MATAIO 23

1E taetae ngkanne Iesu nakoia aomata aika m'aiti ao nakoia ana reirei, ni kangai: 2A onea mwini Moote n nakoana taani koroboki ma B'aritaio; 3ma ngaia ae kam na kawakini baikana a tuangngkami ao karaoi, ma tai kakairi i rouia n aia m'akuri: b'a a reireingkami baika kam na karaoi, ma a aki kona ni karaoi ngaiia. 4A kabaei uota aika rawawata, ao a kaki i aon angaia aomata; ma ngaiia a rawa ni kani kam'aing n tabonibaia naba teaina. 5A karaoi aia m'akuri ni kabane b'a a aonga n noraki irouia aomata: a karababai aia burakitere, ao a kam'arairai riki rabini kunnikaia! 6A tangiri taabo n tekateka aika nneia aomata aika karineaki n tain te am'arake ni baka, ao kaintekateka ake mai moa i nanoni taian tinekaoki. 7A tangiria b'a a na kamauraki n te aro ni karinerine n taabo ni m'akete, ao b'a a na atongaki irouia aomata b'a taan reirei. 8Ma ngkami, kam na aki atongaki b'a ‘Taan Reirei’, b'a ti temanna ami Tia Reirei, ao taari ngkami ni kabaneingkami. 9Ao tai atonga te aomata temanna i aon te aba b'a tamami, b'a ti temanna Tamami b'a Teuare i karawa. 10Ao kam na tai atongaki b'a mataniwi, b'a ti temanna ami Mataniwi b'a te Kristo. 11Ane moanibaan te kakannato i buakomi ao e na riki b'a ami tabonibai; 12ane karietata ao e na kamangoraki, ao ane kamangoria ao e na karietataki. 13Ma a na reke kaimi, taani koroboki ma B'aritaio, aika taani m'am'ana-te-aba! B'a kam kaina mataroan Uean te Atua nakoia aomata; ao ngkami kam aki rin, ao kam tukiia akana kan rin iai. 14A na reke kaimi, taani koroboki ma B'aritaio, aika taani m'am'ana-te-aba! B'a kam kurib'ai aia auti aine, ao kam kaananau ami tataro b'a kam aonga n taraaki iai; ma ngaia ae kam na anganaki tuaami ae korakora riki. 15A na reke kaimi, taani koroboki ma B'aritaio, aika taani m'am'ana-te-aba! B'a kam ri nanoni marawa ao kam ri aon te aba b'a kam na anaa nanon te aomata nakon ami koaua; ao ngkana e reke, ao kam karaoa ae e na reke iai uoua aron taun teuanne n riki b'a kaaini Keenna n ai aromi. 16A na reke kaimi taani kairiri aika kam mataki, aika kam kangai, Ngkana e m'anewea aran te um'antabu te aomata b'a te b'ai ni kakoaua ngkana e taetae n tuea, ao e aki bae iai; ma ngkana e m'anewea aran te koora are b'ain nanon te um'antabu, ao e bae iai. 17Te koraki ni baba aika mataki! B'a e nga ae kakawaki riki, te koora ke te um'antabu are ngaia ae karekea ae e na riki n tabu iai te koora? 18Ao kam kangai naba: Ngkana e m'anewea aran te baonikarea te aomata b'a te b'ai ni kakoaua ngkana e taetae n tuea, ao e aki bae n ana taeka anne; ma ngkana e m'anewea aran te karea ane i aona ngkana e taetae n tuea, ao e bae iai. 19Aomata ngkami aika kam mataki! B'a e nga ae kakawaki riki, te karea ke te baonikarea are ngaia ae e riki n tabu iai te karea? 20Ma ngaia aei, b'a ngkana e taetae n tuea te aomata ao e m'anewea aran te baonikarea, ao e taetae n tuea n te baonikarea ma karea nako akana mena i aona. 21Ao ane m'anewea aran te um'antabu b'a te b'ai ni kakoaua ngkana e taetae n tuea, ao e taetae n tuea n te um'antabu ao iroun Teuare maeka i nanona; 22ao ane m'anewea arani karawa b'a te b'ai ni kakoaua ngkana e taetae n tuea, ao e taetae n tuea n ana kaintokanuea te Atua, ao iroun naba Teuare tekateka i aona. 23A na reke kaimi, taani koroboki ma B'aritaio, aika taani m'am'ana-te-aba! B'a kam angaanga teuana te katebwina ni m'akoro mani m'aitin ami b'ai are te minte ma te aneto, ma te kumino, ao kam katiku taekani b'aai aika kakannato n taekan te Tua, n ai aron te kaeti raoi taekani b'aai, ma te nanoanga, ma te kakaonimaki nakon ana kaantaninga te Atua. 24Taani kairiri aika kam mataki! Kam raumea te manibeti, ao kam oonga te kamero. 25A na reke kaimi, taani koroboki ma B'aritaio, aika taani m'am'ana-te-aba! B'a kam kaitiaka akuun te m'angko ma te raurau, ma a on nanoia n am'arake ma ninima aika reke n te aro n iowawa ma ni kani b'aib'ai. 26Te B'aritaio ae ko mataki, kaitiaka moa nanon te m'angko, ao ane na itiaki naba tinanikuna. 27A na reke kaimi, taani koroboki ma B'aritaio, aika taani m'am'ana-te-aba! B'a ai aron ruua ni mate aika kamainainaki ngkami; a tara n tamaroa mai tinanikuia, ma a on nanoia n riia maate ma baika mka n aekaia nako. 28Ao ai aromi naba, b'a kam tara n raoiroi nakoia aomata mai tinanikumi, ma a on nanomi n te m'am'ana-te-aba ma te buakaka. 29A na reke kaimi, taani koroboki ma B'aritaio, aika taani m'am'ana-te-aba! B'a kam karaoi ruani mateia burabeti, ao kam katamaroai aon ruani mateia aomata ake a raoiroi; 30ao kam kangai, Ngke tao ti maiu n aia bong ara bakatibu, ao ti na bon aki raoniia ni kamateia burabeti. 31Ma ngaia ae kam boni kaotioti i bukimi b'a kam riki mairouia ake a kamateia burabeti. 32Kam na waki ni katia te baere a tia ni moana karaoana ami bakatibu. 33Ngkami aika naeta, aika buniia naeta aika kamamate, kam na kanga ni kamaiungkami mani motikan taekami are kam na karawawataki iai i Keenna? 34Ma ngaia ae N na kanakoia burabeti, ma aomata aika rabakau, ma taani koroboki nako imi: ao ane kam na kamateia tem'angina, ao kam na tauriia tem'angina ni kaibangaki; ao ane kam na kataereia tem'angina i nanoni m'aneabami, ao kam na kakioia nako man te kawa teuana nakon te kawa teuana. 35Anne bukin ae kam na bukinaki iai i bukini mateia aomata ake a raoiroi i aon te aba, mairoun Abera ni karokoa natini Barakia are Tekaria, are tiringaki i roumi i marenan te um'antabu ma te baonikarea. 36E koaua ae I a tuangngkami b'a a na bane n roko baikai i aon te roro aei. 37Ierutarem, Ierutarem, ae ko kamamateia burabeti, ae ko karebanaia ake a kanakomaiakaki nako im, ai bati ra au kani bobotiia am aomata, n ai aron te moa aine ngkana e botiia bunna i aani baina, ma kam rawa! 38Noria, e nang kitanaki ami um'antabu, ao a nang akea kaaina. 39B'a I taku nako imi b'a kam na aki manga norai ni karokoa kam kangai, “E na karaoiroaki Teuare nako mai n aran te Uea.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\