MATAIO 6

1Kam na tarataraingkami b'a kam na aki karaoi b'aai ake a kaeti ma b'ain te onimaki i mataia aomata ni kan noraki i rouia; b'a ngkana aromi anne, ao a na akea te b'ai n tituaraoi ae kam na anganaki mairoun Tamami are i karawa. 2Ma ngaia aei, ngkana ko angab'ai nakoia aika kainano ao ko na tai katanoata nakoia aomata, n ai aroia taani m'am'ana-te-aba ngkana a angab'ai ni m'aneabaia I-Iutaia ao i nanoni kawai, b'a a aonga ni kamoamoaki iai irouia aomata. E koaua ae I a tuangngkami b'a e a tia n reke i rouia booia mani mwin aia m'akuri. 3Ma ngkana ko angab'ai nakoia aika kainano, ao karaoia n te aro ae akea ae na ataia: 4b'a e aonga n raba am angab'ai; ao E na anganiko te b'ai n tituaraoi Tamam, ae nora ae raba, b'a am b'ai. 5Ngkana kam tataro, ao tai kakairi irouia taani m'am'ana-te-aba! B'a a kan tei n tataro i nanoni m'aneabaia I-Iutaia ao i tutani kawai, b'a a aonga n noraki irouia aomata. E koaua ae I a tuangngkami b'a e a tia n reke i rouia booia mani mwin aia m'akuri. 6Ma ngkana ko tataro, naako rin n am ruu, ao kaina te mataroa, ao tataro nakon Tamam ae raba; ao E na anganiko Tamam ae raba te b'ai n tituaraoi b'a am b'ai. 7Ao ngkana kam tataro, ao tai kabatiai ami taeka aika akea nanoia, b'a anne aroia aomata ake a tuai onimakina te Atua, b'a a taku b'a a na reke nako ia b'aai ake a tataro i bukiia. 8Tai kakairi i rouia, b'a E atai baika kam kainanoi Tamami i m'ain ae kam butiia. 9Aio ngkanne aron ami tataro: ‘Tamara are i karawa, E na tabuaki aram, 10E na roko Ueam, E na tauaki am taeka i aonnaba n ai aron tauana i karawa. 11Ko na anganira karara ae ti a tau iai n te bong aei. 12Ao Ko na kab'ara ara bure mai roura, n ai arora ngkai ti kab'ara aia bure akana bure nako ira; 13Ao tai kairira nakon te kaririaki, ma Ko na kamaiura man te buakaka; b'a am b'ai te uea, te m'aaka, ao te neboaki n aki toki. Amen. 14B'a ngkana kam kab'arai aia bure aomata ake a karaoi nako imi, ao Tamami are i karawa, E na kab'arai naba ami bure ake kam karaoi nako Ina. 15Ma ngkana kam aki kab'arai aia bure aomata ake a karaoi nako imi, ao Tamami E na aki kab'arai naba ami bure ake kam karaoi nako Ina. 16Ngkana kam aki mamatam, ao tai mata ni kananoanga n ai aroia taani m'am'ana-te-aba: b'a a katarabuakai ubuia b'a e aonga n noraki aia aki-mamatam irouia aomata. E koaua ae I a tuangngkami b'a e a tia n reke i irouia booia mani mwin aia m'akuri. 17Ma ngkana ko aki mamatam, ao ko na kabira atuum, ao teboki matam; 18b'a e na aki noraki am aki-mamatam irouia aomata, ma e na noraki iroun Tamam ae nora ae raba; ao Tamam ae nora ae raba, ane E na anganiko te b'ai n tituaraoi b'a am b'ai. 19Tai kaiko ami b'ai aika kakawaki i aonnaba, ike e kangi b'aai iai te koa ma te raraa, ao a ururu ma n irae iai taan ira; 20Ma kam na kaiko ami b'ai aika kakawaki i karawa, ike e aki kangi b'aai iai te koa ma te raraa, ao a aki uru-b'ai ma n irae iai taan ira; 21b'a ike a mena iai am b'ai, ao e mena naba iai nanom. 22Te mata ai aron te taura i bukin te rab'ata. Ma ngaia are ngkana e raoiroi matam, ao e na buta rab'atam ni kabanea n te oota; 23ma ngkana e buakaka matam, ao e na buta rab'atam ni kabanea n te roo. Ao ngkana bon te roo naba te oota i nanom, ao ai bati ra te roo! 24Akea te aomata ae kona n toro irouia tooka uoman: b'a ane e na riba temanna, ao e na karinea are temanna. Kam aki kona n toro iroun te Atua ma kaub'ain te maiu aei. 25Ma ngaia ae I taku nako imi, Tai iango n raraoma i bukini maiumi, b'a tera ae kam na kanna ke ae kam na nimma, ao i bukin rab'atami b'a tera ae kam na kunnikaia iai. Tiaki e bongana riki te maiu nakon te am'arake, ao te rab'ata nakoni karabana? 26Kam na tarai mannikiba, ngkai a aki ununiki, ao a aki boboti uaa ngkana a tai, ao a aki uraki nakoni nnen am'arake; ma E kakaam'arakeia Tamami are i karawa. Tiaki kam kakawaki riki nako ia? 27Antai i buakomi, i bukin raraomana, ae e kona ni kaananaua ana tai ni maiu nakon ae teuana riki te bong? 28Ao kam aera ngkai kam iangoi karabami n raraomaeakin? Kam na iangoi aroia kiebun te aba, b'a a kanga n riki rake; a aki m'am'akuri ao a aki bibinoka; 29ma I taku nako imi b'a Toromon, e ngae ngke e kaub'ai, ma e aki kunnikaiaki n ai aron te kaina te kiebu i buakon aikai. 30Ma ngkana e kunnikaiaki iroun te Atua te uteute ae mena n te aba ae maiu n te bong aei ao e karenakoaki nako nanoni nnen te ai ningabong, ao tiaki kam na kakoaua b'a E na boni karekei kunnikaimi, ngkami aika karako ami onimaki? 31Ma ngaia ae tai iango n raraoma, ni kangai, “Tera karara? ao, tera nimara? ao, tera karabaara?” 32B'a a ukoukori baikai ni kabane aomata aika aki onimakina te Atua; ao Tamami are i karawa, E ataia ae kam kainanoi baikai ni kabane. 33Ma kam na ukoukora moa Uean te Atua ma ana raoiroi, ao E na karekei baikai ni kabane te Atua nako imi. 34Ma ngaia ae kam na tai iango n raraoma i bukin te ingabong b'a tera ae na riki iai: b'a e na bon iangoa arona te ingabong n raraomaeakinna. E a tau ana b'ai ni kararaoma te bong ae te bongina ngkana bon ana b'ai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\