MATAIO 17

1I mwin onobong ao Iesu E wetea Betero, ma taari ake Iakobo ma Ioane, ao E kairiia nakon te maunga teuana ae rietaata, ao a tiku iai n ti ngaiia. 2A nora Iesu b'a e bitaki taraana, ao e oota moana n ai aron taai, ao a taraa ni mainaina n raneanea kunnikaina n ai aron te oota. 3Ao noria, a kaoti i mataia Moote ma Eria, ao a taetae ma Iesu. 4Ao e taku Betero nakon Iesu, “Te Uea, ai raoiroi ra b'a ae ti a mena ikai! Ngkana e bo raoi ma nanom, ao N na katei um'anrianna aika tenua, b'a teuana i bukim, ao teuana i bukini Moote, ao teuana i bukin Eria.” 5Ngke e tabe n taetae Betero, ao akea b'a e a kaoti naba te nang ae raneanea, ao e b'aka nuuna i aoia. E roko te b'ana man te nang ae kangai, “Natiu Teuaei ae tangiraki i Rou, ae I kakatonga i Rouna; kam na ongo i Rouna!” 6Ao ngke a ongo aei ana reirei, ao a b'aka ni bobaraaki i aontano, b'a a kaonaki n te maaku. 7Ma E roko Iesu n riingia, ao E taku, “Tei rake! Ao tai maaku!” 8Ao ngke a tabeki mataia n tararake, ao akea temanna ae a noria b'a bon ti Iesu. 9Ngke a tabe n ruo rikaaki mai aon te maunga, ao E kamatoa ana taeka Iesu nako ia ni kangai, “Akea temanna ae kam na tuangnga taekan te baere kam a tia n noria, ni karokoa E a manga kamaiuaki Natin te Aomata mai buakoia maate.” 10Ao a titirakinna ana reirei ni kangai, “Bukin tera ngkanne ngkai a taku taani koroboki b'a e na nako mai moa Eria?” 11Ao E kaekaia Iesu ni kangai, “E na nako mai moa Eria, ao e na kaeti b'aai nako. 12Ma I taku b'a e a tia n roko Eria, ma a aki kinaa, ao a karaoi nako ina baike a kani karaoi. Ao ai aron naba Natin te Aomata, b'a E na kamarakaki naba i rouia.” 13A oota ngkanne ana reirei b'a ngaia taekan Ioane are te tia B'abetito are E taekinna Iesu nako ia. 14Ao ngke a roko uakekei irouia aomata, ao e nako n Iesu te aomata temanna, ao e katorobubua i matana, ao e taku, 15“Te Uea, Ko na nanoangaea natiu te mm'aane! b'a iai aorakin ana iango, ao e kainano ni maraki; ni m'aitin te tai ao ai te b'aka naba n te ai, ke i nanon te ran. 16I kairiia nakoia am reirei, ao a aki kona ni kamaiua.” 17Ao E kaeka Iesu ao E taku, “Te roro ae akea ana onimaki, ae aki ata ae e raoiroi ma ae e buakaka, maan ra ae N na titiku iai i rarikimi? Ao maan ra taotaonakin nanou nako imi? Kairiia mai nako Iu!” 18Ao E boaa te taimonio Iesu, ao e oti nako te taimonio mai rouna, ao e a maiu naba ngkekei te ataei ni mm'aane. 19A nako n Iesu ngkanne ana reirei ngke ai ti ngaiia, ao a taku, “Bukin tera ngke ti aki kona ni kanakoa te taimonio?” 20E taku Iesu nako ia, “I bukina b'a a karako ami onimaki. B'a e koaua ae I a tuangngkami, b'a ngkana iai ami onimaki ae ai aroni buburani koraan uaan te m'akeke, ao ngkana kam kangai nakon te maunga aei, Ko na m'ae maikai nako ikekei, ao e na m'ae; ao bon akea te b'ai teuana ae kam na aki kona!” 21Ma a aki oti nako taimonio aika ai aron aei, ma ti n te tataro ma te aki-mamatam. 22Ngke a bane ni botaki ana reirei Iesu i Kariraia, ao E taku nako ia, “Ane E na kam'aneaki Natin te Aomata nako nanoni baiia aomata, 23ao ane a na kamatea, ao E na manga kautaki n te katenibong.” Ao a rangi n nanokawaki ana reirei. 24Ngke E roko Iesu ma ana reirei i Kaberenaum, ao a roko irouni Betero taan anaa te taekiti i bukin te um'antabu, ao a titirakinna ni kangai, “E kab'aka te taekiti ami tia reirei, ke E aki?” 25Ao ngaia e taku, “E kab'aka.” Ao ngke e roko Betero n te auti, ao E taetae moa Iesu nako ina, ao E taku, “Tera am iango, Timon? Antai aika kab'ab'akai tiute ma taekiti nakoia uea n te aonnaba aei? Aia aomata ke aomata aika ianena?” 26E taku Betero nako Ina, “Aomata aika ianena.” E taku Iesu nako Ina, “Ma ngaia ae a inaomata aia aomata mani kab'akaan te taekiti. 27Ma ti aki kani kauniia aomata aikai. Ma ngaia ae ko na nako n te nama, ao tewea nako am ao ma matauna, ao anaa te moa n ika ane teke; ao ngkana ko kaurea wina, ao ane ko na kunea te m'ane iai. Ko na anaia ao anganiia i buku ao i bukim.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\