MATAIO 16

1Ao a roko B'aritaio ma Tarukaio iroun Iesu b'a a na kam'anea; ao a butiia b'a E na karaoa te m'akuri teuana ae kamimii are e na kakoauaki iai b'a iai onimakinana iroun te Atua. 2Ao E kaekaia ni kangai, “Ngkana e a tairiki, ao kam kangai: ‘E na raoi; b'a e uraura rarikini karawa.’ 3Ao ngkana e a tib'a moa n ingabong, ao kam kangai: ‘E na buaka te bong aei, b'a e uraura rarikini karawa, ao e roro.’ Kam kona te ata te bae na riki b'a kanoan te bong mani kanikina aika kam nori i karawa, ma kam aki atai nanoni kanikina ma baika riki ni boong aikai. 4A ukoukora te kanikina te roro ae buakaka ae aki ongotaeka nakon te Atua; ma akea te kanikina ae a na anganaki, b'a ti te kanikina are te baere riki nakon Iona are te burabeti.” Ao E kitaniia, ao E nako. 5Ao ngke a roko ana reirei n iteran te nama are teuana, ao a m'aninga n uota te am'arake. 6E taku Iesu nako ia, “Kam na tarataraingkami ao kawakiningkami man aia iti B'aritaio ma Tarukaio.” 7Ao a iango i rouia ni kangai, “E taekina aei i bukina ngkai ti aki ua am'arake.” 8Ma Iesu, ngke E ata aei, ao E taku, “Ngkami aika karako ami onimaki, kam aera ngkai kam iango i roumi i bukin akean te am'arake i roumi? 9Kam tuai n oota? Kam aki uringi kariki ake nimaai ake a kang aomata ake 5,000 ao m'aitini b'aene ake kam ikoti iai? 10Ao kariki ake itiai ake a kang aomata ake 4,000, ao m'aitini b'aene ake kam ikoti iai? 11Kam aera ngkai kam aki oota n ae I aki taetae nako imi i bukin te am'arake? Kam na kawakiningkami man aia iti B'aritaio ma Tarukaio!” 12A ataia ngkanne b'a E aki tuangiia b'a a na kawakinia man te iti are b'ain te kariki, ma a na kawakinia man aia reirei B'aritaio ma Tarukaio. 13E roko Iesu n aaba ake i rarikini Kaitareia Biribi, ao E titirakiniia ana reirei ni kangai, A taku aomata b'a antai Natin te Aomata? 14Ao ngaiia a kangai, “A taku tem'angina b'a Ioane are te tia B'abetito. Ao tem'angina, b'a Eria; ao tem'angina b'a Ieremia, ke te burabeti riki temanna.” 15E taku nako ia, “Ao ngkami kam taku b'a antai Ngai?” 16E kaekaa Timon Betero ao e taku, “Bon te Kristo Ngkoe, are Natin te Atua are maiu.” 17Ao E kaekaa Iesu ni kangai, “Ko a kab'aia, Timon ae natin Iona! B'a tiaki te aomata ae kaota aei nako im, ma E kaotia Tamau are i karawa. 18Ao I taku nako im, b'a Betero ngkoe, ao N na katea au ekaretia i aon te b'aa aei; ao e na aki kona n ekianako m'aakan te mate. 19N na anganiko kingin Uean te Atua; ao ane ko tabuia i aonnaba ao e na katabuaki naba i karawa; ao ane ko kariaia i aonnaba, ao e na kariaiaki naba i karawa.” 20Ao E tuangiia ana reirei b'a a na aki tuangiia aomata b'a te Kristo Ngaia. 21Man te tai arei, ao E moa ni kaotia Iesu nakoia ana reirei, “B'a e riai nakona nako Ierutarem ao b'a E na bati kamarakana irouia unimm'aane ma ibonga ake mataniwi ma taani koroboki, ao b'a E na kamateaki, ao E na manga kamaiuaki n te katenibong.” 22Ao e kaira Iesu Betero ni kaokoroa, ao e takuia b'a E na aki taetae n arona arei. Ao e taku, “E na nanoangaiko te Atua! E na aki riki aei nako Im!” 23Ma E rairaki ao E taku nakoni Betero, “Naako akuu Tatan! Ko riki b'a te b'ai ni kab'akab'aka nako Iu; b'a e reke i roum aron nanon te aomata ma tiaki aron nanon te Atua.” 24E taku ngkanne Iesu nakoia ana reirei, “Ngkana iai ane kan ri mwiu, ao e na kakeaa i bon i rouna, e na uota ana kaibangaki, ao e na irirai. 25B'a ane kani kawakina maiuna ao e na kabua; ao ane na kabua maiuna i buku ao i bukin te euangkerio, e na boni karekea. 26B'a tera te raka ae e na karekea te aomata ngkana e b'aina te aonnaba ae b'anin ao e kabua maiuna mai rouna? Ao tera ae e na anga te aomata b'a e na kaoka maiuna iai? 27B'a ane E na nakomai Natin te aomata ma ana anera i nanoni mimitongin Tamana; ao ane E na angania aomata ni kabaneia booni mwin aia m'akuri. 28E koaua ae I a tuangngkami b'a a na aki mate tabem'aang i buakoia aika tei ikai, ngkana a tuai n nora Natin te Aomata ngkana E nako mai ma ueana.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\