MATAIO 24

1E kitana te um'antabu Iesu, ao a roko i Rouna ana reirei ao a kangai, “Tarai taini kateitei aikai!” 2Ao E kaekaia Iesu ni kangai, “Tiaki kam nori baikai ni kabane? E koaua ae I a tuangngkami b'a ane e na bon aki tiku ikai te atibu teuana i aon te atibu teuana; a na bane ni kab'akaki.” 3Ngke E tekateka Iesu i aon te maunga are Oriweta, ao a nako Ina ana reirei ngke ti ngaiia, ao a kangai, “Ko na tuangiira b'a e na roko n ningai? Ao tera kanikinaean rokom ma tokin aonnaba?” 4Ao E kaekaia Iesu ni kangai: Kam na tarataraingkami b'a ane a na burebureingkami aomata. 5B'a a m'aiti aomata akana a na roko n arau, ao a na kangai, Bon te Kristo ngai; ao ane a na burebureia aomata aika bati. 6Ane kam na ongora karongoaan taiani bo ni buaka aika kaan, ma rongorongon taiani bo ni buaka aika raroa nako; kam na tarataraingkami b'a kam na aki maaku; a na riki baikai, ma tiaki nanona b'a e a roko te toki. 7B'a ane na tei rake te aba teuana ni buakana te aba teuana, ao te tautaeka teuana ni buakana te tautaeka teuana; ao ane a na roko roongo ma m'aeiein te aba n taabo nako. 8Baikai ni kabane kaanga ai aroni moani maraki ake a namakinaki n ana tai te ataei ni bungiaki. 9Ao ngkana a riki baikanne, ao ane a na anga ngkami b'a kam na karawawataki, ao ane a na kamateingkami; ao ane kam na ribaki irouia botannaomata ni kabaneia i bukin arau. 10Ane a na akea aia onimaki aomata aika bati, ao ane a na i kam'am'ane ao a na i kairiribai. 11Ao ane a na teirake burabeti ni kewe aika bati, ao ane a na burebureia aomata aika bati. 12Ane a na toki aia tangira aomata i bukina ngkai e kam'aitaki te buakaka. 13Ma ane nanom'aka ni karokoa te toki, ao e na kamaiuaki. 14Ao ane e na tataekinaki euangkerion Uean te Atua i aonnaba ni kabuta, b'a a aonga n reke aia tai ni butim'aia aomata nako; ao ngkanne ai tib'a ana tai te toki are e na roko iai. 15Ma ngaia aei, ngkana kam nora te baere kakamaaku are e taekinna Taniera are te burabeti, b'a e tei n te tabo are tabu n te um'antabu (ke e ataia te tia wareware), 16ao akana mena i Iutaia ke a biri nako ni maunga; 17ane mena i aon taubukin ana auti ao e na aki ruo n anaa ana b'ai are mena i nanon te auti; 18ao ane mena n abana e na aki oki n anaa ana kabaraki. 19Ao ai kawara ake iai natiia aika uarereke, ao ake a kamammai natiia ni boong akanne! 20Kam na tataro b'a kam na aki biri nako n tain te m'aitoro ke te Taabati. 21B'a n te tai anne ao e na iai te rawawata ae bati ae akea n aia arona ma ngke e moa n riki aonnaba ni karokoa ngkai; bon akea n ai arona, ao a na bon akea naba nakoni boong aika rimwi. 22Ao ngke arona b'a a aki kakimototoaki boong akanne, ao bon akea te aomata ae na maiu; ma a kakimototoaki i bukiia ana aomata te Atua ake E a tia n rineia. 23Ao ngkana tao e kangai temanna nako imi, “Noria, kai aei te Kristo!” Ke, “Kai arei!” Ao tai ira nanona. 24B'a ane a na kaoti taiani Kristo ni kewe ma burabeti ni kewe, ao ane a na kaoti kanikina aika ab'ab'aki ma b'aai ni kamimii, b'a a na burebureia ana aomata te Atua ake E a tia n rineia, ngkana a konaiia. 25Noria, I a tia n tuangngkami ngkai a tuai n roko. 26Ma ngaia aei, ngkana a kangai nako imi, Noria, E mena n te rereua, ao kam na aki nako iai; ao ngkana a kangai, Noria, E mena i nanon ruu, ao tai kakoaua aia taeka! 27B'a aron te iti ngkana e iti mai mainiku, ma n oota ni wairio, ao ai aron naba rokon Natin te Aomata. 28Ike e mena iai te rab'ata ae mate, ao a na ikotaki naba iai taian ikare. 29I mwin naba te rawawata ni boong akanne, ao e na karooaki ootan taai, ao a na akea ootana; ao nam'akaina e na aki oota, ao ane a na b'aka itoi mai karawa, ao m'aaka ake a mena i karawa a na bitaki man aroaroia. 30Ao ane na kaoti kanikinaean Natin te Aomata i karawa, ao ane a na bane n tang kaain aonnaba, ao a na nora Natin te Aomata b'a E nako mai aon nangini karawa ma te m'aaka ao te mimitong ae bati; 31ao ane E na kanakoia ana anera n tangin te buu ae tangi m'aaka, ao a na botiia ana aomata te Atua ake E a tia n rineia man taabo nako i aonnaba. 32Kam na karekea reireiami man te kai ae te biku. N te tai naba are e ubuubu iai m'angana ao a kaoti baana, ao kam na ataia iai b'a e a kaan taini bongin te kabuebue. 33Ao ai aromi naba b'a ngkana kam nori baikai ao kam na ataia iai b'a E a kaan, E a tauraoi n roko. 34E koaua ae I a tuangngkami b'a a na bane n riki baikai i m'aini mateia aomata nako aika maiu ngkai. 35A na mauna karawa ma aonnaba, ma a na aki kona ni mauna au taeka. 36Ma akea ae ata rokon te bong arei, ma te aoa arei, ao a aki ataia naba anerani karawa; ao E aki ataia te Nati, ma ti te Tama ae ataia. 37Ao ai aron ana bongi Nooa rokon Natin te Aomata: 38b'a ni boong ake i m'ain te ieka ngke a am'am'arake aomata ma ni momooi, ma n iein ni karokoa te bong are e rin iai Nooa n te kaibuke, 39ao akea te bae a ataia ni karokoa e roko te ieka ao e uotiia nako ni kabaneia; ao ai arona naba ngkana E roko Natin te Aomata. 40Ao ane a na mena uoman te mm'aane n te aba ae unikaki: e na uotaki nako temanna, ao e na katukaki temanna. 41Ane a na tabe uoman te aine ni kamantinta te buraawa n te atibu: e na uotaki nako temanna, ao e na katukaki temanna. 42Ma ngaia ae kam na kamarurungngkami n tantani, b'a kam aki ata te bong are E na roko iai te Uea. 43Ma kam na ata aei, b'a ngke arona b'a teuare ana auti te auti e a kaman ataia b'a n ningai te tai are e na roko iai te tia ira, ao e na bon tantani, ao e na aki angan te tia ira ana tai ni karekea kawaina n urua te auti b'a e na rin iai. 44Ma ngaia ae kam riai naba ni b'aina te tauraoi; b'a ae E na roko Natin te Aomata n te aoa are kam aki kaantaningaia iai. 45Antai ngkanne te toro ae kakaonimaki ae wanawana, ae kateaki iroun ana toka b'a e na teiakiniia kaain ana auti te toka anne n anganganiia kanaia n aia tai? 46E a kab'aia te toro ae e noria ana toka ngkana e okira mwengana b'a e tabe n ana m'akuri! 47E koaua ae I a tuangngkami b'a ane e na karika te toro arei b'a mataniwin ana b'ai nako. 48Ma ngkana te toro ae buakaka ngaia, ao ane na kangai i nanona, E waeremwe n roko au toka; 49ao e moana batiboaia raona nako n toro, ao e am'arake ma ni moi ma ake a roko ni manging. 50Ane na roko ana toka te toro arei n te bong are e aki kaantaningaia te toro, ao n te aoa ae e aki ataia, 51ao e na kataerea ni karawawataa, ao e na kaki i rarikiia taani m'am'ana-te-aba, n te tabo ike a na tang iai aomata ma n tenai riaia b'a kaotan ae a rotaki n te maraki ae korakora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\