MATAIO 7

1Tai motiki taekaia aomata ni kabuakakaia, b'a E kawa ni motikaki taekami ni kabuakakaki iroun te Atua. 2B'a te motikitaeka ni kabuakaka are kam kabongana i bukiia aomata, ao ane E na manga motiki taekami ni kabuakakaingkami iai te Atua; ao kawai ake kam kabonganai b'a b'aini bairean motikan taekani kabuakakaia, E na kabonganai te Atua b'a b'aini baireani motikan taekami ni kabuakakaki. 3E aera b'a ko nora te maange ae moan te uarereke i nanoni matan tarim, ao ko aki nora te oka ane i nanoni matam? 4Ao ko kanga n rabakau ni kangai nakon tarim, N na kaki te maange ae uarereke mai matam, ngkai ko aki kona te nora te oka ane i nanoni matam? 5Te tia m'am'ana-te-aba, ko na kaki moa te oka ane i nanoni matam, ao ko a tib'a kona te nora raoi kanakoan te maange ae uarereke mai nanoni matan tarim. 6Tai angania kamea te b'ai ae katauaki i bukin te Atua, ane a na rairaki n un nako imi; ao tai tetewe nako ami atibu aika rangi ni kakawaki nako mataia beeki, b'a a kawa n toubekaki i aani waeia. 7Bubuti, ao ane kam na anganaki; ukeuke, ao ane kam na karereke; karebwerebwe, ao ane e na kaukaki nako imi. 8B'a ane bubuti ao e na anganaki, ao ane ukeuke ao e na karereke, ao e na kaukaki te mataroa nakon ane karebwerebwe. 9Antai te karo i buakomi, ngkana e butiaki te am'arake iroun natina, ao e anganna te atibu? 10Ao ngkana e butiaki te ika, ao e na anganna te naeta? 11Ngkai kam ata te anganiia natimi baika raraoi, ngkami aika kam buakaka, ao tiaki e m'aiti riki iroun Tamami are i karawa te kan anga baika raraoi nakoia akana butiia? 12Ma ngaia aei, b'a b'aai ni kabane aika kam tangiri b'a a na karaoaki nako imi irouia aomata, ao kam na karaoi naba nako ia: b'a aei te reirei ae kanoan tuua ake e anga Moote ma aia boki burabeti. 13Kam na rin n te mataroa are wariki: b'a e warebwe te mataroa, ao e raababa te kawai are nako n te mate, ao a m'aiti akana rin ni mataroana. 14B'a e wariki te mataroa, ao e irariki te kawai are nako n te maiu, ao a karako akana kunea te kawai anne. 15Kam na kawakiningkami mairouia burabeti ni kewe, akana nako imi ni bakaaea te nimamannei kaanga ai aroia tiibu, ma bon aroia kameanti aika tiritiri ni koaua uakekei. 16Ane kam na kinaia n uaaia. A anaki kureebe man akanta? Ao biiku mani kaai aika kateketeke? 17Ma ngaia ae kaai ni kabane aika maiu raoi, a kariki uaaia aika raraoi; ma kaai aika aki maiu raoi, a kariki uaaia aika bubuaka. 18E aki kona ni karika te uaa ae buakaka te kai ae maiu raoi, ao e aki kona ni karika te uaa ae raoiroi te kai ae aki maiu raoi. 19Kaai nako aika aki kariki uaa aika raraoi, a koreaki ao a teweaki nako n te ai. 20Ma ngaia aei, ane kam na kinaia uakekei n uaaia. 21A aki bane n rin n Uean te Atua akana aki toki n atoatongai b'a te Uea Ngai, ma e na rin iai ane karaoa nanon Tamau are i karawa. 22Ane a na kangai nako Iu aomata aika bati n te bong are E na motiki taekaia iai aomata te Atua, Te Uea, te Uea, tiaki ti taetae ni burabeti n aram? Ao tiaki ti kanakoia taimonio n aram? Ao tiaki ti karaoi m'akuri aika kamimii n aram? 23Ao Ngai N na kangai nako ia, Bon te akea reitakiu ma ngkami; naako mai Rou, ngkami aika kam tuai mani karaoa nanon te Atua. 24Ma ngaia aei, b'a ane ongo au taeka aikai ao e iri nanoia, ao ai aron te aomata ae wanawana, are katea ana auti i aon te b'a. 25ao e b'aka te karau, ao e roko te raanga, ao e kare te ang ae baibati n neakina te auti arei, ma e aki b'aka, i bukina b'a e kateaki i aon te b'a. 26Ao ane ongo au taeka aikai n aki iri nanoia, ao ai aron te aomata ae baba, are katea ana auti i aon te tabo ae maraurau: 27ao e b'aka te karau, ao e roko te raanga, ao e kare te ang ae baibati n neakina te auti arei, ao e b'aka; ao e uruaki rab'atana ni kabanea. 28Ngke E a tia n atong taeka aikai Iesu, ao a mimii aomata n arona n reirei. 29E reireiia n ai aron ae m'aaka ao tiaki n ai aroia aia taani koroboki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\