MATAIO 11

1Ngke E a tia Iesu ni kabanea ana taeka ni mwioko nakoia ana reirei ake tengauni ma uoman, ao E nako maikekei b'a E na reirei, ao b'a E na kab'arab'ara n aia kawa nako. 2Ngke e kainaki Ioane n te karabuuti, ao e ongo taekan ana m'akuri te Kristo; ao e kanakoia ana reirei b'a a na kangai nako Ina, 3“Ngkoe Teuare nangi roko, ke ti na kaantaninga riki temanna?” 4Ao E kaekaia Iesu ni kangai, “Naako tuanga Ioane baika kam ongo ma n nori: 5a noraba mataki, a nakonako m'auku, a kamaiuaki rebera, a uki taningaia taningabono, a manga maiu maate, ao a ongo taekan te euangkerio aomata ake a aki kaub'ai. 6Ao e a kab'aia ane aki tarai baika I karaoi b'a te kanganga nakon ana onimaki.” 7Ngke a nako uakekei, ao E taetae Iesu nakoia aomata i bukin Ioane, ni kangai, “Tera are kam nako iai nakon te rereua b'a kam na noria? Te uteute ae m'aeiei n te ang? 8Ao tera ngkanne bukin are kam nako iai? Kam na nora te aomata ae kunnikaia n te kunnikai ae tikiraoi? Noria, a mena n aia auti uea aomata aika kunnikaiia ni kunnikai aika tikiraoi. 9Tera ngkanne bukin are kam nako iai? Kam na nora te burabeti? Eng, I tuangngkami b'a e moamoa riki arona nakon te burabeti. 10Bon Ioane are e koreaki taekana ni kangai: ‘Noria, I kanakoa au tia ua-rongorongo n rimoam, are e na katauraoa kawaim i m'aim.’ 11E koaua ae I a tuangngkami b'a e tuai ni kaoti temanna ae kakannato riki nakon Ioane are te tia B'abetito i buakoia akana bungiaki irouia aine; ma ane moan te mangori n Uean te Atua, ao boni ngaia ae kakannato riki nako ina. 12Man ana tai ni m'akuri Ioane ni karokoa ngkai, ao e aki toki n ekakinako Uean te Atua; ao aomata aika iowawa a tia ni kataia n taua ma te matoa. 13B'a a bane burabeti ma te Tua ni karokoa Ioane n taekini b'aai aika na riki. 14Ao ngkana kam kani kaki i nanomi, ao bon Eria are nangi roko teuarei. 15Ane iai taningana n ongo ao ke e ongo. 16“Ma tera ae N na kabotauia iai aomata n te roro aei ma ngaia? Ti te bo ma ataei ngaiia ake a tekateka n taabo ni m'akete ao a weweteia raoia n takakaro, ao a kangai, 17‘Ti katangitang nako imi, ao kam aki b'atere; ti tanginiwenei ao kam aki tang!’ 18B'a e roko Ioane n aki am'am'arake ma n aki momooi, ao a kangai aomata, Iai i rouna te taimonio.” 19E roko Natin te aomata n am'am'arake ma ni momooi, ao a kangai, Noria, te aomata ae buabeka ao te tia korowawa ni mamanging; raoraoia taan anai taekiti ma aomata aika buakaka. Ma e ngae n anne, ao rabakaun te Atua e a kaotaki b'a e koaua n uaana. 20Ao E ekinakoia ngkanne kaaini kaawa ake a karaoaki iai ana m'akuri aika kamimii, b'a a aki rairi nanoia; 21ao E kangai, “A na reke kaimi kaaini Koratin! A na reke kaimi kaaini Betetaita! B'a ngke arona b'a a tia ni karaoaki m'akuri aika kamimii i Turo ao i Titon, ake m'akuri ake a karaoaki i Koratin ao i Betetaita, ao kaain Turo ma Titon a na kamani karin i aoia kunnikai ake a b'ab'ainaki n tain te rawawata, ma ni kabiri mataia ni mannang b'a kaotan rairan nanoia. 22Ma I taku nako imi, b'a e na bebete riki te rekenikai are e na reke nakoia I-Turo ma I-Titon nakon are e na reke nako imi n te bongi ni motikitaeka. 23Ao ngkami aika kaaini Kaberenaum, kam taku b'a kam na tabekaki rake nako karawa? Kam na teweaki nako nako Eriti! B'a ngke arona b'a a karaoaki i Totom m'akuri aika kamimii aika karaoaki i Kaberenaum, ao e na bon aki mauna ni karokoa te bong aei. 24Ma I taku nako imi, b'a e na bebete riki te rekenikai are e na reke nakoia I-Totom nakon are e na reke nako imi n te bongi ni motikitaeka.” 25Ao ni boong akekei, ao E taetae Iesu ni kangai, I karab'ako, Tamau, ae Ueani karawa ma aonnaba, b'a Ko karabai baikai nakoia akana rabakau ma akana wanawana, ao Ko kaoti nakoia merimeri. 26Eng, Tamau, b'a aei aron nanom n akoi. 27“I anganaki b'aai ni kabane iroun Tamau; ao akea ae ata te Nati, ma ti te Tama ae ataia; ao akea ae ata te Tama, ma ti te Nati ae ataia, ao ane E kani kaotia te Nati nako ina. 28“Bane mai nako Iu, ngkami akana kam kua ao kam rawawata, ao N na motiki rawami. 29Amoa amou i aomi, ao reirei i Rou: b'a I nimamannei ao I nanorinano, ao e na reke i roumi karauan nanomi ni koaua. 30B'a e aoraoi amou, ao e bebete uotau.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\