MATAIO 27

1Ngke e a tib'a ingabong, ao ibonga ake mataniwi ma aia unimm'aane aomata a iangoa aron Iesu b'a a na kamatea. 2Ao a kabaea, ao a kairiia nako, ao a angani Birato are te tia tau-taeka. 3Ao Iuta, are kam'anea Iesu, ngke e noria b'a E kabuakakaki Iesu ao b'a E na kamateaki, ao e rotaki n te nanokawaki i bukin te baere e a tia ni karaoia. E uoti m'ane ake tirewa ake tenibwi ao e kaoki nakoia ibonga ake mataniwi ma unimm'aane; 4ao e taku, “I a tia ni bure ngke I kam'anea te aomata ae akea ana bure.” Ao a taku, “Tera ara b'ai iai? Ai bon am b'ai anne!” 5Ao Iuta e karenako m'ane ake tirewa ake tenibwi nako aontano i nanon te ruu are tabu n te um'antabu, ao e kitana ikekei; ao e nako ni kabaea roroana. 6Ao ibonga ake mataniwi a anai m'ane ake tirewa, ao a taku, “E aki riai i aan te tua b'a a na katukaki m'ane aikai n te um'antabu, i bukina ngkai m'ane aika booni maiun te aomata.” 7Ngke e a reke aia iango iai, ao a kamanena ni kaboa iai aban te tia karao-b'aata, b'a nneia iruwa n taunaki. 8Ma are e a atoatongaki te aba arei b'a “te Aba n Raraa” ni karokoa te bong aei. 9E a kakoroaki ngkanne bukin are e a tia n taekinna te burabeti are Ieremia, ngke e kangai, “Ao a anai m'ane aika tirewa aika tenibwi, b'a boon temanna te aomata i buakoia te botannaomata ae Iteraera. 10Ao a kamanena ni kaboa iai aban te tia karao-b'aata, n ai aron ana taeka te Uea nako iu.” 11E tei Iesu i matan te tia tau-taeka; ao e titirakina Iesu, ni kangai, “Aia Uea I-Iutaia Ngkoe?” E taku Iesu, “Ngaia ane ko taku!” 12Ma ngke a tabeki aia taeka ni bukibuki ibonga ake mataniwi ma unimm'aane, ao akea ana kaeka Iesu ae anga. 13E taku ngkanne Birato nako Ina, “Ko aki ongo aia taeka aika bati ae a bukiniko iai?” 14Ma akea ana kaeka ae E anga naba teutana; ma ngaia are e rangi ni mimi i Rouna Birato. 15E tataneiai te tia tau-taeka ni katoa tain te Toa are te Riao ni kainaomata te bure temanna are a tangiria. 16N te tai anne ao iai te bure temanna ae bati n atoatongaki ae arana B'arab'a. 17Ao ngke a botaki aomata aika bati, ao e taku Birato nako ia, “Antai ae kam tangiria b'a N na kainaomata i bukimi, B'arab'a ke Iesu are atongaki b'a te Kristo?” 18B'a e ataia n ae a tia aomata ake a kakannato, ake aia aomata I-Iutaia n anga Iesu nako nanoni baina i bukina b'a a bakantang. 19Ngke e tekateka Birato n ana tabo are e momotiki taeka iai, ao e kanakoa ana rongorongo buuna nako ina, ae kangai, “Akea te bae kam na karaoia nakon te aomata ane raoiroi anne, b'a I miia ngke e tairiki ao I aki rau iai.” 20A kairoroia aomata ibonga ake mataniwi ma unimm'aane b'a a na bubuti B'arab'a, ao a na tua b'a E na kamateaki Iesu. 21E a manga titirakiniia naba aomata te tia tau-taeka, ao e taku, “Antai i rouia uaake uoman aikai ae kam tangiria b'a N na kainaomata i bukimi?” Ao a kangai, “B'arab'a!” 22E taku Birato nako ia, “Ao tera ngkanne ae N na karaoia nakon Iesu are atongaki b'a Kristo?” A bane n taku, “E na kamateaki n te kaibangaki!” 23Ao ngaia e taku, “Ao? B'a tera ae buakaka ae E karaoia?” Ao a kanenei riki b'anaaia n takarua ni kangai, “E na kamateaki n te kaibangaki!” 24Ngke e noria Birato b'a akea riki te bae e kona ni karaoia, ao b'a e a moanna n riki te kiriwe, ao e anaa te ran, ao e teboki iai baina i mataia aomata, ao e taku, “N na aki bukinaki ni maten te aomata aei; kam na bukinaki iai!” 25Ao a bane ni kaeka aomata ni kangai, “E na mena i aora, ao i aoia ara kariki, te bukinaki i bukini matena!” 26E a kainaomataki ngkanne B'arab'a irouni Birato n aron are a tangiria aomata. Ao ngke E a tia ni kataereaki Iesu, ao e anga b'a E na kamateaki n te kaibangaki. 27Ao E kairaki Iesu irouia ana tautia mataniwin te tautaeka nako nanon te Beritoriam, ao a baneakinna tautia ake a mena ikekei. 28Ao a buuti kunnikaina, ao a kaki te ninira ae ura-roo i aona. 29A karaoa te m'ae ni kaai aika kateketeke, ao a katokaa i aon atuna; ao a kaki te kai i baina ae angaataina; a katorobubua ngkanne i matana, ao a kakanikoa ni kangai, “Ko na mauri aia Uea I-Iutaia!” 30Ao a bawareia, ao a anaa te kai ao a orea atuna iai. 31Ao ngke a tia ni kakanikoa, ao a buuta te ninira mai aona, ao a manga karini kunnikaina i aona, ao a kairiia nako b'a a na kamatea n te kaibangaki. 32Ngke a toua kawaia n oti nako, ao a bo ma te I-Kurene temanna, ae arana Timon; ao a kairoroa tautia b'a e na uota te kai are E na tauraki iai Iesu. 33Ao ngke a roko n te tabo ae arana Korokota ae nanona, te “Tabo n Tab'anou”. 34Ao a angan Iesu te wain, ae renganaki ma te b'ai ae mao. Ma ngke E katongnga teutana, ao E aki kan nimma. 35Ao ngke a tia n taura Iesu n te kaibangaki, ao a tib'ai kunnikaina i marenaia n te aro ni kaiwa. 36A tekateka ngkanne ikekei, ao a tantani i rarikina. 37A kaki i etan atuna te koroboki ae taekani bukinana, ae kangai, “Iesu Teuaei Ae Aia Uea I-Iutaia.” 38Ao a tauraki ma Ngaia uoman taani kam'arua, temanna i angaataina ao temanna i angamaingina. 39Ao aomata ake a rikekei a taetae n iowawa nako Ina, ao a kaenaena 40ao a kangai, “Ngkoe are Ko na urua te um'antabu ni manga kateia i nanon tenibong, Ko na kamaiuko! Ngkana Natin te Atua Ngkoe, ao Ko na ruo man te kaibangaki!” 41Ao ai aroia naba ibonga ake mataniwi, ma taani koroboki, ma unimm'aane a kakanikoa Iesu ni kangai, 42“E kamaiuia tem'angina, ma E aki kona te kamaiua. Ngkana aia Uea Iteraera, ao ke E ruo man te kaibangaki ngkai, ao ti na onimakinna. 43E onimakina te Atua; ke E kamaiua te Atua ngkai ngkana E tangiria, b'a E kangai ana taeka, Natin te Atua Ngai.” 44Ao a taetae naba n iowawa nako Ina taani kam'arua ake a tauraki ma Ngaia. 45Ngke e a tawanou, ao e roo aon te aba ni kabane ni karokoa te aoa tenua n te tanimaeaontaai. 46Ao ngke tao te aoa tenua, ao E takarua Iesu n te b'ana ae korakora, ni kangai, “Eri, Eri, ram'a tab'aketani?” ae nanona, “Atuau, Atuau, E aera ngkai Ko kitanai?” 47Ao aomata tabem'aang ake a teitei n ua kaan ma ikekei, ngke a ongo, ao a taku, “E wetea Eria Teuaei!” 48Ao temanna i buakoia e biri ngkekei naba n anaa te tib'anti, ao e katibua n te wain ae kamangingi, ao e kaki i tabon te kai, ao e anganna b'a E na moi iai. 49Ma a taku ake raona, “Tataninga, b'a ti na mataku b'a tao e na nako mai Eria ni kamaiua.” 50Ao E a manga takarua naba Iesu n te b'ana ae korakora, ao E anga tamneina. 51Ao noria, e raeuaki nakoni m'akoro aika uoua te kunnikai are rokin te ruu are tabu n te um'antabu, mai eta nako nano; ao e m'aeiei aon te aba, ao a tabwenaua taiani b'a; 52a kaukaki nneia maate, ao a m'aiti aomata aika raoiroi ake a tia ni matu aika manga kamaiuaki. 53A oti nako mani nneia maate i mwini manga-utin Iesu, ao a nako n te kawa are tabu, ao a kaoti nakoia aomata aika bati. 54Ngke e nora m'aeiein te aba ma baike a riki mataniwin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao a noria naba raona ake a tantani i rarikin Iesu, ao a taonaki n te maaku ae korakora; ao a taku, “Bon te koaua b'a Natin te Atua Teuaei!” 55A m'aiti naba ikekei aine aika mataku mai kiraroa; ao aine akekei a ira Iesu mai Kariraia ni buokia. 56I buakoia aine akekei bon Nei Maria are te I-M'aketara, ma Nei Maria are tinan Iakobo ma Ioteb'a, ao ai te aine are tinaia mm'aane ake natin Tebetaio. 57Ngke e a tairiki, ao e roko temanna te aomata ae kaub'ai mai Arimataia; aran teuaei Ioteb'a, ao bon temanna naba ngaia ana reirei Iesu. 58E nako ni Birato, ao e butiia rab'atan Iesu. E tua ngkanne Birato b'a e na anganaki Ioteb'a rab'atan Iesu. 59Ao Ioteb'a e anaa rab'atan Iesu, ao e niria n te kunnikai ae itiaki, 60ao e kawenea n ana nne ni mate ae boou, ae e ekea i nanon te b'a; ao e karabinoa te atibu ae rangi ni buubura ni kaki i matan te nne ni mate, ao e nako. 61A tekateka ikekei Nei Maria are te I-M'aketara ma Nei Maria are temanna, ni kaitaraa te nne ni mate. 62N te bong are i mwina, are bongin te Taabati, ao a botaki ma Birato ibonga ake mataniwi ma B'aritaio, 63ao a taku, “Teuae karineaki, ti uringa ana taeka te tia bureburea-te-aba arei, ngke E kangai n ana tai ni maiu: I mwin tenibong, ao N na manga uti. 64Ma ngaia ae ko na tua b'a e na tararuaki raoi te nne ni mate ni karokoa te katenibong, b'a a kawa n roko ana reirei n iraea, ma ni kangai nakoia aomata: E a manga uti mai buakoia maate; ao ane na buakaka riki te aro ni bureburea te aba aei nakon are mai m'aina.” 65E taku Birato nako ia, “Kaira te tautia, ao kam na nako n taraia b'a e teiakinaki raoi rarikin te nne ni mate n aron ae kam kona.” 66Ao a nako, ao a kamatoa te nne ni mate arei, ao a kaki te kanikina i aona ni kaotia iai b'a akea ae na kam'akura te atibu; ao a katikuia tautia ikekei b'a a na tantani i rarikin te nne ni mate.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\