MATAIO 5

1Ngke E noriia aomata aika rangi ni m'aiti Iesu, ao E ararake n te maunga, ao E tekateka, ao a nako Ina ana reirei; 2ao E moanna n reireiia, ni kangai: 3A a kab'aia akana nanorinano, b'a aia b'ai Uean te Atua. 4A a kab'aia akana nanokawaki, b'a a na kabebeteaki nanoia. 5A a kab'aia akana a nimamamanei b'a a na abana te aba. 6A a kab'aia akana b'aruua te raoiroi mani kani mooi iai b'a a na ngae. 7A a kab'aia akana nanoanga, b'a a na nanoangaaki. 8A a kab'aia akana itiaki nanoia, b'a a na nora te Atua! 9A a kab'aia taan raoi, b'a a na atongaki b'a natin te Atua. 10A kab'aia akana b'ainikirinaki i bukini karaoan nanon te Atua, b'a aia b'ai Uean te Atua. 11“Kam a kab'aia ngkana a taetaebuakaingkami aomata, ma ni b'ainikiriningkami, ma n atonga te taetae ae kewe ae buakaka b'a taekami i bukin ae au aomata ngkami. 12B'a a b'ainikiriniia burabeti ake a maiu i m'aimi n te aro naba aei. Kam na kukurei, ao kim'areirei, b'a a bati b'aai n tituaraoi ae E katauraoi te Atua i bukimi. 13Ai aron taoron te aonnaba ngkami; ma ngkana e mauna taorona, ao e na taoronaki n tera? Akea te b'ai ae e na bongana nako iai, ma ti te teweaki nako, ao ikanne are e a kona n reke ae e toutouaki iai irouia aomata. 14Ai aron ootan te aonnaba ngkami. E aki kona n raba te kawa ae kateaki i aon te maunga. 15Ao a aki kaura te taura aomata ni kaki i aan te b'aketi, ma a kaki i aoni nena; ao e nako ootana nakoia aomata ni kabaneia ake n te auti. 16Ao ai aromi naba, kam na kaoti ami oota i mataia aomata, b'a a na noori ami m'akuri aika raraoi, ao a na neboa Tamami are i karawa iai. 17Tai taku i nanomi b'a I roko b'a N na urui tuua ake e anga Moote, ma aia taeka n reirei burabeti. I aki roko b'a N na urui, ma I roko b'a N na kakoroi bukiia. 18B'a e koaua ae I a tuangngkami, b'a ngkai e tuai ni mauna karawa ma aonnaba, ao e na bon aki mauna manin taekan te Tua ae te kabanea n uarereke, ke aron taekana ae te kabanea ni kimototo, i m'ain rikini b'aai nako ake a taekinaki n te Tua b'a a na riki. 19Ma ngaia aei, b'a ane kamamaraaea m'aakan te Tua teuana ae maraurau riki i buakon tuua aikai, ao e reireiia aomata b'a e a toki manenana, ao e na atongaki b'a moan te mangori n Uean te Atua; ma ane tou mwin tuua aikai n reireiia aomata iai, ao e na atongaki b'a e kakannato n Uean te Atua. 20B'a I taku nako imi b'a ngkami kam aki kakororaoa riki nanon te Atua nakon are a karaoia taani koroboki ma B'aritaio, ao kam aki kona n rin n Uean te Atua. 21Kam ongo b'a e atongaki nakoia ami bakatibu, Ko na tai kamateia aomata; b'a ane kamatea te aomata ao e na kateaki n te kabowi b'a e na baireaki taekana; 22ao Ngai I taku nako imi, b'a ane un nakon tarina, ao e na kateaki n te kabowi b'a e na baireaki taekana; ao ane kangai nakon tarina, Akea warem; ao e na tei i matan te Tanirim b'a e na baireaki taekana iai; ao ane atonga tarina b'a akea uaana ao e na motikaki taekana b'a e na teweaki nako n te ai are i moone. 23Ma ngaia aei, ngkana ko nang anga am karea nakon te Atua n te baonikarea, ao ngkana ko uringa tarim iai b'a e un i roum i bukin te b'ai ae ko a tia ni karaoia, 24ao ko na kitana am karea iai i rarikin te baonikarea ao naako; karekea moa te raoi ma tarim, ao rimwi ko na oki n anga am karea. 25Ko na bareiko n raoiakina te aomata are na uota taekam nakon te kabowi n te tai are ko mena iai ma ngaia i aoni kawaimi nakon te kabowi, b'a e kawa n anga ngkoe nakon te tia motikitaeka, ao e kawa te tia motikitaeka n anga ngkoe nakon te bureitiman, ao ko kawa ni kakiaki i nanon te karabuuti. 26E koaua ae I a tuangko b'a ko na aki kona n oti nako maiai ni karokoa ko a tia ni kab'aka ni kabane te m'ane are motikaki b'a tuaam. 27“Kam ongo b'a e atongaki ae kangai, ‘Ko na tai wene ni bure’ 28Ao Ngai I taku nako imi b'a ane tarataraa te aine n iango i nanona b'a e na wene ni botaki ma ngaia, ao e a tia ni wene ni bure ma ngaia i nanona. 29Ao ngkana e kairiko matam ane mai ataim nakon te bure, ao ko na autia, ao tewea nako mai roum; b'a e raoiroi riki ngkana akea b'ain rab'atam teuana nakon ae e teweaki nako rab'atam ni kabaneaki nako moone. 30Ao ngkana e kairiko baim ane ataim nakoni karaoan te bure, ao ko na koreia ni kaaki ao tewea nako; b'a e raoiroi riki ngkana akea b'ain rab'atam teuana nakon ae bane n nako rab'atam nako moone. 31“E atongaki naba ae kangai, ‘Te mm'aane ane kanakoa buuna, ao ke e anganna te beb'a ni buu raure.’ 32Ma Ngai I taku nako imi, b'a ane kaki buuna, ngkana e tuai ni wene ni bure, ao e a karika neierei b'a te tia wene ni bure ngkana e a manga iein; ao te mm'aane are iein ma neiere kakiaki, ao e wene ni bure naba. 33“Kam ongo naba b'a e atongaki nakoia ami bakatibu, ‘Tai urua am taeka ni bau, ma ko na karaoi b'aai ake ko taetae ni bau iai nakon te Uea b'a ko na karaoi.’ 34Ma Ngai I taku nako imi, Tai tuea naba teutana. Tai m'anewea arani karawa ngkana ko tuea, b'a nnen te Atua ae tautaeka iai; 35ao tai m'anewea aran aonnaba, b'a nneni katokaani waena; ke aran Ierutarem b'a ana kawa te Uea are kakannato. 36Ao tai tuea n atuum, b'a ko aki kona ni kamainaina ke ni karorooa te irannatu teaina. 37Ma are kam na taekinna, e na ti kangai, ‘Eng’ ke ‘Tiaki,’ ma ngkana a raka am taeka i aon aikai ao a nako mairoun teuare buakaka. 38Kam ongo b'a e atongaki ae kangai, “Te mata boona te mata, ao te wii boona te wii.” 39ao Ngai I taku nako imi, Tai karaoa te b'ai ae buakaka nakon te aomata are karaoa ae bure nako im b'a booni mwin are e a tia ni karaoia; ma ane booa tabam ane mai ataim, ao raira tabam ane mai maingim b'a e na booia naba; 40ao ngkana iai ane kani kateiko i matan te tia moti b'a ko aonga n anganna am kabaraki, ao ko na manga anganna naba niniram. 41Ao ane kairoroko b'a ko na iria teuana te maire, ao ko na airi ma ngaia uoua. 42Ane butiko, ao ko na anganna; ao ane kan tangoa am b'ai, ao tai rawa. 43“Kam ongo b'a e atongaki ae kangai, ‘Ko na tangiriia raoraom, ao riba am kairiribai.’ 44Ma Ngai I taku nako imi, Kam na tangiriia ami kairiribai, ao tataro i bukiia akana b'ainikiriningkami, 45b'a kam aonga n riki b'a natin Tamami are i karawa iai; b'a E kaota ana taai i aoia akana buakaka ma akana babakanikawai. 46B'a ngkana kam tangiriia akana tangiringkami, ao tera te b'ai n tituaraoi ae kam na karekea iai? Tiaki a karaoa naba aei taan anai taekiti? 47Ao ngkana kam kamauriia ti kaain te Aro, tao a raka riki aromi iai nakoia aomata nako? Tiaki a karaoa naba aei te koraki ake a tuai n onimakina te Atua? 48Ma ngaia ae kam na moanibaan te raoiroi, n ai aron Tamami are i karawa ngkai moanibaan te raoiroi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\