MATAIO 10

1Ao E weteia ana reirei Iesu ake tengauni ma uoman, ao E anganiia te m'aaka i aoia tamnei aika kam'araa b'a a na kanakoia, ao te m'aaka ni katoki aoraki ni kabane ma mamaara ni kabane. 2Aikai araia taan tuatua ake tengauni ma uoman: te moa n ara bon Timon, are arana teuana Betero, ao Anterea are tarina; ao Iakobo are natin Tebetaio, ao Ioane are tarina; 3ao Biribo, ao B'aretorom'aio; ao Toma, ao Mataio are te tia anai taekiti; ao Iakobo are natin Areb'aio, ao Tataio; 4ao Timon are te Kananaian, ao Iuta are aranaki b'a Itekariota, are kam'anea Iesu. 5E kanakoia uake tengauni ma uoman Iesu, ao E tuangiia ni kangai, Tai nako n taabo aika a mena iai aomata akana tiaki I-Iutaia, ao tai rin n aia kawa I-Tamaria; 6ma, kam na nakoia Iteraera ake a tia n riki b'a kaanga tiibu aika bua. 7Ao ngkana kam nako, ao aei kanoan ami kab'arab'ara: “E a kan roko Uean te Atua!” 8Kam na kamaiuia akana aoraki; kamaiuia akana a tia ni mate; katoki reberaia akana rebera, ao kanakoia taimonio. I a tia n anganingkami te m'aaka ni karaoi baikai n akea boona mai roumi. Ma ngaia are kam na nako ao karaoi naba baikai nakoia tem'angina n akea boona. 9Tai ua m'ane; 10ao tai uoti neni kanami i bukini m'anangami, tai uoti uoua te kabaraki, tai ua kauniwae, ao tai ua oko; b'a e riai b'a e na anganaki te tia m'akuri baika e kainanoi i bukini maiuna. 11Ao ngkana kam rin n te kawa teuana ae buubura ke ae uarereke, ao kam na kakaaea iai ane tauraoi ni butim'aingkami, ao tiku i rouna ni karokoa kam nako maiai. 12Ao ngkana kam rin n te auti teuana, ao kam na kamauriia kaaina. 13Ao ngkana a butim'aingkami, ao tataro nakon te Atua b'a E na kakab'aiaia; ma ngkana a aki butim'aingkami, ao butiia te Atua b'a E na aki m'annanoa ami tataro are kam bubuti iai b'a a na kakab'aiaki. 14Ao ngkana akea temanna i buakoia ae m'aneingkami n akoingkami, ke e aki ongo ami taeka, ao kam na taei bubun aontano mai waemi ngkana kam kitana te kawa are ab'ab'aki arei, b'a kaotan ae kam a rawa mai rouia. 15E koaua ae I a tuangngkami b'a e bebete riki te rekenikai are na reke nakoia I-Totom ma I-Komora, n te bongi ni motikitaeka, nakon are na reke nako ia. 16Noria, I kanakoingkami b'a kaanga tiibu i buakoia kameaanti; ma ngaia are kam na wanawana n ai aroia naeta, ao kam na nimamannei n ai aroia taobe. 17Kam na kawakiningkami mairouia aomata; b'a ane a na kateingkami i matani kabowi, ao ane a na oreingkami i nanoni m'aneabaia I-Iutaia; 18ao ane kam na katikaki nako mataia taan tau-taeka ma uea i buku, ma kam na taekina te koaua nako ia ao nakoia aomata akana tiaki I-Iutaia. 19Ngkana a kateingkami, ao tai katabei nanomi n iangoi aromi b'a kam na kanga n taetae, ke tera ae kam na taekinna; b'a ane kam na anganaki baike kam na taekin n te aoa naba arei. 20B'a tiaki ngkami ake kam taetae, ma bon Tamnein Tamami are taetae mai roumi. 21Ao te mm'aane ane e na anga tarina b'a e na tiringaki, ao ai aron naba are e na karaoia te tama nakon natina; ao ane a na tei rake naati n ekianako nako aia karo ao a na anga b'a a na tiringaki; 22ao ane kam na ribaaki irouia aomata ni kabaneia i bukin arau. Ma ane nanom'aka ni karokoa matena, ao e na kamaiuaki. 23Ngkana a b'ainikiriningkami aomata n te kawa teuana, ao kam na biri nakon te kawa are teuana; b'a e koaua ae I a tuangngkami, b'a a na aki bane n tia ami m'akuri i nanon aia kawa nako Iteraera i m'ain rokon Natin te Aomata. 24E aki kakannato riki ane reireiaki nakon ana tia reirei, ke te toro nakon ana toka. 25E na rau nanon ane reireiaki ngkana e reke i rouna katotongan aron ana tia reirei, ao ai aron naba te toro ngkana e reke i rouna katotongan aron ana toka. Ngkana a atonga mataniwin te utu aomata b'a Beretebub'a, ao ai bati ra riki irouia atongaia kaain ana utu n aara aika bubuaka riki! 26Ma ngaia ae kam na tai makuia; b'a akea te bae rabunaki ae na aki kaotaki, ao ae karabaki ae na aki ataaki. 27Ae I tuangngkami n te roo, ao kam na taekinna n te ngaina; ao ae kam ongo i Rou ngke ti ngaira, ao kam na takaruaia i aon taubukin auti. 28Kam na aki makuia akana kamatea te rab'ata b'a a aki kona ni kamatea te aomata ni koaua ane i nanon te rab'ata; ma kam na maka Teuare kona ni kamatea i Keenna te rab'ata ma te aomata ni koaua ane i nanon te rab'ata. 29Tiaki a kaboaki uoman te tib'aaro n te boo ae rangi n uarereke? Ao bon akea temanna i buakoia ae na b'aka i aontano ngkana tiaki nanon te Atua. 30Ao ae e a moamoa riki, a bane ni warekaki iran atuumi. 31Ma ngaia ae kam na tai maaku; b'a kam bongana riki nakoia tib'aaro aika bati. 32Ma ngaia aei, b'a ane kaotia i mataia aomata b'a raona Ngai, ao Ngai I a manga kaotia i matan Tamau are i karawa b'a raou ngaia. 33Ma ane kakeaai i mataia aomata, ao Ngai I a manga kakeaa naba i matan Tamau are i karawa. 34Tai taku i nanomi b'a I roko b'a N na uota te raoi nako aonnaba: I aki roko b'a N na uota te raoi, ma I roko b'a N na uota te kabaang. 35I roko b'a N na kauna te nati te mm'aane nakon tamana, ao te nati te aine nakon tinana, ao te ainenum'a nakon tinani buuna; 36ao ane a na riki ana utu te aomata b'a ana kairiribai. 37Ane tangira riki tamana ma tinana nako Iu, ao e aki tau b'a e na riki b'a au reirei; ao ane tangira riki natina te mm'aane ke natina te aine nako Iu, ao e aki tau b'a e na riki b'a au reirei. 38Ao ane aki uota ana kaibangaki n irirai n ri mwiu, ao e aki tau b'a e na riki b'a au reirei. 39Ane kawakina maiuna, ao e na boni kabua; ao ane kabua maiuna i buku, ao e na boni karekea. 40Ane m'aneingkami n akoingkami, ao e m'aneai n akoai; ao ane m'aneai n akoai, ao e m'anea n akoa Teuare kanakoai. 41Ane m'anea n akoa te burabeti i bukina b'a te burabeti, ao e na karekea kaniwangana ae ti te bo ma te kaniwanga i bukin te burabeti; ao ane m'anea n akoa te aomata ae raoiroi, ao e na anganaki te kaniwanga ae ti te boo ma te kaniwanga i bukin te aomata ae raoiroi. 42Ao ane anga ti te m'angko n ran ae m'aitoro nakon temanna i buakoia aika uarereke aikai ngkae e atongaki b'a au reirei, ao e koaua ae I a tuangngkami b'a e na bon anganaki kaniwangana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\