MATAIO 12

1N te taina, ngke E ri nuukani nnen te aroka ae te uita Iesu ma ana reirei n te Taabati, ao a kiniki uaan uita ana reirei ni kang b'a a baki. 2Ngke a noria B'aritaio tabem'aang, ao a taku nako Ina, “Noria, a urua tuan te Taabati am reirei n ae a karaoia!” 3Ao Ngaia E taku nako ia, “Kam tuai ni wareka taekan te baere e karaoia Tawita ngke e baki, ngaia ma uake raona? 4Ao arona ngke e rin n te um'antabu ao e kana te berena are kaotiotaki, are e tabu n taekana n te tua b'a e na aki kanna ke a na aki kanna uake raona, ma ti ibonga aika kariaiakaki? 5Ao kam tuai naba ni wareki taekan aroia ibonga n te Tua, b'a n te Taabati ao ibonga, i nanon te um'antabu, a urua tuan te Taabati, ao a aki bure iai? 6Ma I taku nako imi, b'a bon iai ikai ae kakannato riki nakon te um'antabu. 7Ao ngke arona b'a kam ata nanon ae kangai, ‘I tangira te nanoanga, ao I aki tangira te angakarea, ao kam na aki kabuakakaia aika aki bure.’ 8B'a Natin te aomata bon Uean te Taabati. 9Ao E kitana ikekei Iesu, ao E rin ni m'aneabaia I-Iutaia; 10ao noria, e mena iai te aomata ae e mate baina. Iai aomata tabem'aang ake a kani karekea kabuakakan Iesu, ma ngaia are a taku nako Ina, “E riai n taekan te tua b'a ti na katoki aoraki n te Taabati ke aki?” 11Ao Ngaia E kaekaia ni kangai, “Antai i buakomi, ae iai ana tiibu ae ti temanna i rouna, ae ngkana e b'aka n te m'arua n te Taabati, ao e na aki anaia ni kaaerakea? 12E rangi ni kakawaki riki te aomata nakon te tiibu! Ma ngaia ae e riai n taekan te tua b'a e na karaoaki ae raoiroi n te Taabati.” 13Ao E taku nakon teuarei, “Arora baim.” Ao e aroria, ao e a maiu naba n aron are teaina. 14Ao a oti nako B'aritaio, ao a kabowiia aron Iesu b'a a na kanga ni kamatea. 15Ao Iesu, ngke E ata are a iangoia B'aritaio, ao E kitana ikekei; ao a iria aomata aika rangi ni m'aiti, ao E kamaiuia ni kabane ake iai aorakiia, 16ao E tuangiia b'a a na aki katanoata taekana n taabo nako; 17B'a e na kakoauaki are e atongaki iroun Itaia are te burabeti ngke e kangai: 18“Nora au tia m'akuri ae I rineia, ae tangiraki i Rou, ae I kakatonga i Rouna. N na kaki Tamneiu i aona, ao E na tuangiia botannaomata te kaeti-taeka ae raoiroi. 19E na aki m'am'angaingai, ke n tatakarua, ke ni kaberoro i tutani kawai; 20E na aki kinika te uteute mani m'aotona, ao E na aki kamatea m'aakaron taboni wiikin te taura ni karokoa ae katokanikaia te kaeti-taeka ae raoiroi. 21Ao ane a na onimakinna ianena.” 22Ao e uotaki nakon Iesu temanna ae e bae newena ao e mataki i bukina b'a e taniaki n te taimonio. E kamaiua Iesu, ma ngaia are e a kona n taetae, ao e noraba. 23Ao a bane ni mimi aomata ao a taku, “Tao Natin Tawita” Teuaei? 24Ma ngke a ongo B'aritaio, ao a taku, “E kanakoia taimonio Teuaei ti ni m'aakan Beretebub'a are aia uea taimonio.” 25E atai aia iango Iesu, ma ngaia are E taku nako ia, “Te tautaeka ae bwenaua nakoni m'akoro aika kakaokoro aika a ekianako nako i bon i rouia, e na bon aki tei maan; ao akea te kawa ke te utu ae koroutuaki ae na aki bwenaua. 26Ao ngkana e a manga bon ekianako Tatan i bon i rouna, ao e na kanga ngkanne n tei ueana? 27Ao ngkana I kanakoia taimonio ni m'aakani Beretebub'a, ao natimi a kanakoia ni m'aakan antai? Ma ngaia are i bukin aei, ao a na riki natimi b'a taani motiki taekami. 28Ma ngkana ni m'aakan Tamnein te Atua ae I kanakoia iai taimonio, ao nanona ngkanne b'a e a roko Uean te Atua i roumi. 29Ao e na iranna te aomata n rin n ana auti temanna ae aintoa n anai ana b'ai ngkana e aki kabaea moa teuare aintoa? Ao ngkana e a tia, ao e a kona ngkanne n anai ana b'ai ake n ana auti. 30Ane aki mena i Rou, ao e rawa nako Iu; ao ane aki uaia ni boboti ma Ngai, ao e kamaae nako. 31Ma ngaia ae I taku nako imi, A bane ni kab'araaki aia bure aomata ma taetaebuaka ake a taekin, ma te bure ae te taetaebuaka nakon te Tamnei are Raoiroi e na bon aki kab'araaki. 32Ane taetae n ekaanako Natin te Aomata, ao e na kab'araaki ana bure; ma ane taetae n ekaanako te Tamnei are Raoiroi, ao e na bon aki kab'araki ana bure n te aonnaba aei, ke n te aonnaba ae na roko. 33E riai n iai i roumi te kai ae maiu raoi ngkana kam tangira te uaa ae raoiroi; ngkana e aki maiu raoi te kai, ao ane kam na karekea uaana ae buakaka; b'a e kinaki aron te kai n uaana. 34Ngkami aika buniia naeta! A na kanga n raraoi ami taeka, ngkai kam buakaka? B'a e taetae te wii man onraken te nano. 35E kaoti baika raraoi te aomata ae raoiroi man ana b'ai nako aika raraoi; ao e kaoti baika bubuaka te aomata ae buakaka man ana b'ai nako aika bubuaka. 36I tuangngkami, b'a n te bongi ni motikitaeka, ao aomata akana a na kab'arab'arai bukin taeka nako ake akea maneia ake a atong; 37ao ko na karaoiroaki n am taeka, ao ko na bon kabuakakaki naba n am taeka. 38Ao ngkanne, a titirakina Iesu taani koroboki ma B'aritaio tabem'aang, ao a kangai, “Te Tia Reirei, ti kan nora te kanikina mai Roum.” 39Ma E kaekaia Iesu ao E taku, “A ukoukora te kanikina te roro ae buakaka ae aki ongotaeka nakon te Atua!” ma akea te kanikina ae a na anganaki, b'a ti te kanikina are te baere e riki nakon Iona are te burabeti. 40B'a aron Iona ngke e mena i nanoni biroton te ika ae rangi ni buubura tenibong te ngaina ao tenibong te bong, ao ai aron naba Natin te Aomata: b'a e na mena i aantano tenibong te ngaina ao tenibong te bong. 41Ane a na kaoti I-Ninewe n te bongi ni motikitaeka ma kaain te roro aei, ao ane a na kabuakakaia kaain te roro aei; b'a a rairi nanoia I-Ninewe n ana kab'arab'ara Iona; ao noria, iai ikai ae kakannato riki nakon Iona. 42Ane e na kaoti ueani maiaki te aine n te bongi ni motikitaeka ma kaain te roro aei, ao ane e na kabuakakaia; b'a e roko neierei man te tabo ae te kabanea n raroa b'a e na ongora n rabakaun Toromon, ao noria, iai ikai ae kakannato riki nakon Toromon. 43Ngke e oti nako te tamnei are kam'araa mai nanon te aomata, ao e nakonako i aon taabo aika m'auteretere b'a e na ukoukora te nne ni motirawa iai; ma akea ae e kunea iai. 44E iango ngkanne ao e taku, “N na okira au auti are I kitanna,” Ao ngke e roko iai, ao e noria b'a akea kaaina, ao e iakinaki, ao e baireaki raoi nanona. 45Ao e nako ni kairiia itiman anti aika buakaka riki nako ina, ao a rin ao a maeka iai; ao e a buakaka riki aron te aomata arei nakon arona are rimoa. Ao ai aron naba ae na riki nakon te roro ae buakaka aei.” 46Ngke E taetae Iesu nakoia aomata, ao noria, a tei i tinaniku tinana ma tarina nako, ao a tuatua b'a a kan taetae ma Ngaia. 47E taku temanna nako Ina, “A tei i tinaniku tinam ma tarim nako, ao a tuatua b'a a kan taetae ma Ngkoe.” 48Ao Ngaia E kaekaa teuare tuangnga, ao E kangai, “Antai tinau, ao antai tariu?” 49Ao E arora baina nakoia ana reirei ao E taku, “Aikai tinau ma tariu nako! 50B'a ane toua mwin ana taeka Tamau are i karawa, ao bon tariu, ao m'aneu, ao tinau.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\