MATAIO 28

1Ngke e a toki te Taabati, ngke e a kaan otin taai ni moani bongin te wiiki, ao e nako Nei Maria are te I-M'aketara ma Nei Maria are temanna, ni kawara te nne ni mate b'a a na noria. 2Ao noria, e roko m'aeiein te aba ae korakora; b'a e ruo mai karawa ana anera te Atua, ao e roko ni karabinoa nako te atibu, ao e tekateka i aona. 3Ao e oota ubuna kaanga ai aron te iti, ao e mainaina kunnikaina n ai aron te tinoo. 4A rurubenebene tautia ake a tantani b'a a maaku, ao a riki b'a kaanga ai aroia maate. 5Ao e taku te anera nakoia aine akekei, “Kam na aki maaku, b'a I ataingkami b'a kam ukoukora Iesu are kamateaki n te kaibangaki. 6Akea ikai, b'a E a tia ni manga uti, n ai aron are E a tia n taku. Nako mai, nora te tabo are E wene iai. 7Ao kawaetataingkami n tuangiia ana reirei b'a, ‘E a tia ni manga uti mai buakoia maate; ao noria, are E a ri moami nako Kariraia; ane kam na noria ikekei!. Noria, I a tia n tuangngkami.” 8Ma ngaia are a kawaetataia n nako man te nne ni mate ma te maaku ao te kukurei ae bati, ao a biri nako n tuangiia ana reirei. 9Ao noria, E bo ma ngaiia Iesu, ao E taku, “Kam na mauri.” Ao a nako Ina n taua waena, ao a taromauriia. 10E taku Iesu nako ia, “Kam na aki maaku! “Kam na nako n tuangiia tariu b'a a na nako Kariraia, ao ane a na norai ikekei.” 11Ngke a m'ananga nako, ao noria, iai tautia tabem'aang mai buakoia taan tantani ake a nako n te kawa ao a tuangiia ibonga ake mataniwi taekani b'aai ni kabane ake a tia n riki. 12A botaki ibonga ake mataniwi ma unimm'aane ni karekei aia iango; ao a angania tautia te m'ane ae bati, 13ao a taku, “Kam na kangai nakoia aomata, A roko ana reirei n te bong ao a iraea rab'atana ngke ti matu. 14Ao ngkana e ongo aei te tia tau-taeka, ao ti na karaua nanona; ao ti na taraia b'a e na akea te kanganga ae na reke nako imi.” 15Ma ngaia are a anaa te m'ane ao a karaoa aron are a tia n tuangaki; ao te rongorongo arei, are taekaia ana reirei b'a a iraea rab'atana, e a tia ni buta nako irouia I-Iutaia ni karokoa te bong aei. 16A nako Kariraia ana reirei Iesu ake tengauni ma temanna nakon te maunga are E a tia n tuangiia Iesu b'a a na nako iai. 17Ao ngke a noria, ao a katorobubua ni bobaraaki n taromauriia; ma iai tabem'aang i buakoia aika nanokokoraki. 18Ao E roko Iesu, ao E taku nako ia, I a tia n anganaki te m'aaka ni kabanea i karawa ao i aonnaba! 19Ma ngaia ae kam na nako ni karikia aomata nako b'a au reirei, ni b'abetitoia nako nanon aran te Tama ma te Nati ma te Tamnei are Raoiroi, 20ao n reireiniia b'a a na iri nanoni b'aai ni kabane ake I a tia n tuangngkami; ao noria, I a memena i roumi n taai nako ni karokoa tokin aonnaba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\