MATAIO 22

1Ao E a manga taetae Iesu nakoia aomata n taeka ni kabotau, ao E taku: 2E a kona ni kabotauaki Uean te Atua b'a kaanga ai aron te uea, are karaoa te am'arake ni baka i bukin natina te mm'aane. 3E kanakoia ana toro b'a a na weteia aomata ake a kaoaki nakon te baka, ma a aki kan roko. 4E a manga kanakoia tooro tabem'aang, ao e taku, Kam na kangai nakoia ake a kaoaki, “Noria, I a tia ni katauraoi au am'arake; a tiringaki au kao ma au man aika a tia ni kamarikaki i bukin te kanaki. A bane n tauraoi b'aai nako. Nako mai nakon te baka!” 5Ma a aki kan tabe ma te kakao aomata ake a kaoaki; iai ane nako n abana, ao ane nako n ana bitineti; 6ao nikiraia a tauia ana toro, ao a b'ainikiriniia, ao a kamateia. 7E un te uea, ao e kanakoia ana tautia, ao a tiringiia taani kamamate akekei, ao a kabuoka aia kawa. 8E taku ngkanne nakoia ana toro, “E a tauraoi au am'arake ni baka i bukin te iein, ma te koraki ake a tia ni kaoaki a aki tau b'a a na roko iai. 9Ma ngaia ae kam na nako tutani kawai, ao kam na kaoiia aomata nako akana kam bo ma ngaiia nakon te am'arake ni baka.” 10Ao a nako tooro akekei nakoni kawai nako, ao a botiia aomata ni kabaneia, akana buakaka ma akana raoiroi, ake a bo ma ngaiia; ao e on te tabo ni baka i rouia. 11Ma ngke e rin te uea n noriia iruwa, ao e nora temanna iai ae aki kunnikaia n te kunnikai ni baka, 12ao e taku nako ina, Raou, ko aera ngkai ko rin ikai n aki b'aina te kunnikai ni baka? Ao akea ana kaeka teuarei. 13E taku te uea ngkanne nakoia tooro, Kabae baina ma waena ao tewea nako nanon te roo are i ao, are te tabo ike a na tang iai aomata n tenai riaia b'a kaotan ae a rotaki n te maraki ae korakora. 14B'a a m'aiti aika kaoaki, ma E rineia ti akana butim'aea te kakao. 15A botaki B'aritaio tabem'aang, ao a iangoa aroni kam'anean Iesu n ana taeka. 16A kanakoia aia reirei nako Ina, ao raoia aomata tem'angina ake kaain ana botaki Erote. A taku, “Te Tia Reirei, ti ataiko b'a Ko taekina te koaua, ao Ko reirei taekan aron te Atua i bukiia aomata, ao Ko aki mutiakin aroia aomata, b'a Ko aki nanonano n aron taraakin aroia aomata. 17Ma ngaia ae Ko na tuangiira b'a tera am iango. E riai n taekan te Tua b'a ti na kab'aka taekiti nakoni Kaitaraa, ke e aki?” 18Ma E atai aia iango ae buakaka Iesu, ma ngaia are E taku, “Ngkami, aika taani m'am'ana-te-aba, kam aera ngkai kam kataai? 19Katerea te m'ane” ane kabonganaki i bukin te taekiti!” Ao a anganna te m'ane, 20e taku Iesu nako ia, “Antai tamneina aei, ao antai arana aei?” 21A kaeka ao a taku, “Kaitaraa.” E taku ngkanne nako ia, “Ma ngaia ae kam na angani Kaitaraa akana ana b'ai Kaitaraa; ao angan te Atua akana ana b'ai te Atua.” 22Ngke a ongo, ao a mimi; ao a kitanna ao a nako. 23A nako n Iesu n te bongi naba arei Tarukaio, ake a taku b'a akea te manga-uti i mwin te mate, ao a taku, 24“Te Tia Reirei, e kangai Moote, Ngkana e mate te aomata ao akea natina, ao tarina e riai n iein ma buuna b'a a aonga n riki natiia, ao a na atongaki b'a natin teuare mate. 25A mena ngkoa i buakora taari-mm'aane aika itiman; e iein are te karimoa ao e mate, ma akea natina. E a manga iein neiere buuna ma tarina are te kauoman. 26E a manga mate naba teuaei, ma akea natina; ao ai aron naba are te kateniman ngke e buuna neierei: ao ai bon aroia naba uake a buuna neierei ni karokoa te kaitiman. 27Ao e a manga mate naba neierei i mwiia. 28Ma ngaia ae ngkana a manga uti maate, ao antai buun neierei i buakoia uake itiman? B'a a bane ni bunna.” 29Ao E kaekaia Iesu ni kangai: Kam kairua! I bukina b'a kam aki ata kanoan te B'aib'ara, ke m'aakan te Atua. 30B'a a aki iein aomata n te tai ni manga-uti, ao a aki kaieinaki naba; ma a na riki n aroia anera ake i karawa. 31Ao ni kaeti ma manga utiia-maate, kam tuai mani wareka ana taeka te Atua nako imi, ngke E kangai, 32Bon Atuan Aberaam Ngai, ao Atuan Itaaka, ao Atuan Iakob'a? Tiaki Atuaia akana mate te Atua, ma bon Atuaia akana maiu. 33Ao ngke a ongo aomata aika bati, ao a mimi n ana reirei. 34Ngke a ongo B'aritaio b'a E kaini wiia Tarukaio Iesu, ao a botaki. 35Temanna i buakoia ae te rooia, e tabeka ana titiraki nakon Iesu b'a e na kam'anea iai. 36E taku, “Te Tia Reirei, tera te tua ae moan te kakannato i buakon taian tua?” 37E taku Iesu nako ina, “Ko na tangira te Uea ae Atuam n nanom ni kabanea, ao ni maium ni kabanea, ao ni wanawanam ni kabanea.” 38E korakora te tua aei, ao moanibaan te kakannato i buakon taian tua. 39Ao ai aron naba are te kauoua, are kangai: Ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon i roum. 40E bane te Tua ma aia taeka n reirei burabeti n tine i aan tuua aika uoua aikai. 41Ngke a botaki B'aritaio tabem'aang, ao E titirakiniia Iesu, 42“Tera ami iango iroun te Kristo? E nako man te kanoa ra?” A taku nako Ina, “E nako mani kanoan Tawita.” 43E taku nako ia Iesu, “Ao e aera ngkanne Tawita, ngke e atonga Teuaei iroun te Tamnei are Raoiroi b'a ana Uea? E taku Tawita, 44‘E taku te Uea nakon au Uea: Ko na tekateka i angaataiu ni karokoa I kakiia am kairiribai i aani waem.’ 45Ngke E atongaki iroun Tawita b'a ana Uea, ao e na kanga n atongaki b'a kanoan ana kariki Tawita?” 46Ao akea i rouia ae e kona ni kaeka, ao akea naba i rouia man te tai arei ae e na kani manga titirakinna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\