MATAIO 26

1Ngke E a tia Iesu n atongi baikai ni kabane, ao E taku nakoia ana reirei, 2“Kam ataia b'a ai ti uabong, ao e a roko te Toa are te Riao; ao ane E na kam'aneaki iai Natin te Aomata b'a E na kamateaki n te kaibangaki.” 3N te tai naba anne, ao a botaki ibonga ake mataniwi ma aia unimm'aane aomata i nukan ana auti mataniwiia ibonga are arana Kaiaba, n te tabo are aki bono aona, 4ao a karekei aia iango b'a a na kam'anea n taua Iesu n te aro ni karaba, ao a na kamatea. 5Ao a kangai, “Tiaki ni bongin te Toa, b'a a kawa ni kiriwe aomata.” 6Ao ngke E mena Iesu i Betania n ana auti Timon are te rebera, 7ao e nako Ina te aine temanna ma uotana te b'atoro ae karaoaki man te arab'ata ae kanoana te kabira ae moan te bobuaka; ao e kab'aroa i aon atun Iesu ngke E tekateka n rarikiriki n am'arake. 8Ngke a noria ana reirei, ao a un, ao a taku, “E aera ngkai e bakataeaki te kabira aei n te aro aei? 9B'a te kabira aei, e kona ni kabooaki nako n teboo ae m'aiti, ao a anganaki akana aki kaub'ai.” 10Ma Iesu E ata te baei, ao E taku nako ia: Kam aera ngkai kam waea te aine aei? B'a e karaoa te m'akuri ae raoiroi nako Iu. 11B'a a aki toki ni mena i rarikimi aomata aika aki kaub'ai, ma e a bon tai toki memenau i roumi. 12E kab'aroa te kabira aei neiei i aon rab'atau b'a e katauraoai i m'ain taunakiu. 13E koaua ae I a tuangngkami, b'a n taabo nako ike e taekinaki iai te euangkerio, ao te b'ai ae e karaoia neiei e na taekinaki naba b'a kanuringana. 14Ao temanna i buakoia uake tengauni ma uoman, ae arana Iuta Itekariota, e nako ni kawariia ibonga ake mataniwi, 15ao e kangai, “Tera ae kam na anganai ngkana I kam'anea Iesu nako imi?” Ao a anganna 30 te m'ane ae te tirewa. 16Ao man te tai arei ao e ukoukora ana tai ni kam'anea. 17Ni moani bongin te Toa are te Kariki ae Aki Karikaki, ao a nako n Iesu ana reirei, ao a kangai, “E nga te tabo ae ti na katauraoia iai i bukin te am'arake are te Riao?” 18Ao E taku, “Kam na nako n te kawa nakon te aomata temanna,” ao kam na kangai nako ina, ‘E taku te Tia Reirei: E a kaan au bong! N na karaoa te Toa are te Riao ma au reirei n am auti.’ ” 19Ao ana reirei a karaoa are a tia n tuangaki iroun Iesu, ao a katauraoa am'araken te Riao. 20Ngke e a tairiki, ao E tekateka n rarikiriki n am'arake Iesu ma ana reirei; 21ao ngke a kume n am'arake, ao E taku, “E koaua ae I a tuangngkami, b'a ane na kam'aneai temanna i roumi.” 22Ao a rangi n rawawata nanoia, ao a titirakina Iesu temanna i mwin temanna ni kangai, “Te Uea, ngai?” 23Ao E kaekaia ni kangai, “Teuae kateboa baina n te raurau ma Ngai, boni ngaia ae na kam'aneai. 24E ira nanon taekana Natin te Aomata n ai aron are e koreaki i bukina; ma e na reke kain te aomata are kam'anea Natin te Aomata! E raoiroi riki iroun te aomata anne ngke tao e aki bungiaki.” 25Ao Iuta, are e a tia n anga nanona b'a e na kam'anea Iesu, e taku, “Te Tia Reirei, ngai?” E kaeka Iesu ao E taku, “Ngaia ane ko taku!” 26Ao ngke a am'arake, ao E anaa te berena Iesu, ao E tataro ni katituaraoi, ao E urua, ao E angania ana reirei, ao E kangai, “Anaia, kanna; rab'atau aei.” 27Ao E anaa te m'angko, ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi, ao E anganiia, ao E kangai, “Kam na bane ni moi iai. 28B'a aei raraau, ae raraan te boraraoi, ae kawawaeaki i bukiia aomata aika bati i bukini kab'aran aia bure. 29I tuangngkami b'a N na aki manga moi n te wain aei, ni karokoa te bong arei, are N na nima iai te wain ae boou ma ngkami n uean Tamau.” 30Ao ngke a tia n anenea te anene n nebo nakon te Atua, ao a nako n te maunga are Oriweta. 31Ao E taku Iesu nako ia, “I bukin te bae na riki nako Iu n te tairiki aei, ao ane na bua onimakinakiu i roumi, b'a e koreaki ae kangai, ‘N na tiringa te Tia Kawakin-tiibu, ao ane a na bane n uamaae tiibu.’ 32Ma ngkana I a manga uti, ao N na nako n rimoami nako Kariraia.” 33E kaekaa Betero ni kangai, “Ngkana e bua onimakinam irouia uaakai i bukin te bae na riki nako Im, ma e na bon aki bua au onimaki!” 34E taku Iesu nako ina, “E koaua ae I a tuangko, b'a n te tairiki naba aei, i m'ain tangin te moa, ao ane ko na katenua kakeaau.” 35E taku Betero nako Ina, “N na bon aki kakeako, e ngae ngkana arona b'a N na mate ma Ngkoe.” Ao a bane n atongi naba taeka akekei ana reirei. 36Ao E nako Iesu ma ana reirei nakon te tabo ae arana Ketetem'ane. Ao E taku nako ia, “Kam na tekateka ikai, b'a N na nako ikekei n tataro.” 37E kaira Betero ma natin Tebetaio ake uoman b'a raona, ao E moanna n taonaki n te nanokawaki ma te rawawata ae bati. 38E taku ngkanne nako ia, “E taonaki maiu n te rawawata ae moan te bati n te aro ae kaan ae N na mate iai. Kam na tiku ikai, ao kamarurungngkami n tantani ma Ngai.” 39Ao E nako riki teutana, ao E katorobubua ni bobaraaki i aontano ao E tataro ni kangai, “Tamau, ngkana e konaki, ao e na nako mai Rou te m'angko ni karawawata aei; ma tiaki nanou ae na iraki, ma nanom.” 40Ao E roko irouia ana reirei, ao E noriia b'a a matu; ao E taku nakoni Betero, “Ai aromi aei, kam aki kona ni kamarurungngkami n taratara ma Ngai teuana te aoa? 41Kamarurungngkami n taratara, ao tataro b'a kam aonga n aki b'aka nakon te kariri; e konamaki te tamnei, ma e mamara te iriko.” 42Ao E a manga nako riki n tataro ao E kangai, “Tamau, ngkana e aki kona n nako aei, b'a N na boni moi iai, ao e na tauaki am taeka.” 43Ao E a manga oki, ao E noriia b'a a matu, b'a a aki kona ni kaure mataia. 44Ma ngaia are E a manga kitaniia, ao E nako n tataro te katenua n tai, ao E atongi taeka naba ake E a tia n atong. 45E okiria ngkanne ana reirei, ao E taku nako ia, “Ae kam boni matu naba ao kam motirawa? Noria, e a kaan te aoa are E na kam'aneaki iai Natin te Aomata nako nanoni baiia aomata aika buakaka. 46Tei rake! Ti na nako. Noria, e a roko teuare nang kam'aneai!” 47Ngke E tabe n taetae Iesu, ao e roko Iuta, are temanna i buakoia uake tengauni ma uoman. E airi ma te koraki ae bati ake a uoti kabaang ma kaai n oro. A kam'anangaaki irouia ibonga ake mataniwi ma unimm'aane. 48A tia n anganaki te kanikina mairoun teuare na kam'anea Iesu, ae te kanikina ae kangai, “Te aomata ae I kiitinna ao boni Ngaia. Kam na taua!” 49Ao e nako n Iesu ngkekei naba, ao e taku, “Te Tia Reirei, Ko na mauri,” ao e kiitinna. 50E taku Iesu nako ina, “Raou, ko aera ikai?” Ao a nako n Iesu, ao a kaki baiia i aona n taua. 51Ao noriia, iai temanna i buakoia aomata ake raon Iesu ae e kanakoa baina ni buuta ana kabaang, ao e orea ana toro mataniwiia ibonga ni korea taningana ni kab'aka. 52Ma E taku Iesu nako ina, “Ko na kaki am kabaang ni nena; b'a a na bane ni mate n te kabaang akana kamanena te kabaang. 53Ko taku b'a I aki kona ni butiia Tamau, ao E a kanakomaia ngkai naba taanga n anera aika raka m'aitiia i aon tengauni ma ua taanga? 54Ao e na kanga ngkanne ni kakoauaki te B'aib'ara are taku b'a e riai b'a a na roko baikai?” 55Ao n te aoa naba arei, ao E taku Iesu nakoia aomata, “Kam nako mai ma kabaang ma kaai n oro, b'a kam na tauai n aron te tia kam'arua? I katoa bong n tekateka ao n reirei n te um'antabu, ao kam aki tauai. 56Ma a riki baikai b'a a na kakoauaki aia koroboki burabeti.” Ao a bane ana reirei ni kitanna, ao a biri nako. 57Ao uake a taua Iesu a kairiia nakon ana auti Kaiaba are aia mataniwi ibonga, ike a botaki iai taani koroboki ma unimm'aane. 58Ma e ririmwin Iesu Betero n taua raroana ni karokoa te tabo are e aki bono aona i nukan ana auti mataniwiia ibonga, ao e rin n tekateka ma bureitiman b'a e na noria b'a tera ae na riki n tokina. 59Ao ibonga ake mataniwi ma kaain te Tanirim ni kabaneia a ukoukora bukinan Iesu aika aki koaua, b'a a na kamatea; 60ma akea ae a kunea, e ngae ngke a m'aiti aomata ake a roko ma aia taeka ni bukibuki aika kewe i bukina. Ao n tokina a roko uoman taani bukibuki, 61ao a taku, “E taku Teuaei, ‘I kona n urua ana um'antabu te Atua, ao ni kateia i nanon tenibong.’ ” 62Ao e tei rake mataniwiia ibonga, ao e taku, “Akea am kaeka nakon taeka ni bukibuki aika tabekaki i bukim?” 63Ma E kainab'aabu Iesu. Ao e taku mataniwiia ibonga nako Ina, “I titirakiniko i matan te Atua ae maiu, b'a Ko na tuangiira b'a tao te Kristo Ngkoe, are Natin te Atua.” 64E taku Iesu nako ina, “Ngaia ane ko taku. Ma I tuangngkami b'a ane kam na nora Natin te Aomata ni moa man te tai aei b'a E tekateka i angatain Teuare M'aka, ao b'a E nako mai i aon nangini karawa!” 65Ao e raea kunnikaina mataniwiia ibonga, ao e taku, “E taetae ni bakanatua! E aera b'a ti na tangiriia riki taani bukibuki? Kam a tia ngkai n ongo ana taeka ni bakanatua! 66Tera ami moti?” A kaeka ni kangai, “E bure, ao E riai ni kamateaki!” 67Ao a bawarea ubuna, ao a oroia; ao tabem'aang a oroia n nanoni baiia, 68ao a taku, “Ko na tuangiira, Ngkoe ae te Kristo! Antai ae oroiko!” 69Ao e tekateka Betero i ao i nukan te auti, ike e aki bono aona; ao e roko i rouna te aine temanna ae te toro, ao e taku, “Ko memena naba ngkoe iroun Iesu are te I-Kariraia.” 70Ma e kakewea ana taeka neierei i mataia aomata akekei ni kabaneia, ao e taku, “I aki ata te b'ai ane ko taekinna!” 71Ao ngke e nako ni mataroan te auti, ao e a manga noria naba te aine riki temanna ae te toro. Ao e taku nakoia ake a teitei ikekei, “E memena naba teuaei iroun Iesu are te I-Natareta.” 72Ao e a manga kakewea naba ana taeka neierei, ao e taetae ni bau ao e kangai, “I bon aki ata Teuarei!” 73Ao e aki maan i mwin arei, ao a nako ni Betero aomata ake a teitei ikekei, ao a taku, “Bon raoia naba temanna ngkoe, b'a e kaotiko eeni b'anaam mai Kariraia.” 74Ao e tabeki taeka ni karereanti bon i bukina ma n tuea, ao e taku, “I aki kinaa te aomata anne!” Ao e a tangi naba te moa, 75ao Betero e uringa ana taeka Iesu ngke E kangai, “I m'ain tangin te moa, ao ane ko na katenua kakeaau.” Ao e oti nako, ao e katumaua te tang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\