MAREKO 9

1Ao E a manga taku riki Iesu, “E koaua ae I a tuangngkami b'a iai ikai aomata aika na aki mate ni karokoa ae a tia n nora uean te Atua b'a e roko ma te m'aka.” 2I mwin onobong, ao Iesu, E kaira Betero ma Iakobo ma Ioane nako aon te maunga ae rietaata, ao a tiku iai n ti ngaiia. A nora Iesu b'a e bitaki taraana, 3ao a tara ni mainaina n raneanea kunnikaina, te aeka ni mainaina ae e raka riki aroni mainainana nakon are e kona n reke iroun te tia kamainaina kunnikai i aonnaba. 4Ao ngkanne, a kaoti i mataia Eria ma Moote; a taetaenikawai ma Iesu. 5Ao e taetae Betero ao e taku nakon Iesu, “Te Tia Reirei, ai raoiroi ra b'a ae ti a mena ikai! Ti na karaoi um'anrianna aika tenua, b'a teuana i bukim, ao teuana i bukini Moote, ao teuana i bukin Eria.” 6E taekina aei b'a a rangi ni maaku, ao e aki ata te b'ai ae riai n taekinna. 7Ao e kaoti te nang, ao e b'aka nuuna i aoia. E roko te b'ana man te nang ae kangai, “Natiu Teuaei, ae tangiraki i Rou; kam na ongo i Rouna!” 8A waetata naba ngkekei n taratara nako, ma akea temanna ae a noria riki i rarikiia, b'a ti Iesu n ti Ngaia. 9Ngke a tabe n ruo ri kaki mai aon te maunga, ao E kairoroia b'a a na aki tuanga temanna taekan te b'ai are a tia n noria ni karokoa E a tia ni manga uti man te mate Natin te Aomata. 10A ira nanon ana taeka, ma e titiku te titiraki i nanoia ae kangai, b'a tera nanon te manga-maiu man te mate. 11Ao a titirakinna ni kangai, “E aera ngkae a taku taani koroboki b'a e riai moa ni kaoti Eria?” 12Ao E taku nako ia, “E na bon roko moa Eria b'a e na katauraoi b'aai ni kabane. Ma e aera ngkae e koreaki n te B'aib'ara b'a e na kabatiaki karawawatan Natin te Aomata, ao E na ribaaki? 13I tuangngkami b'a e a tia n roko Eria; ao aomata, a karaoa are a tangiria b'a a kani karaoia nako ina, n ai aron are taekinaki i bukina n te B'aib'ara.” 14Ngke a roko reirei ake tem'angina i rouia, ao a noriia aomata aika rangi ni bati i rarikiia, ma taani koroboki, b'a a kauntaeka ma ngaiia. 15Ao ngke a nora Iesu aomata, ao a bane ni kuba, ao a biri nako Ina ni kamauria. 16Ao E kaekaia Iesu ni kangai, “Tera ae kam kauntaekaia ma ngaiia?” 17E kaeka temanna mai buakoia te m'aiti n aomata arei, ao e taku, “Te Tia Reirei, I a nikira natiu i Roum, b'a e taniaki iroun te tamnei ae kam'ara ao e aki kona n taetae; 18ike e taniaki iai i rouna, ao e bouaia i aontano, ao ngaia e kabungibaware ao e katiki m'angaina, ao e tikinono rab'atana. I tuangiia am reirei b'a a na kanakoa mai rouna, ma a aki kona.” 19E taku Iesu nako ia, “Te botannaomata ae akea ana onimaki; tao maan ra ae N na titiku iai i rarikimi? Ao tao maan ra taotaonakin nanou nako imi? Uota mai te teinimm'aane nako Iu!” 20A kairiia nakon Iesu. N te tai naba are e nora iai Iesu te tamnei are kam'ara, ao e karaoa ae e riki ni kaatikitiki iai te teinimm'aane arei, ao e b'aka i aontano n rabinobino ma wina ae kabungibaware. 21Ao Iesu, E titirakina taman te teei ni kangai, “Maan ra te tai ae reke i rouna iai aei?” Ao ngaia e taku, “Ma ngke e uarereke. 22A m'aiti ana tai te tamnei ae kam'ara aei ni kan tiringnga ngke e kataia n tewea nako nanon te ai ao nako nanon te ran. Ko na nanoangaira ao buokira ngkana Ko boni kona Ngkoe!” 23E taku Iesu nako ina, “Ngkana ko boni kona ngkoe! A konaki b'aai nako iroun ane onimaki.” 24N te tai naba arei, ao e takarua taman te teei ao e taku, “Iai au onimaki, ma e aki tau. Buokai b'a e na kam'aitaki riki.” 25Ao Iesu, ngke E noriia aomata aika m'aiti b'a a bane ni biri, ao E takua te tamnei are kam'ara, ao E taku nako ina, “Te tamnei ae ko babanga taetae ao ko bonotaninga, I tuangko b'a ko na oti nako mai rouna, ao ko na aki manga rin riki i nanona!” 26I mwini karikan te teei iroun te tamnei are kam'ara arei b'a e na takarua ao e na kaatikitiki n te aro ae kakaiaki, ao e oti nako mai rouna, ao e riki te teei b'a kaanga ai aron taraan te mate; ma ngaia are a taku m'aitiia aomata, “E a mate!” 27Ma Iesu, E taua baina ao E kateirakea, ao ngaia e tei rake. 28Ngke E rin nako nanon te auti Iesu, ao a titirakinna ana reirei ngke ti ngaiia, ao a kangai, “E aera ngke ti aki kona ni kanakoa te tamnei are kam'ara arei?” 29E taku nako ia, “Te b'ai ae ai aron aei, e aki konaki ni kanakoaki n te aro teuana b'a ti n te tataro.” 30Ao E kitana te tabo arei Iesu ma ana reirei, ao a m'ananga nako n ri nuukani Kariraia. E aki tangira temanna b'a e na ata te tabo are E mena iai, 31i bukina b'a E reireiia ana reirei n taeka aika kangai: “E nang kam'aneaki Natin te Aomata nako nanoni baiia aomata, ao a na tiringnga; ao ngkana E mate, ao E na manga uti i mwin tenibong.” 32Ma a aki ata nanon ana taeka n reirei, ao a maaku n titirakinna. 33A roko i Kaberenaum, ao ngke a mena i nanon te auti, ao Iesu E titirakiniia ana reirei ni kangai, “Tera te b'ai are kam kauntaekaia n te kawai?” 34A aki kaeka Iesu, i bukina b'a i aoni kawaia ao a tia ni kauntaeka i marenaia b'a antai te kabanea ni kakannato i buakoia. 35E tekateka Iesu, ao E weteia ana reirei ake tengauni ma uoman, ao E taku nako ia, “Ane kan riki ni moa ni b'ai ao ke e karikia b'a te kabane ao te toro irouia aomata nako.” 36Ao ngkanne, E anaa te teei ao e kaki i mataia. E kaki baina ni m'aneia mai akuuna, ao E taku nako ia, 37“Ane m'anea n akoa te teei temanna mai buakoia ataei aikai i nanon Arau, ao e m'aneai n akoai; ao ane m'aneai n akoai, ao e aki m'aneai n ti Ngai, ma e m'anea n akoa naba Teuare kanakomaiai.” 38E taku Ioane nako Ina, “Te Tia Reirei, ti a tia n nora teuae kanakoia taimonio n Aram, ao ti tuangnga b'a e na aki manga karaoia i bukina b'a tiaki raora.” 39Ma E taku Iesu nako ia, “Tai katokia; b'a akea ane karaoi m'akuri aika m'aka n Arau ae na tabeki taeka ni kabuakakaai i nanon taai aika rimwi. 40B'a ane aki ekira nako, ao bon raora. 41I koaua raoi n au taeka aei nako imi, b'a ane anganingkami te m'angko n ran b'a kam na moi iai i bukin ae kam ingoanaki n Arau, ao e na boni karekea kaniwangana. 42Ane kaira temanna i buakoia aika uarereke aikai, aika onimakinai, nakoni karaoan te bure, ao e raoiroi riki nako ina b'a e na katineaki te atibu ae rawawata i roroana, ao e na teweaki nako i tari. 43- 44Ao ngkana e kairiko baim teaina nakoni karaoan te bure, ao koreia, kaki; b'a e raoiroi riki rinim n te maiu ma baim teaina ae akea nakon ae ko nako Keenna ma baim aika uaai nakon te ai are aki mamate. 45- 46Ao ngkana e kairiko waem teaina nakoni karaoan te bure, ao koreia, kaki; b'a e raoiroi riki rinim n te maiu ma waem teaina ae akea nakon ae ko karenakoaki nako Keenna ma waem aika uaai. 47Ao ngkana e kairiko matam teuana nakoni karaoan te bure, ao autia, kaki; b'a e raoiroi riki nakon ae ko kawakini matam aika uoua ao ko karenakoaki i Keenna, 48ike e aki mamate iai te ino, ao e aki mamate naba iai te ai. 49A na bane aomata nako ni kataaki ri nanon te karawawataaki. 50E raoiroi te taoro, ma ngkana e a bane taorona, ao ko na iranna ni karaoia b'a e na manga reke taorona? B'aina te taoro n i-raorao i marenami, ao kam na maeka ma te rau i marenami.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\