MATAIO 19

1Ngke E a tia Iesu n atongi taeka aikai ao E kitana Kariraia, ao E nako n aaba ake i Iutaia ake n iteran te Ioretan are te iterana; 2ao a iria aomata aika rangi ni m'aiti, ao E kamaiuia ake a aoraki. 3Ao a nako Ina B'aritaio tabem'aang, ao a kani kam'anea n aia titiraki ae kangai, “Iai riaina i aan te tua b'a e na raure te mm'aane ma buuna n aron are e bon taku?” 4Ao E kaekaia Iesu ni kangai, “Tiaki kam a tia ni wareka taekan Teuare karaoia aomata ni moani karikan aonnaba, b'a E karaoia b'a te mm'aane ao te aine, 5ao E kangai, Ni bukina aei, ao e na kitana tamana ma tinana te mm'aane ao e na katiteuanaki ma buuna, ao a na riki n ti te irikona naka uoman. 6Ma ngaia ae ai tiaki uoman ngaiia ma ai ti te irikona. Ma ngaia aei, b'a akana E reitiia te Atua, ao akea te aomata ae na kona ni karaureiia.” 7A taku B'aritaio nako Ina, “E aera ngkanne ngke e tua Moote b'a te mm'aane are kan raure ma buuna, ao e riai n angani buuna te beb'a n raure, ao e na kanakoa?” 8E taku nako ia, “E kariaingkami Moote b'a kam na raure ma buumi i bukini matoatoan nanomi, ma tiaki aei arona mani moan rikin aonnaba. 9Ao I taku nako imi, b'a ane raure ma buuna ao e aki wene ni bure neierei, ao ngkana e a manga iein teuarei ma te aine temanna, ao e wene ni bure iai.” 10A taku nako Ina ana reirei, “Ngkana aei aron te mm'aane ma buuna, ao e a raoiroi riki te aki iein.” 11Ao E taku Iesu nako ia, “Anne te aro ae kona ni karaoaki, ma tiaki irouia aomata nako, b'a ti ake E a tia te Atua ni kataua i bukiia. 12B'a iai aomata ake aki kona n iein i bukina b'a bon rikiia mai nanoni biroton tinaia; ao iai tabem'aang ake a karaoaki irouia aomata b'a a na aki kona n iein; ao tem'angina a kataua te aki iein i bukin Uean te Atua. Ane kona ni butim'aea te koaua aei, ao ke e taua.” 13Iai aomata ake a nikiria ataei iroun Iesu b'a E na kaki baina i aoia, ao E na tataro i bukiia. A takuia aomata akekei ana reirei Iesu; 14ma E taku Iesu, “Kanakomaia ataei nako Iu, ao tai tukiia; b'a Uean te Atua bon aia b'ai aomata aika ai aroia ataei aikai.” 15Ao E kaki baina i aoia, ao E nako. 16Ao noria, e roko te aomata temanna iroun Iesu, ao e taku, “Te Tia Reirei, tera ae raoiroi ae N na karaoia, b'a e aonga n reke iai i rou te maiu are aki toki?” 17Ao E taku Iesu nako ina, “Ko aera ngkai ko titirakinai b'a tera ae raoiroi? Bon ti Temanna ae raoiroi. Ngkana ko kan rin n te maiu are akea tokina, ao ko na tou mwin taian tua.” 18E taku nakon Iesu, “Aika tuua ra?” Ao E taku Iesu, “Ko na tai kamateia aomata, Ko na tai wene ni bure, Ko na tai ira, Ko na tai anga am kaotioti ae kairua b'a taekan temanna, 19Ko na karinea tamam ma tinam, ao, Ko na tangira ane maeka n ua kaani ma ngkoe n ai aron tangiram i bon i roum.” 20E taku te rorobuaka n ataei arei nako Ina, “I a tia n tou mwin tuua akanne; tera riki ae I riai ni karaoia?” 21E taku Iesu nako ina, “Ngkana ko kan riki ni moan te raoiroi, ao ko na nako ni kabo nako am b'ai akana iai i roum, ao booia, anganiia akana akea aia b'ai, ao ane na reke i roum iai am b'ai i karawa. Ao nako mai, irirai.” 22Ngke e ongo taeka aikai te rorobuaka arei, ao e nako ma rawawatan nanona, b'a a bati ana b'ai. 23Ao E taku Iesu nakoia ana reirei, “E koaua ae I a tuangngkami, b'a e na rangi ni kanganga rinin ane kaub'ai n Uean te Atua! 24Ao I a manga taku nako imi, b'a e kai rin nako riki te kamero ni b'angab'angan te neiran nakon ane kaub'ai, ngkana e kan rin n Uean te Atua.” 25Ngke a ongo aei ana reirei, ao a rangi ni mimi, ao a taku, “Antai ngkanne ae na kona ni kamaiuaki?” 26Ao E tarataraia Iesu ao E taku nako ia, “A aki kona ni kamaiuia aomata i bon i rouia, ma a konaki b'aai nako iroun te Atua.” 27E kaeka ngkanne Betero ao e taku, “Noria, ti a tia ni kitani b'aai ni kabane, ao ti iririko; tera ngkanne ae ti na karekea b'a ara b'ai?” 28E taku Iesu nako ia: E koaua ae I a tuangngkami, b'a ngkana E tekateka Natin te Aomata i aon ana kaintokanuea are tamaroa, n te aonnaba ae boou ao ngkami, aika kam irirai, ane kam na tekateka naba i aoni kaintokanuea aika tebwi ma uoua, n tautaekaniia aia baronga Iteraera ake tengauni ma ua baronga. 29Ao ane a tia ni kitana mwengana, ke tarina, ke m'anena, ke tamana, ke tinana, ke natina, ke abana i buku, ao e na karekei kaka tebubua riki m'aitini baike e a tia ni kitan, ao e na reke i rouna te maiu are aki toki. 30Ma a m'aiti aika mena i moa aika a na riki ni kabane, ao aika mena n te kabane aika na riki ni mena i moa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\