MATAIO 18

1A roko iroun Iesu ana reirei n te tai naba arei, ao a taku, “Antai te kabanea ni kakannato n Uean te Atua?” 2Ao E wetea te teei temanna ae uarereke, ao e kaki i buakoia, 3ao E taku: E koaua ae I a tuangngkami, b'a ngkana kam aki bitii aromi ao kam aki katotoong aroia ataei, ao kam na bon aki kona n rin n Uean te Atua. 4Ane kamangoria n ai aron te teei aei, ao boni ngaia ae te kabanea ni kakannato n Uean te Atua. 5Ane m'anea n akoa te teei ae ai aron aei, n arau, ao e m'aneai n akoai. 6Ma ane kaira temanna i buakoia aika uarereke aikai, aika onimakinai, nakoni karaoan te bure, ao e raoiroi riki nako ina b'a e na katineaki te atibu ae rawawata i roroana, ao e na kaiinakoaki i marawa. 7E na reke kain te aonnaba i bukini b'aai ni kab'akab'aka nakon te bure. B'a e riai b'a a na roko kariri, ma e na reke kain te aomata are karokoi kariri! 8Ao ngkana e kairiko baim ke waem nakoni karaoan te bure, ao koreia, ao tewea nako; e raoiroi riki i roum ngkana ko rin n te maiu ngkana ko m'auku, ke ngkana e uruaki b'ain rab'atam teuana nakon teweakinakom nakon te ai are aki mamate ma uaai baim, ke uaai waem. 9Ao ngkana e kairiko matam nakoni karaoan te bure, ao ko na autia, ao tewea nako; e raoiroi riki i roum ngkana ko rin n te maiu ma matam ae ti teuana nakon teweakinakom ma matam aika uoua nakon te ai are i Keenna. 10Kam na kawakiningkami b'a kam na aki kakeaa bonganan temanna i buakoia aika uarereke aikai; b'a I taku nako imi, b'a a aki toki aia anera i karawa n rooroko iroun Tamau are i karawa. 11B'a E roko Natin te Aomata b'a E na kamaiuia akana bua. 12Tera ami iango? Ngkana tebubua ana tiibu te aomata temanna, ao e tiotio nako temanna mai buakoia, tiaki b'a e na kitaniia ake ruangauni ma ruaman i aoni maunga ao e nako ni kakaaea are temanna are tiotio nako? 13Ao ngkana e reke i rouna, ao e koaua ae I a tuangngkami, b'a e kim'areirei riki i bukin te tiibu arei, nakoia ake ruangauni ma ruaman ake aki tiotio nako. 14Ao ai aron naba Tamami are i karawa, b'a E aki tangira temanna i buakoia aika uarereke aikai b'a e na tiotio nako mai Rouna. 15Ngkana e bure tarim nako im, ao ko na nako ni kaota ana bure nako ina n te tai ae ti ngkoe iai ma ngaia. Ngkana e ongo i roum, ao kam a manga okiri aromi n tari. 16Ma ngkana e aki ongo i roum, ao ko na kaira raom temanna, ke uoman, b'a a na riki b'a taani kakoaua nakon am taeka ni kabane ake ko bukinna iai. 17Ma ngkana e aki ongo i rouia, ao ko na taekinna nakon te ekaretia; ao ngkana e rawa n ongo iroun te ekaretia, ao atongnga b'a te ianena ao te tia anai taekiti. 18E koaua ae I a tuangngkami b'a akana kam tabui i aonnaba, ao a na manga katabuaki i karawa; ao akana kam kariai i aonnaba, ao a na manga kariaiaki i karawa. 19Ao I a manga taku nako imi b'a ngkana a bo nanoia uoman i aonnaba i bukin te b'ai ae a kani bubuti iai, ao e na karaoaki i bukiia iroun Tamau are i karawa. 20B'a ike a botaki iai uoman ke teniman n arau, ao Ngai I mena naba iai i buakoia. 21Ao e roko ngkanne Betero iroun Iesu ao e taku, “Te Uea, m'aitira ana tai ni bure tariu nako iu ae N na kab'ara ana bure iai? Itiua te tai?” 22E taku Iesu nako ina: I aki taku nako im b'a itiua te tai, ma itibwi m'aitin itiua. 23B'a Uean te Atua e a kona ni kabotauaki ma te uea are kani kaeti mwin ana b'ai ma ana toro, ake iai mwiokoaia aika ab'ab'aki riki nakoia raoia n toro nako. 24Ngke e moana ana kaeti-b'ai, ao e kairaki nako ina temanna ae riai b'a e na anganna 50 te mirion te m'ane ae te tirewa. 25ao i bukina ngke e aki kona ni kab'aka, ao e tua te uea b'a e na kabooaki nako ma buuna ma natina ma ana b'ai ni kabane ake iai i rouna, b'a e aonga n reke booni mwin are e aki kona ni kab'aka. 26Ma ngaia are e b'aka ni bobaraaki ni katorobubua te toro arei ni karinea, ao e bubutiia ni kangai, Te uea, ko na taona nanom b'a ae N na bon anganiko am b'ai ni kabane. 27Ao te uea e nanoanga ana toro arei, ma ngaia are e kanakoa, ao e kamaunaa ana tarau. 28Ao te toro aei, ngke e nako, ao e kaitibo ma raona n toro temanna ae iai ana tarau i rouna ae m'aitina tebubua te tenari; ao e taua ni koona roroana, ao e taku, Kamai kab'aran am tarau i rou. 29Ao raona n toro e b'aka ni katorobubua, ao e bubutiia ni kangai, “Ko na taona nanom b'a ae N na bon anganiko.” 30Ma e rawa; ao e nako ni kaki teuarei n te karabuuti b'a e na tiku iai ni karokoa e bane ni kab'ara ana tarau. 31Ngke a nora te baere riki uake raona n toro, ao a rangi ni kuba ma ni mimi iai, ao a nako n tuanga aia uea taekani b'aai ni kabane ake a karaoaki. 32Ao e weteia ana uea, ao e taku nako ina, “Te toro ae ko buakaka! I kamaunai am tarau ni kabane ake iai i rou i bukina ngke ko butiai; 33ao tiaki b'a ko riai n nanoanga raom n toro, n ai arou ngke I nanoangaiko?” 34Ao e un ana uea, ao e anga te toro arei nakoia taani kamaraki n te karabuuti b'a e na mena i rouia ni karokoa e bane ni kab'ara ana tarau. 35Ao anne naba aron are E na karaoia nako imi Tamau are i karawa ngkana kam aki kab'ara aia bure tarimi mai nanomi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\