangai, “Tai rin n te kawa.” 27Ao E nako Iesu ma ana reirei nakoni kaawa ake i Kaitareia Biribi. I aoni kawaia, ao E titirakiniia ana reirei ni kangai, “A taku aomata b'a antai Ngai?” 28A kaeka ao a taku, “A taku b'a Ioane Ngkoe, are te tia B'abetito; ao tem'angina a taku b'a Eria; ao tem'angina, b'a temanna Ngkoe i buakoia burabeti.” 29E a manga titirakiniia riki ao E taku, “Ao ngkami, kam taku b'a antai Ngai?” E kaeka Betero ao e taku, “Bon te Kristo Ngkoe.” 30Ao E tuangiia b'a a na aki tuanga temanna taekana. 31Ao Iesu, E moanna n reireiniia ana reirei n ana taeka aika kangai: “E riai b'a E na karawawataaki Natin te Aomata, ao b'a E na ribaki irouia unimm'aane ao irouia ibonga ake a kakannato ma taani koroboki; ao b'a E na kamateaki, ao i mwin tenibong, E na manga uti.” 32E kamatata raoi taekinan aei nako ia. Ao Betero, e kairiia ni kaokoroa ao e takuia. 33E rairaki Iesu ao E taraia ana reirei, ao E takua Betero n ana taeka aika kangai: “Naako akuu Tatan! B'a tiaki aron nanon te Atua nanom, ma ai aron nanoia aomata.” 34Ao E weteia aomata aika bati ma ana reirei; ao ngke a roko, ao E taku nako ia, “Ngkana iai ane kan ri mwiu, ao e na kakeaa i bon i rouna; e na uota ana kaibangaki ao e na irirai. 35B'a ane kani kawakina maiuna, ao e na kabua; ma ane e na kabua maiuna i buku ao i bukin te euangkerio, ao e na kawakinna. 36B'a tera te raka ae e na karekea te aomata ngkana e b'aina te aonnaba ae b'anin ma e kabua maiuna mai rouna? 37B'a tera ae e kona n anga te aomata b'a e na manga kaoka maiuna iai? 38B'a ane mamaa i Rou ao n au taeka n te roro ae kakeaa te Atua, ae te roro ae buakaka aei, ao Natin te Aomata E na mamaa naba i rouna ngkana E roko ma mimitongin Tamana, ao raona anera ake a tabu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\