MATAIO 2

1Ngke E bungiaki Iesu i Betereem i Iutaia n ana bong n uea Erote, ao noria, a roko i Ierutarem taan rabakau mai mainiku, ao a taku, 2“E nga Teuare bungiaki b'a aia Uea I-Iutaia? B'a ti nora itoina i mainiku, ao ti a roko b'a ti na taromauriia.” 3Ngke e ongo aei Erote are te uea, ao e kiriwe nanona ma angiia kaain Ierutarem. 4E botiia ni kabane aia mataniwi ibonga ma taani koroboki, ao e taku nakoia, “E na bungiaki iaa te Kristo?” 5A taku nako ina, “I Betereem i Iutaia: b'a e koreaki ae kangai iroun te burabeti: 6‘Ao ngkoe ae Betereem ae kawan Iuta, ko ataaki irouia ake a tautaeka i Iuta; b'a te kawa teuana i buakoni kawana ake a rangi ni kakannato, b'a E na nako mai roum te Uea are na kawakinia au aomata ake Iteraera.’ ” 7E kaoiia ngkanne taan rabakau Erote b'a e na botaki ma ngaiia n ti ngaiia, ao e neneria b'a e na kaoti te itoi n ningai. 8Ao i mwina, e kanakoia nako Betereem ma ana taeka nakoia ae kangai, “Kam na nako ao kabotum'akaingkami n ukoukora te teei; ao ngkana kam kunea, ao kam na nako mai n tuangai, b'a N na nako naba n taromauriia.” 9Ngke a tia n ongo ana taeka te uea, ao a nako; ao noria, e ri moaia te itoi are a noria i mainiku, ao e nako ni mena i etan te tabo ike E mena iai te teei. 10Ngke a nora te itoi, ao a kaonaki n te kim'areirei ae moan te bati. 11Ao ngke a rin n te auti, ao a nora te merimeri ma Nei Maria are tinana, ao a katorobubua ni bobaraaki n taromauriia, ao a kaotinakoi aia b'aintangira aika koora, ma te riibano, ma te muura, ao a angan te merimeri. 12Ao a okira abaia n te kawai teaina, i bukina ngke a tia n tuangaki n te mii iroun te Atua b'a a na aki okira Erote. 13Ao i mwina ngke a tia n nako, ao noria, e kaoti ana anera te Atua nakon Ioteb'a n te mii, ao e taku, “Tei rake ao kaira te merimeri ma tinana ni biri nako Aikubita, ao mena iai ni karokoa tuangam i Rou; b'a ane e na ukoukora te merimeri Erote b'a e na kamatea.” 14Ao e tei rake Ioteb'a, ao e kaira te merimeri ma tinana e bong, ao e nako Aikubita, 15ao e tiku ikekei ni karokoa maten Erote. E riki aei b'a e na kakoauaki are E atongnga te Atua iroun te burabeti, ngke E kangai, “I wetea natiu mai Aikubita.” 16Ngke e ataia Erote b'a e a tia ni m'am'anaaki irouia taan rabakau, ao e rangi n un. E kanakoa ana taeka b'a a na bane n tiringaki ataei aika mm'aane i Betereem ma kaawa ake i rarikina ake kaka uoua aia ririki i bukina ngke e a tia n ataia mairouia taan rabakau b'a e a tia ni koro uoua te ririki man te tai are a moa n nora iai te itoi. 17E a kakoauaki iai ngkanne are e atongaki iroun Ieremia are te burabeti, ngke e taku: 18E ongo te aba te b'ana i Rama, bon te tang, ma te tanginiwenei ae bati. E tang Nei Rakera i bukiia natina, b'a a mate, ao e rawa ni kabebeteaki nanona. 19Ngke e a tia ni mate Erote, ao noria, e kaoti ana anera te Uea nakon Ioteb'a n te mii, ao e kangai, 20“Tei rake, ao kaira te teei ma tinana ao naako abaia Iteraera, b'a a tia ni mate te koraki ake a kan tiringa te teei.” 21E tei rake Ioteb'a, ao e kaira te teei ma tinana ao e nako abaia Iteraera. 22Ma ngke e ongo b'a e uea Arekerau i Iutaia n rua mwin Erote are tamana, ao e maaku n nako iai; ma ngke e tuangaki n te mii iroun ana anera te Uea, ao e nako n te aba are Kariraia; 23ao ngke e roko iai, ao e maeka n te kawa are arana Natareta. B'a e na kakoauaki are atongaki irouia burabeti are kangai: “E na aranaki Teuarei b'a kaain Natarene.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\