MATAIO 8

1Ngke E ruo Iesu man te maunga, ao a iria aomata aika rangi ni m'aiti. 2Ao noria, e roko temanna ae rebera ao e katorobubua ni bobaraaki i matana ni karinea, ao e taku, “Te Uea, ngkana nanom, ao Ko kona ni kaitiakai.” 3E arora baina Iesu ao E riingnga, ao E taku, “Bon nanou; Ko na itiaki!” Ao e a rina naba n toki reberana. 4E taku Iesu nako ina, “Taraia b'a ko na aki tuanga temanna taekan te baei; ma naako moa kaotiko nakon te ibonga, ao anga te karea n ai aron are e tua Moote, b'a te b'ai ni kakoaua nakoia aomata.” 5Ngke E roko Iesu i Kaberenaum, ao e nako Ina mataniwin te taanga ni buaka ae tebubua m'aitini kaaina, ni butiia, 6ao e taku, “Te Uea, e wene n aoraki au toro n au auti. E aki kona ni kakam'akuri, ao e korakora marakina.” 7Ao E taku Iesu nako ina, “N na nako ni kamaiua.” 8Ma e kaeka mataniwin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao e taku, “Te Uea, I aki tau b'a Ko na rin i nanon au auti: ma an taetae naba, ao e a marurung naba au toro. 9B'a te aomata ngai ae I mena i aaia ake a kakannato riki nako iu, ao iai tautia aika I mataniwi i aoia: ngkana I kangai nakon temanna, ‘Naako!’ ao e nako; ao nakon temanna, ‘Nako mai!’ ao e roko; ao nakon au toro, ‘Karaoa aei!’ ao e karaoia.” 10Ngke E ongo taeka aikai Iesu, ao E mimi iai; ao E taku nakoia ake a iria, “E koaua ae I a tuangngkami b'a akea i buakoia Iteraera ae I kunea b'a iai ana onimaki ae korakora n aron aei. 11Ao I taku nako imi, b'a a na roko aomata aika bati mai mainiku, ao mai maeao, ao a na tekateka n rarikiriki n am'arake ma Aberaam, ma Itaaka, ma Iakob'a, n Uean te Atua; 12ma te koraki ake a riai ni mena i nanon Uean te Atua, a na teweaki nako nako nanon te roo are i moone, ike a na tang ma n tenai riaia iai b'a kaotan ae a rotaki n te maraki ae korakora.” 13E taku ngkanne Iesu nakoni mataniwin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, “Ko na nako; ao e na karaoaki nako im n ai aron am onimaki.” Ao e a kamaiuaki ana toro n te aoa naba arei. 14Ngke E rin Iesu n ana auti Betero, ao E nora tinani buuni Betero b'a e wene n aoraki n te kabuebue ae korakora. 15E riinga baina Iesu, ao e toki kabuebuena; ao neierei e tei rake ao e touati i bukina. 16Ngke e a tairiki, ao a uotaki nako Ina aomata aika bati aika taniaki irouia taimonio; ao E kanakoia anti aika buakaka akekei ni m'aakan ana taeka, ao E kamaiuia ni kabaneia aomata ake aoraki. 17B'a e na kakoroaki bukin are e atongaki iroun Itaia are te burabeti ngke e kangai, “E kamaiura mani mamarara ao e uoti nako aorakira.” 18Ngke E noriia aomata aika rangi ni bati Iesu i rarikina, ao E tua b'a a na nako tanimainikun te nama. 19E roko te tia koroboki temanna, ao e taku nakon Iesu, “Te Tia Reirei, N na iririko nakon te tabo are Ko na nako iai.” 20E taku Iesu nako ina, “Iai nneia ni maeka kameaanti ao ngaoia manin aan-nang, ma akea nnen Natin te Aomata ae E na kawenea iai atuna.” 21Ao e taku ana reirei temanna nako Ina, “Te Uea, kariaia b'a N na nako n tauna moa tamau.” 22Ma E taku Iesu nako ina, “Ko na irai, ao katikuia maate b'a a na bon tauniia aia mate.” 23Ngke E toka n te booti, ao a iria ana reirei. 24Ao noria, e roko te buaka ae korakora n te nama, ao a b'aroa nanon te booti naao; ao E matu Iesu. 25Ao a nako Ina ana reirei ni kautia, ao a taku, “Te Uea, kamaiura; ti mate!” 26Ao Ngaia E kangai nako ia, “Kam aera ngkai kam maaku? Ngkami aika a karako ami onimaki!” Ao E tei rake, ao E takua te ang ma naao, ao e a bati naba te ariki. 27Ao a mimi aomata akekei, ao a taku, “Te aeka n aomata tera Teuaei? Ngkae a ongo i Rouna te ang ma naao!” 28Ao ngke E roko i tanimainikun te nama i abaia I-Katara ao E aitara ma uoman aomata aika oti nako mani nneia maate. A taniaki uaakai irouia taimonio, ao a rangi n unun n te aro ae akea ae kona n rikekei. 29Ao noria, a takarua ni kangai, “Tera am b'ai i roura, Ngkoe, ae Natin te Atua? Ko nako mai ni kamarakira ngkae e tuai n roko te Bongi ni Motiki-taeka?” 30Iai te nanai ni beeki ae bati, aika kume n am'arake n te tabo ae aki raroa mai rouia. 31Ao taimonio akekei a butiia ni kangai, “Ngkana Ko kaotinakoira, ao kanakoira nako nanoia te nanai ni beeki.” 32Ao Ngaia E taku nako ia, “Naako.” Ma ngaia are a oti nako, ao a nako n rin i nanoia beeki; ao noria, a bane ni biri nako beeki n toua are e rangi ni karabee nako nanon te nama, ao a mate n te ran. 33A biri nako uake a tararuaia beeki, ao ngke a roko n te kawa, ao a karakini b'aai ni kabane ma b'aai ake a riki nakoia uake a taniaki irouia taimonio. 34Ao noria, a bane n oti nako kaain te kawa arei b'a a na kawara Iesu; ao ngke a noria, ao a butiia b'a E na nako mai abaia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\