MATAIO 4

1E kairaki rake ngkanne Iesu iroun te Tamnei are Raoiroi nakon te rereua b'a E na kaririaki iroun te riaboro; 2ao E aki mamatam angaun te ngaina ao angaun te bong, ao rimwi E baki. 3Ao E kawaria te riaboro ao e taku nako Ina, “Ngkana Natin te Atua Ngkoe, ao Ko na tua b'a a na riki ni kariki atiibu aikai.” 4Ao E kaeka ni kangai, “E koreaki ae kangai, ‘E aki maiu te aomata n ti te am'arake, ma e maiu n taeka nako aika oti nako mai wiin te Atua.’ ” 5Ao e kairiia ngkanne te riaboro nako Ierutarem, ao e kateia n te tabo ae te kabanea n rietaata i taubukin te um'antabu, 6ao e taku nako Ina, “Ngkana Natin te Atua Ngkoe, ao Ko na ewe nako, b'a e koreaki ae kangai: ‘E na mwiokoia ana anera b'a a na tabeakiniko; ao a na tabekiko ni baiia, b'a e kawa n toki waem n te atibu.’ ” 7E taku Iesu nako ina, “E koreaki naba ae kangai, ‘Ko na tai kataa te UEA ae Atuam.’ ” 8Ao e a manga kairiia te riaboro nakon te maunga ae moan te rietaata, ao e kaoti nako Ina aaba ni kabane ma tamaroaia; 9ao e taku nako Ina, “N na anganiko baikai ni kabane ngkana Ko katorobubua ni bobaraaki n taromauriai.” 10E taku ngkanne Iesu nako ina, “Naako akuu, Tatan! B'a e koreaki ae kangai, ‘Ko na taromauria te UEA ae Atuam, ao ko na toro i Rouna n ti Ngaia!’ ” 11E kitanaki ngkanne Iesu iroun te riaboro; ao noria, a roko anera ni buokia ni baike E kainanoi. 12Ngke E ongo Iesu b'a e a tia n tauaki Ioane b'a te bure, ao E nako Kariraia. 13E kitana Natareta, ao E nako ni maeka i Kaberenaum are mena i rarikin te nama, n taabo ake abaia baronga ake Teburun ma Nabetari, 14b'a e aonga ni kakoauaki are atongaki iroun Itaia are te burabeti, ngke e kangai: 15“Aaba ake aia b'ai baronga ake Teburun ma Nabetari, ake a mena n te kawai nakon te nama, ake n tanimaeaon te Ioretan, are Kariraia, bon abaia Tientaire! 16A nora te oota ae te oota ae korakora aomata ake a tekateka n te roo; ao e kaoti te oota nakoia ake a tekateka i aban te mate ao i nuuna.” 17Ao man te tai arei ao E moa n reirei Iesu, ao E taku, “Kam na rairi nanomi, b'a e a kan roko Uean te Atua!” 18Ngke E nakonako Iesu i rarikin namani Kariraia, ao E noriia taari mm'aane aika uoman, are Timon are arana teuana Betero, ao Anterea are tarina, ngke a kab'aka te karaun n te nama; b'a taan akawa ngaiia. 19Ao E taku nako ia, “Mai ri mwiu ao N na karaoingkami b'a taan akawaia aomata.” 20A kitan naba aia karaun ao a iria. 21Ngke, E wakina nako riki kawaina maikekei, ao E a manga noriia taari-mm'aane aika uoman are Iakobo ma Ioane ake natin Tebetaio. A mena n aia booti ma tamaia are Tebetaio, b'a a bonobonoti raeuakin aia karaun; ao E weteia. 22Ao a kitana naba te booti ma tamaia, ao a iria. 23E kabuta Kariraia n reirei ni m'aneabaia I-Iutaia, ao n tataekina euangkerion Uean te Atua; ao E katoki aoraki ni kabane, ao mamara ni kabane i buakoia aomata. 24E taona Turia ni kabuta rongorongon Iesu, ao a bane n uotaki nako Ina aomata aika aoraki n aekan aoraki nako ma maraki, ao akana taniaki irouia taimonio, ma akana iai aorakin aia iango, ma akana aki kona te nakonako; ao E kamaiuia. 25Ao a iria aomata aika rangi ni m'aiti mai Kariraia ao Tekabori, mai Ierutarem, Iutaia, ao mai mainikun Ioretan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\