MATAIO 20

1B'a Uean te Atua ai aron te aomata ae atun te mwenga teuana. E nako teuarei ngke e a tib'a ingabong n anaia aomata ake a na m'akuri ni nen arokana te kureebe. 2Ao ngke e a tia ni boraraoi ma taani m'akuri b'a e na kabooia n tatabeua te tenari n te bongina, ao e kanakoia nakoni nnen arokana te kureebe. 3Ao e a manga nako naba teuarei n te aoa ruaiwa, ao e noriia aomata tabem'aang b'a a teitei n aoriia n te tabo ni m'akete; 4ao e taku nako ia, ‘Kam na nako naba nakoni nen te kureebe, ao N na kabooingkami n ae riai.’ 5Ma ngaia are a nako. Ao e a manga nako naba teuarei ngke e a tawanou, ao n te aoa tenua n te tanimaeaontaai, ao e a manga katotonga naba arona are rimoa. 6E a manga nako naba ngke e a kani bo te aoa nimaua, ao e a manga noriia aomata tabem'aang b'a a teitei; ao e titirakiniia ni kangai, “Kam aera ngkai kam aoringkami n teitei ma ngke e ingabong ni karokoa ngkai?” 7A taku nako ina, ‘B'a akea ae kam'akurira.’ E taku nako ia, ‘Kam na nako naba nakoni nnen te kureebe.’ 8Ngke e a tairiki, ao e taku teuare ana b'ai te nne n aroka nakon aia mataniwi taani m'akuri, Ko na weteia taani m'akuri, ao anganiia nako boon aia m'akuri: anganiia moa ake a roko rimoa. 9Ao ngke a roko uake a kam'akuraki n te aoa nimaua, ao a katoaaki n anganaki booia ae tab'anin i bukin te bong ae b'anin. 10Ao ngke a roko uake a moa ni kam'akuraki, ao a taku n aia iango b'a a na karekea ae m'aiti riki; ma a katoaaki n anganaki naba booia ae ti te bo ma uake a moan anganaki. 11Ngke e reke i rouia booia, ao a ngurengure iroun teuare kam'akuriia, 12Ao a taku, “A m'akuri uake a roko rimwi i nanon ti teuana te aoa, ao ko kabooia ni kaboraoiia ma ngaira, aika ti uota rawawatan te m'akuri i nanon te bong ae b'anin i aani korakorani kabuebuen te riringa!” 13Ao ngaia, e kaeka temanna i rouia, ni kangai, “Raou, I aki karaoa ae bure nako im; tiaki ko boraraoi ma ngai i bukin are ti a tia ni kariaia? 14Anaa boom ao naako! I kan angan ae rimwi ni kaboraoia ma ngkoe. 15Tiaki b'a iai i rou te inaomata ni karaoa ae I tangiria ma au b'ai? E aera b'a ko na moanoku ngkai iai i rou te nano n akoi?” 16E a manga taku Iesu, “Ane a na riki n rimoa aika rimwi, ao a na riki n rimwi aika rimoa.” 17Ngke E m'ananga Iesu nako Ierutarem, ao E kaokoroia ana reirei ake tengauni ma uoman, ao E taku nako ia ngke a tabe n nakonako, 18“Noria, ae ti a nako Ierutarem, ao ane E na kam'aneaki Natin te Aomata nakoia ibonga ake mataniwi ma taani koroboki, ao ane a na motika taekana nakon te kamateaki; 19ao a na anga Ngaia nakoia ianena ake a na b'ainingareia, a na kataerea, ao a na kamatea n te kaibangaki; ma E na manga uti n te katenibong.” 20Ao ngkanne e roko buun Tebetaio ma natina mm'aane iroun Iesu, ao e katorobubua ni bobaraaki i matana ni karinea, ao e butiia Iesu n te aro n anainano. 21Ao E taku Iesu nako ina, “Tera ae ko tangiria?” E taku neierei nako Ina, “Ko na tua b'a a na tekateka natiu aika uoman aikai, temanna i angaataim, ao temanna i angamaingim, ngkana Ko a taua nakoam n uea.” 22Ma E kaeka Iesu ni kangai, “Kam aki ata te b'ai ane kam bubuti i bukina. Kam kona ni moi ni m'angkon te karawawataki ae N nangi nimma?” A taku nako Ina, Ti kona. 23E taku nako ia, “Kam na boni moi n au m'angko, ma tiaki au b'ai te anganingkami te kona n tekateka i angaataiu ao i angamaingiu; e ti katauaki i bukiia te koraki ake E a tia Tamau ni katauraoia i bukiia.” 24Ngke a ongo aei reirei ake tengaun, ao a un irouia Iakobo ma Ioane. 25Ma E weteia Iesu, ao E taku nako ia: Kam ataia b'a te koraki ake a katauaki b'a taan tau-taeka i aoia ianena, bon iai m'aakaia i aoia, ao aia aomata ake a kakannato, a kabonganai m'aakaia i aoia. 26E na aki riki aei i buakomi; ma ane kani kakannato i buakomi, ao e riai n riki b'a ami tabonibai 27ao ane kan riki b'a moami, ao ke e riki b'a ami toro. 28B'a aron Natin te Aomata ngkae E aki roko b'a E na tautoronaki te aba i Rouna, ma E roko b'a E na toro irouia aomata, ao b'a E na anga maiuna b'a b'aini kainaomataia aomata aika bati. 29Ngke a kitana Ieriko Iesu ma ana reirei, ao a iraki irouia aomata aika rangi ni m'aiti. 30Ao noria, iai uoman te mataki aika tekateka i rarikin te kawai; ngke a ongo b'a E ri rarikiia Iesu, ao a takarua ni kangai, “Natin Tawita! ko na nanoangaira!” 31Ao a takuaki irouia aomata, ao a tuangaki b'a a na aki karongoa; ma a kanenei riki b'anaaia n takarua ni kangai, “Te Uea ae Natin Tawita, Ko na nanoangaira!” 32Ao E tei Iesu, ao E weteia, ao E taku, “Tera ae kam tangirai iai b'a N na karaoia i bukimi?” 33A taku nako Ina, “Te Uea, ti tangiriko b'a Ko na angani matara te kona n noraba!” 34E nanoangaiia Iesu, ma ngaia are E riingi mataia ao a noraba naba; ao a iria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\