MATAIO 3

1Ni boong akekei, ao e roko Ioane are te tia B'abetito ni kab'arab'ara n rereuan Iutaia, 2ao e taku, “Rairi nanomi, b'a e a kan roko Uean te Atua!” 3Boni ngaia teuare taekinaki iroun te burabeti are Itaia ngke e kangai, “B'anaan temanna ae takarua n te rereua, ‘Katauraoa kawain te Uea; Kaeti kawaina nako!’ ” 4E kunnikaia Ioane ni buraen te kamero; ao e b'aina te roo ae te kau b'a kabaean nuukana; ao kanana rokati ma aia karewe manibeeru. 5A nako ina aomata nako mai Ierutarem, Iutaia, ao man taabo ake i rarikin te karaanga are te Ioretan, 6A b'abetitoaki i rouna n te karaanga are te Ioretan, ngke a kaoti aia bure. 7Ngke e noriia B'aritaio ma Tarukaio aika bati Ioane b'a a roko b'a a na b'abetitoaki, ao e taku nako ia, “Ngkami aika buniia naeta, antai ae tuangngkami b'a kam na biri nako man te un are a kan roko? 8Kam na karaoi m'akuri aika na kaota ae kam a tia n rairi nanomi; 9ao tai taku i nanomi ni kangai, Iai tamara b'a Aberaam; b'a I taku nako imi, b'a E kona te Atua ni karikiia natin Aberaam man atibu aikai! 10Ao e tauraoi ngkai te angaraa ni korei kaai mani wakaaia; te kai are aki kariki uaa aika raraoi, e na koreaki ni kab'akaki, ao e na teweaki nako nanon te ai. 11I b'abetitoingkami n te ran b'a kaotan ae kam a tia n rairi nanomi, ma Teuae na roko i mwiu E kakannato riki nako iu, ao I aki tau b'a N na uouoti ana kauniwae; E na b'abetitoingkami n te Tamnei are Raoiroi, ma te ai. 12E mena i nanoni baina te b'ai ni m'akuri are E na kaitiaka iai maangen te uita man te tabo are ororeaki iai te uita b'a e aonga n raure nako ma kaina. E na boti uaa n uita i nanon ana titoa ni b'ai, ao E na kabuoki maangen uita n te ai are aki mamate.” 13E nako ngkanne Iesu mai Kariraia nako Ioretan nakon Ioane, b'a E na b'abetitoaki i rouna. 14Ma e kataia n tukiia Ioane, ao e taku, “I riai ni b'abetitoaki i Roum, ao Ko nako iu?” 15Ao Iesu E kaeka ni kangai, “Kariaia ngkai: b'a te b'ai ae riai i roura b'a ti na karaoi b'aai ni kabane ake E tangiri te Atua.” Ao e kariaia Ioane. 16Ngke E a tia ni b'abetitoaki Iesu, ao E aerake naba man te ran, ao noria, e kaukaki karawa nako Ina, ao E nora Tamnein te Atua b'a E ruo n ai aron te taobe, ao E toka i aona; 17ao noria te b'ana mai karawa ae kangai, “Natiu aei ae tangiraki i Rou, ae I kakatonga i Rouna.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\