MATAIO 25

1N te tai arei, ao Uean te Atua ai aroia tengaun ateiaine, ake a anai aia taura ao a oti nako ni butim'aea teuare te tia iein. 2A nanobaba niman, ao a wanawana niman. 3B'a ngke a uoti aia taura nake a nanobaba, ao a aki ua b'a; 4ma nake a wanawana iai aia b'a ake a uoti i nanoni nneia. 5E iremwe n roko te tia iein, ma ngaia are e a roko i rouia te kani matu, ao a matu. 6Ma ngke e a nukanibong, ao iai te b'ana ae takarua ni kangai, “Noria, te tia iein! kam na oti nako ni butim'aia!” 7A bane n tei rake ngkanne ateiaine akekei, ao a kauram'aakai aia taura. 8Ao a taku nake a nanobaba nakoia nake a wanawana, “Kamai teutana n ami b'a, b'a a kani mate ara taura.” 9Ao a kaekaia nake a wanawana ni kangai, “Tao e na aki tau nako imi ao nako ira; ma kam na nako nakoia taani kabo b'a ni kabo ami b'a i bukimi.” 10Ao ngke a nako ni kaboa te b'a, ao e roko te tia iein, ao nake a tauraoi a rin ma ngaia nakon te am'arake ni baka i bukin te mare, ao e kainaki te mataroa. 11Ao rimwi a roko ateiaine ake raoia, ao a taku, “Teuae karineaki, teuae karineaki! Ko na kaukia nako ira!” 12Ma e kaekaia ni kangai, “E koaua ae I a tuangngkami b'a I aki kinaingkami!” 13Ma ngaia ae kam na tantani, b'a kam aki ata te bong ke te aoa arei. 14N te tai arei ao Uean te Atua ai aron te aomata temanna ae kan nako n te aba teuana; e weteia ana toro ao e anganiia taekan ana b'ai nako b'a a na tararuai. 15E angan temanna nimaua te tarena, ao temanna uoua, ao temanna teuana; e angania nako n ai aron aia konab'ai. 16Teuare e anganaki nimaua te tarena e aki tab'ara ma e a nako naba ni kam'akuria, ao e karekea rakana ae nimaua riki te tarena. 17Ao ai aron naba teuare anganaki uoua te tarena, b'a e karakaa riki uoua te tarena. 18Ma teuare anganaki teuana te tarena, e nako ni kena aontano ao e karaba iai ana m'ane ana toka. 19Ao i mwini boong aika bati, ao e roko aia toka tooro akekei; ao e kaeti mwin ana b'ai nako ma ngaiia. 20Ao e roko teuare anganaki nimaua te tarena, ao e uoti riki nimaua te tarena, ao e taku, “Te toka, ko anganai nimaua te tarena; noria, aikai nimaua riki te tarena aika I a tia ni karekei.” 21E taku ana toka nako ina, “Ko a tia ni m'akuri raoi, te toro ngkoe ae ko raoiroi ae ko kakaonimaki. Ko a tia ni kakaonimaki nakon te b'ai ae uarereke, N na karaoiko b'a ko na mataniwi i aoni baika bati; ko na rin i nanoni kim'areirein am toka!” 22Ao e roko teuare anganaki uoua te tarena, ao e taku, “Te toka, ko anganai uoua te tarena; noria, aikai uoua riki te tarena aika I a tia ni karekei.” 23E taku ana toka nako ina, “Ko a tia ni m'akuri raoi, te toro ngkoe ae ko raoiroi ae ko kakaonimaki. Ko a tia ni kakaonimaki nakon te b'ai ae uarereke, N na karaoiko b'a ko na mataniwi i aoni baika bati; ko na rin i nanoni kim'areirein am toka!” 24Ao e roko teuare anganaki teuana te tarena, ao e taku, “Te toka, I ataiko b'a te aomata ngkoe ae ko matoatoa: ko boboti uaa n taabo ake ko aki ununiki iai, ao ko ikoikoti ike ko aki kamrara iai koraa; 25ma ngaia are I maaku, ao I nako ni karaba am tarena i aantano. Noria, ao aei am b'ai!” 26Ma e kaeka ana toka ao e taku nako ina, “Te toro ae ko buakaka, ae ko taningaroti! Ko ataai b'a I boboti uaa n taabo ake I aki ununiki iai, ao I ikoikoti ike I aki kamrarai iai koraa. 27Ko riai ngkanne ni karina au m'ane n te bangke, ao n rokou ao I a anaia ma rakana.” 28Ao e taku te toka, “Ma ngaia ae kam na anaa te tarena mai rouna, ao angan teuare iai i rouna tebwina te tarena. 29B'a ane iai ana b'ai ao e na anganaki riki, ao ane a na rangi ni m'aiti iai ana b'ai. 30Ao kam na tewea nako te toro ae akea manenana aei nako nanon te roo are i moone, are te tabo ike a na tanginiwenei iai aomata ao a na tenai riaia b'a kaotan ae a rotaki n te maraki ae korakora.” 31Ngkana E roko Natin te Aomata ma mimitongina, ma anera ni kabaneia i rarikina, ao ane E na tekateka i aon ana kaintokanuea ae mimitong. 32Ane a na bane ni botaki botannaomata ni kabaneia i matana, ao E na kaokoroia tekorakina mairouia tekorakina, n ai aron te tia kawakin-tiibu ngkana e kaokoroia tiibu ma kooti: 33ao E na kakiia tiibu i angaataina, ao kooti i angamaingina. 34Ao ane E na kangai te Uea nakoia ake i angaataina, “Nako mai ngkami akana kam kakab'aiaki iroun Tamau; kam na b'aina Uean te Atua are a tia ni katauraoaki i bukimi mani moani karikan aonnaba: 35b'a I baki ao kam anganai kanau; I taka ni kani mooi, ao kam anganai te moi; te iruwa Ngai, ao kam akoai; 36akea kunnikaiu, ao kam karekea kunnikaiu; I aoraki, ao kam kawarai; I mena i nanon te karabuuti, ao kam kawarai.” 37Ao ane a na kaeka ngkanne ake a raoiroi ni kangai, “Te Uea, ti noriko n ningai ngke Ko baki ao ti kaam'arakeko, ao ngke Ko kani mooi ao ti anganiko nimam? 38Ao n ningai are ti noriko iai b'a te iruwa ao ti akoiko, ke ngke akea kunnikaim ao ti karekea kunnikaim? 39Ao n ningai are ti noriko iai b'a Ko aoraki, ke ngke Ko mena n te karabuuti, ao ti kawariko?” 40Ao E na kaekaia te Uea ni kangai, “E koaua ae I a tuangngkami, b'a are kam karaoia nakon temanna ae mangori riki i buakoia tariu aikai, ao kam karaoia naba nako Iu.” 41Ao ane E na kangai nakoia ake i angamaingina, “Naako mai Rou! Ngkami akana reke kaimi iroun te Atua. Nakon te ai are aki mamate are katauraoaki i bukin te riaboro ma ana anera! 42B'a I baki, ao akea te am'arake ae kam anganai; I taka ni kani moi, ao akea te moi ae kam anganai. 43Te iruwa Ngai, ao kam aki akoai; akea kunnikaiu, ao kam aki karekea kunnikaiu; I aoraki ao I mena i nanon te karabuuti, ao kam aki kawarai.” 44Ao ane a na kaeka naba ni kangai, “Te Uea, ti noriko n ningai ngke Ko baki, ke ngke Ko taka ni kani moi, ke ngke te iruwa Ngkoe, ke ngke akea kunnikaim, ke ngke Ko aoraki, ke ngke Ko mena i nanon te karabuuti, ao ti aki tabeakiniko?” 45Ao Ngaia E na kangai nako ia, “E koaua ae I a tuangngkami, b'a ngke kam aki karaoi baikai nakon temanna ae mangori riki i buakoia aikai, ao kam aki karaoi naba nako Iu.” 46Ao e taku Iesu, “Ane a na bane n nako nakon reken te kai are aki toki. Ma ake a raoiroi a na nako nakon te maiu are aki toki.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\