MATAIO 15

1Ao a roko iroun Iesu B'aritaio ma taani koroboki tabem'aang mai Ierutarem, ao a taku, 2“A aera am reirei ngkai a ri aon aia taeka n reirei ara bakatibu? B'a a aki teboki baiia i m'ain am'arakeia!” 3Ao E kaekaia ni kangai: Ao ngkami kam aera ngkai kam ri aon ana tua te Atua ao kam aki iri nanon ami taeka n reirei? 4B'a E tua te Atua ni kangai, Ko na karinea tamam ma tinam, ao ane tabeki taeka aika buakaka i bukin tamana ke tinana, ao ke e mate. 5Ma ngkami kam taku, Ngkana e kangai te aomata nakon tamana ke tinana. Te baere ko na karekea mai rou b'a am b'ai I a tia ni katabua i bukin te Atua. 6Ao e a tau ngkana e aki karinea tamana ke tinana. Ma ngaia are i bukin ami taeka n reirei, ao kam a tia ni kakeaa iai ana taeka te Atua. 7Ngkami aika taani m'am'ana-te-aba! E eti ana taeka Itaia ngke e taekiningkami ni kangai, 8“A karineai aomata aikai n aia taeka, ma a raroa nako nanoia mai Rou; 9Akea nanon aia taromauri, i bukina b'a a reirei taekan tuua ake a karaoi aomata b'a aongkoa ana tua te Atua!” 10Ao E weteia aomata nako Ina, ao E taku nako ia, “Kam na ongora, ao kam na ataia! 11Tiaki te b'ai ae rin nako nanon te wii ae kam'araea te aomata; ma te b'ai ae oti nako man te wii, boni ngaia ae kam'araea te aomata.” 12A roko i Rouna ngkanne ana reirei, ao a taku, “Ko ataia ae a maraki nanoia B'aritaio i Roum n am taeka ake Ko atong?” 13Ao E kaekaia Iesu ni kangai, “A na bane ni koutaki aroka nako aika aki unikaki iroun Tamau are i karawa. 14Katikuia i bon i rouia! taani kairiri aika mataki. Ao ngkana te aomata ae mataki e kaira ae mataki naba, ao a na uaia ni b'aka i nanon te ruarua.” 15Ma e taku Betero nako Ina, “Kaota nanon te taeka ni kabotau anne nako ira.” 16Ao E taku Iesu: Ao ngkami kam babanga naba? 17Kam aki ataia b'a te b'ai ae rin i nanon te wii e rin nako nanon te biroto, ao i mwina e oti nako man te rab'ata? 18Ma te b'ai ae nako man te wii e nako man te nano, ao boni ngaia ae kam'araea te aomata. 19B'a a nako man te nano iango aika buakaka aika kaira te aomata b'a e na tiritiri, e na wene ni bure ma te ainenum'a, e na wene ni bure ma te aine ae akea buuna, e na iraa, e na bukibuki ni kewe, ao e na taekini baika aki raraoi b'a taekaia aomata tem'angina. 20Baikai aika kam'araea te aomata; ma te am'arake ma baai aika aki tebokaki a bon aki kam'araea te aomata. 21Ao E kitana ikekei Iesu, ao E nako n aaba ake i rarikin Turo ma Titon. 22Ao noria, e roko te aine temanna ae te I-Kanaan man aaba akekei, ao e takarua ni kangai, “Te Uea, ae Natin Tawita! Ko na nanoangaai! E taniaki natiu te aine iroun te taimonio, ao e a rangi ni karawawataki i rouna.” 23Ao Ngaia E aki kani kaekaa naba teutana. Ao a roko ana reirei ao a butiia ni kangai, “Ko na kanakoa neiei! B'a ae e a iririra n tatakarua n te aro aei!” 24Ao Ngaia E kaekaia ni kangai, “I kanakoaki nakoia ti tiibu ake a bua ake Iteraera.” 25Ma neierei e roko ao e b'aka ni katorobubua ni bobaraaki i matan Iesu, ao e taku, “Te Uea, Ko na buokai!” 26Ao Iesu E kaeka ni kangai, “E aki riai te anai kanaia ataei n tetewe nako nakoia kamea.” 27Ao e taku neierei, “Te koaua, te Uea; ma kamea a kangi tamrurun am'arake ake a b'aka man aia taibora aia toka.” 28E kaekaa ngkanne neierei Iesu ni kangai, “Neiko, e ab'ab'aki am onimaki! E na karaoaki nako im n ai aron ane ko tangiria.” Ao e a kamaiuaki natina n te tai naba arei. 29Ao E kitana ikekei Iesu, ao E nako n ri rarikin namani Kariraia. E ararakea te maunga ao E tekateka iai. 30Ao a nako Ina aomata aika rangi ni m'aiti, ao a kairiia m'auku, ma mataki, ma ake a aki kona n taetae, ma raoia n aoraki aika bati, ao a katikuia i rarikini waen Iesu, ao E kamaiuia; 31ao a mimi aomata ngke a noriia ake a aki kona n taetae b'a a taetae, ao ake a uruaki b'ain rab'ataia b'a a okiri aroia, ao m'auku b'a a nakonako, ao mataki b'a a noraba; ao a neboa Atuaia Iteraera. 32Ao Iesu E weteia ana reirei nako Ina, ao E taku nako ia, “I nanoangaia aomata aikai, b'a a mena i Rou tenibong ngkai, ao akea kanaia; ao I aki kani kanakoia ngkai a baki, b'a a kawa ni kiro i aoni kawaia.” 33Ao a taku ana reirei nako Ina, “E na reke maia i roura n te rereua te am'arake ae na tau i bukiia aomata aika rangi ni m'aiti aikai?” 34Ao E taku Iesu nako ia, “Iraai te kariki ae iai i roumi?” A taku, “Itiai, ao tabeman ika aika uarereke.” 35Ao E tuangiia aomata b'a a na tekateka i aontano; 36ao E anai kariki ake itiai ma ika; ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi, ao E urui, ao E anganiia ana reirei, ao ngaiia a manga anganiia aomata. 37Ao a bane n am'arake ao a ngae; ao a anai n tabeki b'aene aika itikora aika on ni m'akorokoron am'arake ake a nikirana. 38M'aitiia te koraki ake a tia n am'arake aua tengaa te mm'aane, ao iai naba aine ma ataei. 39Ao E kanakoia aomata Iesu, ao E toka n te booti, ao E nako n aaba ake i M'akatan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\