MATAIO 21

1Ngke a kaania Ierutarem Iesu ma ana reirei, ao a roko n te kawa ae Beteb'ake are mena n te maunga are Oriweta; ao E kanakoia uoman ana reirei, 2ao E taku nako ia, “Kam na nako n te kawa ane i m'aimi; ao ane kam na nora iai te aati ae rooaki, ao natina i rarikina; kab'araa, ao kairiia mai nako Iu. 3Ngkana iai ane kaekaingkami, ao kam na kangai, “E kainanoia te Uea, ao e a kanakoiia naba.” 4E riki aei b'a e aonga ni kakoauaki are e atongnga te burabeti, ngke e kangai, 5“Kam na kangai nakoia kaain te kawa are Tion, Noria, E a nako imi ami Uea! Ae nimamannei, ae toka i aon te aati ao i aoni bunna.” 6Ao a nako ana reirei ake uoman, ao a karaoa aron are a tuangaki iroun Iesu. 7A kaira te aati ma bunna, ao a katokai kunnikaiia i aona; ao E toka i aoia Iesu. 8Ao angiia aomata mai buakoia ake a rangi ni m'aiti, a taakini kunnikaia i nanon te kawai; ao tabem'aang a koroi m'angani kaai, ao a kawenei i nanon te kawai. 9Ao a takarua aomata ake a ri moana ao ake a ri mwina, ni kangai, E na neboaki Natin Tawita! E na kakab'aiaki Teuae nako mai n aran te Atua. E na neboaki te Atua! 10Ngke E rin Iesu i Ierutarem, ao a kiriwe kaain te kawa, ao a taku, “Antai Teuaei?” 11Ao a taku aomata ake a ira Iesu, “Bon Iesu are te burabeti Teuaei mai Natareta are i Kariraia.” 12E rin Iesu i nanon te um'antabu, ao E kakioia nako ake a bob'ai ma ake a kabob'ai n te um'antabu; ao E karangai aia taibora taan rai m'ane, ma aia kai n tekateka taani kabo nako bitin. 13E taku nako ia, “E koreaki ae kangai, ‘E na atongaki au auti b'a te auti n taromauri.’ Ma kam karaoia b'a nneia taani kimoa ni karabaia!” 14Ao a nako Ina mataki ma m'auku n te um'antabu, ao E kamaiuia. 15Ao a nanobuaka ibonga ake mataniwi ma taani koroboki ngke a nori baike a kamimii ake E karaoi Iesu; ao ngke a ongo b'anaaia ataei ngke a takarua i nanon te um'antabu ni kangai, E na neboaki Natin Tawita, 16ao a taku nako Ina, “Ko ongo b'a tera ae a taekinna?” E taku Iesu nako ia, “Eng! Kam tuai ni wareka te taeka are kangai? Ko a tia ni kataneiaia ataei aika uarereke ma merimeri b'a a na neboiko n te aro ae rangi n nako raoi.” 17E kitaniia Iesu, ao E oti nako man te kawa nako Betania, ao E tiku iai. 18Ngke e a ingabong, ngke E tabe n oki Iesu nakon te kawa, ao E rotaki n te baki. 19E nora te biku tekaina i rarikin te kawai, ao E nako iai; ao akea te bae E kunea iai b'a ti baana; ao E taku nako iai, “E na tai manga oki n riki uaam!” Ao e rai te biku n te tai naba arei. 20Ngke a noria ana reirei, ao a mimi, ao a taku, “E kanga ngkai e a waetata naba n rai te biku?” 21E kaekaia Iesu ao E taku, “E koaua ae I a tuangngkami b'a ngkana iai ami onimaki ao kam aki nanokokoraki, ao kam kona ni karaoa ae e karaoaki nakon te biku aei; ao tiaki ti ngaia, ma ngkana kam kangai nakon te maunga aei, Ko na tabekaki nako n teweaki nako marawa, ao e a karaoaki naba. 22Ao te b'ai ane kam bubuti n te tataro, e na reke nako imi, ngkana iai ami onimaki.” 23Ngke E roko Iesu n te um'antabu, ao a nako Ina ibonga ake mataniwi ma aia unimm'aane aomata ngke e tabe n reirei, ao a taku, “Te m'aaka maia ae Ko karaoi iai baikai? Ao antai ae anganiko te m'aaka anne?” 24E kaeka Iesu ao E taku nako ia, “Ao Ngai N na titirakiningkami naba, ao ngkana kam tuangai kaekaana, ao Ngai N na manga tuangngkami naba b'a te m'aaka maia ae I karaoi iai baikai. 25Maia ana b'abetito Ioane? Mairoun te Atua ke mairouia aomata?” A iango i rouia, ao a taku, “Ngkana ti kangai, Mairoun te Atua; ao ane E na kangai, ‘Ao e aera ngkanne ngkai kam aki onimakina Ioane?’ 26Ma ngkana ti kangai, ‘Mairouia aomata,’ ao ti makuia aomata; b'a a bane n taku b'a te burabeti Ioane.” 27Ma ngaia are a kaeka Iesu ao a kangai, “Ti aki ataia.” Ao Ngaia E taku nako ia, “Ao Ngai N na aki tuangngkami b'a te m'aaka maia ae I karaoi iai baikai.” 28Tera ami iango nakon te karaki aei? Iai ngkoa te aomata temanna ae uoman natina mm'aane; e nako n te karimoa, ao e kangai, “Natiu, ko na nako ni m'akuri ni nnen arokau te kureebe n te bong aei!” 29Ao ngaia e kaeka ni kangai, I aki kan nako; ma i mwina ao e bita nanona ao e nako. 30E a manga nako te karo nakon are te karimwi n tuangnga naba; ao ngaia e kangai, Tamau, N na nako; ma e aki nako. 31Antai ae toua mwin ana taeka tamana irouia uake uoman? A taku nako Ina, “Te karimoa.” E taku Iesu nako ia, E koaua ae I a tuangngkami b'a a ri moami taan anai taekiti ma aine aika kabekaau nako nanon Uean te Atua. 32B'a e roko Ioane nako imi, ngkami aika Iteraera, ni kaota te aro ae raoiroi ae kam na b'ainna ni maiumi n ai aron nanon te Atua, ao kam aki kakoauai ana taeka. 33E taku Iesu nako ia mataniwiia ibonga ao taani kairiri: Temanna te aomata ngkoa ae iai ana onaroka. E uniki kureebe ni nneia, ao e oi rarikiia, ao e kena aontano i nanona b'a neni b'aini katinakoan ranin te kureebe, ao e katea te tabo n tantani. E anga te onaroka arei nakoia aomata tem'angina b'a a na tararuaia i bukina, ao e nako n te aba teuana. 34Ngke e a roko tain uaa ni kai n tawaa, ao e kanakoia ana toro teuarei nakoia taan tararua te onaroka b'a a na anai tib'angana mani kureebe, n aron are e a tia ni katauaki; 35Ma taan tararua te onaroka a tauia ana toro; ao a batiboa temanna, ao a kamatea temanna, ao a karebanaa temanna n te atibu. 36Ao e a manga kanakoia tooro tabem'aang aika m'aiti riki nakoia ake e moa ni kanakoia; ao a manga karaoa naba aron are a karaoia nakoia ake a moa ni kanakoaki. 37Ao rimwi e kanakoa natina te mm'aane nako ia, ao e taku, Ane a na karinea natiu. 38Ma ngke a nora natina taan tararua te onaroka, ao a taku i rouia, “Ngaia aei te tia b'aib'ai i mwin tamana; nako mai b'a ti na kamatea, ao ti na b'ain ana b'ai.” 39A taua, ao a tewea nako mani nnen te kureebe, ao a kamatea. 40E taku Iesu, “Ngkana e roko teuare ana b'ai nnen te kureebe, ao tera ae e na karaoia nakoia taan tararua akekei?” 41A taku nako Ina, “Ane e na kamateia aomata ake a buakaka akekei n te aro ae a na kananoanga iai; ao e na anga taekani nnen te kureebe nakoia tabem'aang b'a a na tararuaia i bukina, ao a na anganna tib'ana man uaa n tain uaa n tawaa.” 42E taku Iesu nako ia, Kam tuai ni wareka are n te B'aib'ara are kangai: Te atibu are kakeaki bongana irouia taani kateitei, E a riki b'a bouan te maninganinga; Aei ana m'akuri te Uea, ao e kamimii i matara! 43Ma ngaia ae I taku nako imi, “E na anaaki mai roumi Uean te Atua, ao e na anganaki te botannaomata teuana ane e na ongeaba nakon te Atua. 44Ao ane b'akara te atibu aei, ao e na m'aototo iai; ma ngkana e b'akara temanna, ao ane na kamanatua ni kamantintia. 45Ngke a ongo ibonga ake mataniwi ma B'aritaio ana rongorongo ni kabotau Iesu aei, ao a ataia b'a E taekiniia iai. 46A kan taua ni kaburea, ma a makuia aomata: b'a a taku aomata b'a te burabeti Ngaia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\