MATAIO 14

1Ni boong akekei, ao e ongo rongorongon Iesu Erote are te tia tau-taeka, 2ao e taku nakoia ana toro, “Bon Ioane teuarei, are te tia B'abetito! E a manga uti mai buakoia maate, ma ngaia ae e a reke i rouna te m'aaka ni karaoi m'akuri aika kamimii.” 3B'a e a tia n anga ana taeka Erote b'a e na tauaki Ioane b'a te bure, ao e tua b'a e na kabaeaki ao e na kakiaki i nanon te karabuuti. E karaoa aei Erote i bukin Eroria b'a e a tia ni iein ma ngaia, ao neiei boni buun tarina are Biribo. 4B'a e a tia ni kangai Ioane nakon Erote, “E aki riai i aan te tua b'a ko na buuna Eroria!” 5Iai nanon Erote ni kani kamatea Ioane, ma e makuia aomata. 6Ma n te tai are e kauringaki iai ana bongi ni bung Erote, ao e b'ab'atere natin Eroria te aine i mataia kaain te botaki. E kukurei Erote i rouna 7ma ngaia are e kab'aka ana taeka ni bau nako ina, ao e tuea b'a e na angan neierei te baere e tangiria mai rouna. 8E a kaman tuangaki neierei iroun tinana, ma ngaia are e taku, “Anganai atun Ioane are te tia B'abetito ikai i aon te raurau!” 9E rawawata nanon te uea; ma e tua b'a e na anganaki i bukin ana taeka ni bau are e a tia n atongnga i mataia ana iruwa; 10ao e kanakoa ana aomata temanna b'a e na korea roroan Ioane n te karabuuti. 11E uotaki atuna i aon te raurau, ao e anganaki te teeinaine arei, ao ngaia e uotia nakon tinana. 12Ao a roko ana reirei n anaa rab'atana, ao a taunna; ao a nako n tuanga Iesu. 13Ngke E ongo taekan Ioane Iesu, ao E kitana ikekei n te booti, ao E nako n te tabo ae akea kaaina ni kaokoroa iai. Ma ngke a ongo taekana aomata, ao a kitan aia kaawa n ri mwina n nakonako ri etan te nama. 14Ngke E aerake man te booti, ao e noriia aomata aika rangi ni m'aiti; ao E nanoangaiia, ao E kamaiuia aia aoraki. 15Ngke e a kani bong, ao a nako Ina ana reirei ao a taku, “E aki maekanaki te tabo aei, ao e a b'akanako te tai; kanakoia aomata nakoni kaawa b'a a na kabooi kanaia i bon i bukiia.” 16E taku Iesu, “A riai n aki nako; anganiia ngkami kanaia!” 17A taku nako Ina, “Ti nimaai te kariki aika iai i roura ikai, ao uoman te ika.” 18Ao Ngaia E taku, “Uoti mai nako Iu.” 19E tuangiia ngkanne aomata b'a a na tekateka i aon uteute; ao e anai kariki ake nimaai ao ika ake uoman, ao E tara rake nako karawa, ao E kaitaua te Atua. E urui kariki ao E angania ana reirei, ao ana reirei a angania aomata. 20Ao a bane n am'arake ao a ngae. A rikoi am'arake ana reirei ao a on iai tengauni ma uakora te b'aene. 21M'aitiia aomata ake a am'arake tao nimaua tengaa te mm'aane, ao iai naba aine ma ataei. 22E kairoroia ngkanne ana reirei b'a a na toka n te booti n ri moana nakon iteran te nama, are iterana are teuana, ngkae E tabe ni kanakoia aomata. 23Ao ngke E a tia ni kanakoia aomata, ao E ararakea te maunga n ti Ngaia b'a E na tataro. Ngke e a tairiki, ao bon ti Ngaia naba ikekei; 24ma te booti n te tai aei e mena n raroa nako ma te aba, ao e reimaurua n te nao, b'a e tutuki te ang. 25I marenan te aoa tenua ma onoua n te karangaina, ao E nako ia Iesu n nakonako i aon te nama. 26Ao ngke a noria ana reirei n nakonako i aon te nama, ao a maaku, ao a kangai, “Te anti!” Ao a tang, b'a a maaku. 27Ma E waekoa Iesu n taetae nako ia, ao E taku, “Kam na karau nanomi, boni Ngai; tai maaku!” 28Ao e kaekaa Betero ni kangai, “Te Uea, ngkana boni Ngkoe, ao Ko na tuangai b'a N na nako Im i aon te ran.” 29Ao E taku Iesu, “Nako mai!” Ma ngaia are e ruo Betero man te booti ao e nakonako i aon te ran n nakon Iesu. 30Ma ngke e nora te ang b'a e korakora karena ao e maaku, ao ngke e tabe n inako ao e takarua ni kangai, “Te Uea, kamaiuai!” 31E waekoa Iesu ni kanakoa baina n taua, ao E taku nako ina, “Te aomata ae e karako am onimaki! Ko aera ngkai ko nanokokoraki?” 32Ao ngke a toka n te booti, ao e b'aka te ang. 33Ao aomata ake n te booti a bobaraaki ni karinea ao a kangai, “Bon te koaua b'a Natin te Atua Ngkoe!” 34Ao ngke a ri nanon te nama, ao a roko n te aba are Kennetareta. 35Ao ngke E kinaki Iesu irouia aomata ake kaain te tabo arei, ao a kanakoa aia rongorongo ni kabuta te aba arei, ao a kabaneia ake a aoraki n uotiia nako Ina. 36A butia Iesu b'a a na ti riinga rabin ana kunnikai aoraki; ao ake a riingnga a kamaiuaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\