MATAIO 13

1N te bongi naba arei, ao E nako Iesu man te auti, ao E tekateka i rarikin te nama. 2Ao a botaki aomata aika m'aiti i rarikina, ma ngaia are E toka n te booti ao E tekateka iai, ao a tei aomata n ua kaan ma mataniwin te nama. 3Ao E atongi baika bati nako ia n taeka ni kabotau, ao E kangai, Noria, e oti nako te tia ununiki ni kamaae koraa n uniki. 4Ao ngke e kamaae, ao a b'aka tabeua ri rarikin te kawai, ao a roko mannikiba ni kang. 5A b'aka tabeua i aon ae ririb'a, ike e aki bati te tano iai, ao a kai riki b'a e mani te tano; 6ma ngke e kabo rake taai, ao a urarake; a mate i bukina ngke a aki roro nako wakaaia. 7Iai koraa ake a b'aka i buakoni kaai aika kateketeke; a riki rake kaai aika kateketeke, ao a karib'ai aroka ake a unikaki. 8A b'aka tabeua koraa i aon te tano ae raoiroi, ao a riki b'a aroka aika uaa: tabekai tatabe bubua uaaia, ao tabekai kaka onobwi, ao tabekai kaka tenibwi. 9Ane iai taningana, ao ke e ongo! 10A roko ngkanne ana reirei Iesu, ao a taku nako Ina, “E aera ngkai Ko taetae nako ia n taeka ni kabotau?” 11Ao E kaekaia ni kangai, Kam a tia n anganaki baika raba aika b'ain Uean te Atua; ma ngaiia, a tuai n anganaki. 12B'a ane iai i rouna te atatai ni baika raba aika b'ain Uean te Atua, ao e na anganaki riki, ao e na reke i rouna ni bati; ma ane akea i rouna ao e na anaki mai rouna are iai, e aoria ngkana e rangi n uarereke.” 13Aei bukin ae I taetae iai nako ia n taeka ni kabotau: b'a a taratara ma a aki noraba; ao a bon ongo ma a aki ongo, ao a aki ataia. 14E a kakoroaki i rouia nanon ana taeka Itaia, are e kangai: ‘Ane kam na ongora ma n ongora, ma kam na aki atatai, ao kam na taratara ma n taratara, ma kam na aki noraba. 15B'a e a reke irouia aomata aikai te roo n nano, ao a rawa taningaia ni kan ongo, ao a kamatakiaki mataia: b'a a kawa n noraba ni mataia, ao n ongora n taningaia, ao n atatai n nanoia, ao n rairaki b'a N na kamaiuia.’ 16Ma a kab'aia matami b'a a noraba; ao taningami b'a a ongo! 17E koaua ae I a tuangngkami b'a a bati burabeti ma aomata aika raoiroi, ake a kan nori baika kam nori ao a aki nori; ao a kan ongo baika kam ongo, ao a aki ongo. 18Kam na ongora ngkanne ni kab'arab'araan nanon te rongorongo ni kabotau are taekan te tia ununiki. 19Ngkana e ongo taekan Uean te Atua te aomata ao e aki ata nanona, ao e roko iai teuare buakaka n anaa are e a tia n unikaki i nanona; aei te koraa are unikaki ri rarikin te kawai. 20Ao are unikaki i aon te ririb'a bon ane ongo ana taeka te Atua ao e butim'aia naba ma te kukurei; 21ma akea wakaana i nanona, ao e aki tiku ni maan; ao ngkana e roko te kanganga ke te b'ainikirinaki i bukin ana taeka te Atua, ao e a b'aka naba. 22Ao are unikaki i buakoni kaai aika kateketeke bon ane ongo ana taeka te Atua; ma n iango n raraoma nako i bukini b'ain te maiu aei ma mataiakinani kaub'aina a karib'a te taeka, ao e aki kariki uaa. 23Ao are unikaki n te tano are raoiroi bon ane ongo ana taeka te Atua ao e ata nanona; ao e kaoti uaana b'a tatabe bubua ke kaka onobwi ke kaka tenibwi. 24E a manga tuangiia te rongorongo ni kabotau teuana, ao E kangai, Uean te Atua e kona ni kabotauaki ma te aomata are uniki koraa n uita aika raraoi i abana. 25Ma ngke a matu aomata, ao e roko ana kairiribai ao e uniki koraan titania i buakoni koraa n uita, ao e nako. 26Ma ngaia are ngke a riki rake aroka ao a uaa, ao a tib'a kinaki iai ngkanne titania i buakoia. 27Ao a roko ana toro teuare ununiki, ao a taku nako ina, Te toka, tiaki ko uniki koraa ake a raraoi? Ao a roko maia titania? 28Ao e taku nako ia, E a tia ni karaoa aei te tia kairiribai. A taku tooro nako ina, Ko tangirira b'a ti na nako n taeki? 29Ao ngaia e taku, I aki; b'a a kawa ni koutaki nako uita ngkana kam taeki titania. 30Katikuia b'a a na uaia n riki rake ni karokoa tain te tai; ao ni bongin te tai, ao I a tuangiia taan rikoriko ni kangai, Booti moa titania, ao kabaei ni b'ab'ati b'a a na kabuokaki; ma ikoti uita nakoni nnen au am'arake. 31E a manga tuangiia te rongorongo ni kabotau teuana, ao E kangai, Uean te Atua ai aron uaan te m'akeke, are e anaia te aomata ao e unikia i abana. 32Bon te kabanea n uarereke i buakon uaa nako, ma ngkana e a ikawai ao e riki b'a te aroka ae moan te buubura i buakon aroka nako. E a riki b'a te kai are a roko iai mannikiba ni karaoi ngaoia i aoni m'angana. 33E a manga tuangiia te rongorongo ni kabotau teuana, ao E kangai, “Uean te Atua ai aron te iti, are e anaia te aine ao e renganna ma te buraawa ae abwi rawawatana, ao e kabanea ni karikirakea te buraawa.” 34E atongi baikai ni kabane Iesu nakoia aomata n taeka ni kabotau: b'a E tatangiria ni kani kakamanenaa te taeka ni kabotau ngkana E reireiniia aomata; 35B'a e na kakoroaki bukin are e atongaki iroun te burabeti, ngke e kangai: “N na kabonganai taeka ni kabotau ngkana I taetae nako ia; na taekini baika karabaki mani moani karikan aonnaba.” 36E kitaniia aomata Iesu, ao E nako n rin n te auti. Ao a roko ana reirei i Rouna, ao a taku, “Ko na kaota nako ira nanon te rongorongo ni kabotau are taekaia titania ake ni nnen uita.” 37Ao E kaekaia ni kangai, Teuare uniki uaa aika raraoi bon Natin te Aomata. 38Nnen aroka bon te aonnaba; ao uaa ake a raraoi bon aomata aika kaain Uean te Atua; titania bon te koraki ake ana aomata teuare buakaka, 39ao te kairiribai are uniki titania bon te riaboro. Bongin te tai bon tokin aonnaba, ao taan tai bon anera. 40Ao aron titania, ngkai a botaki ni kabuokaki n te ai, ao ai aroia naba te koraki ake ana aomata teuare buakaka: a na botaki ao a na kabuokaki n te ai n tokin aonnaba. 41Ane E na kanakoia ana anera Natin te Aomata, ao a na botiia mai buakoia kaain ueana te koraki ake a riki b'a taani kab'akab'aka nakoia aomata, ao koraki ni kabane ake a kakaraoa ae buakaka; 42ao ane a na teweia nako nakoni nnen te ai, ike a na tang ao a na tenai riaia iai b'a kaotan ae a rotaki n te maraki ae korakora. 43Ao ane a na raneanea akana raoiroi n ai aron taai n uean Tamaia. Ane iai taningana, ao ke e ongo. 44Uean te Atua ai aron te b'ai ae kakawaki are karabaki n te tabo teuana, ao te b'ai are e kunea te aomata temanna ao e karaba; i nanoni kukureina ao e nako ni kabo nako ana b'ai ni kabane, ao e kaboa te aba are e karabaki iai te baerei. 45Ao aio riki: Uean te Atua ai aron te tia bob'ai are ukoukori moomi aika raraoi; 46ngke e kunea te moomi teuana ae e bati boona, ao e nako ni kabo nako ana b'ai ni kabane, ao e kaboa te moomi ni booia. 47Ao manga aio: Uean te Atua ai aron te karaun are kab'akaki i nanon te nama, ao a reke iai ika n aekaia nako; 48ao ngke e on, ao a katikiarake aomata ao a tekateka ni kaokoroi ika ake a raraoi ni kaki i nanoni b'aene, ao a tetewe nako ake a bubuaka. 49Ao ai arona naba n tokin aonnaba. Ane a na roko anera ao a na kaokoroia akana buakaka ma akana raoiroi, 50ao a na teweia nako ni nnen te ai, ike a na tang ao a tenai riaia iai b'a kaotan ae a rotaki n te maraki ae korakora. 51Ao e titirakiniia Iesu b'a atai nanoni baikai ni kabane. A taku nako Ina, “Eng.” 52Ao E taku nako ia, “Ma ngaia aei, b'a te tia koroboki ae reireiaki b'ain Uean te Atua, ai aron te aomata ae iai ana auti, ao te aomata arei e kaotinakoi b'aai aika boou ma b'aai nikawai mani nen ana b'ai.” 53Ao Iesu, ngke E a tia n atongi taeka ni kabotau aikai, ao E kitana ikekei. 54Ao ngke E roko n ana kawa, ao E reireiia aomata i nanoni m'aneabaia, ao a mimi aomata ake a ongora i Rouna ao a taku, “E reke maia iroun Teuaei te rabakau aei ma te kona ni karaoi m'akuri aika kamimii aikai? 55Tiaki natin te kabenta Teuaei? Tiaki aran tinana Nei Maria? Ao tiaki tarina Iakobo, ma Ioteb'a, ma Timon, ma Iuta? 56Ao tiaki m'anena aika raora ni maeka? A reke maia ngkanne iroun Teuaei baikai ni kabane?” 57Ao a ribaia. Ma E taku Iesu nako ia, “Iai karinean te burabeti n taabo nako, ma akea i abana, ao i nanoni mwengana.” 58Ao E aki kabatiai ni karaoi m'akuri aika kamimii iai i bukina ngke a aki onimakinna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\