MATAIO 9

1Ao E toka Iesu n te booti n ri nukan te nama, ao E roko n ana kawa. 2Ao noria, iai aomata tabem'aang ake a uota nako Ina te aomata ae nakibaina, ae wene i aon te nne ni wene. Ngke E nori aia onimaki Iesu, ao E taku nakon te nakibaina, “Natiu, tai raraoma! A kab'araki am bure.” 3Ao noria, a taku i nanoia taani koroboki tabem'aang, “E taetae ni bakanatua Teuaei!” 4E atai nanoia Iesu, ma ngaia are E taku, “Kam aera ngkai kam iangoa ae buakaka i nanomi? 5E nga ae bebete riki, atongan ae kangai, ‘A kab'araki am bure’? Ke ae kangai, Tei rake ao nakonako? 6B'a kam aonga n ataia b'a E konai ni kab'arai buure i aonnaba Natin te Aomata.” E taku ngkanne nakon te nakibaina, “Tei rake, tabeka nnem ni wene, ao naako ni mwengam!” 7Ao e tei rake ao e nako ni mwengana. 8Ngke a nora te baere riki aomata, ao a maaku, ao a kamoamoa te Atua are E a tia n angania aomata te m'aaka ae ai aron aei. 9Ngke E kitana ikekei Iesu, ao e nora te aomata ae arana Mataio, b'a e tekateka n aobitin te taekiti; ao E taku nako ina, “Ko na irirai.” Ao Mataio e tei rake n iria. 10Ao ngke E tekateka n rarikiriki n am'arake Iesu n ana auti Mataio, ao noria, a roko taan anai taekiti ma aomata aika buakaka aika m'aiti, ao a tekateka n rarikiriki n am'arake ma Ngaia ao ana reirei. 11Ngke a nora aei B'aritaio, ao a taku nakoia ana reirei Iesu, “E aera ngkae E am'arake ami Tia Reirei ma taan anai taekiti ao aomata aika buakaka?” 12Ma ngke E ongo Iesu ao E taku, “Akana marurung a aki kainanoa te tia katoki aoraki, ma ti akana aoraki. 13Kam na nako n reireingkami b'a tera ae nanonaki n taeka aikai: ‘I tangira te nanoanga, ao I aki tangira te angakarea.’ B'a I aki roko b'a N na weteia akana raoiroi, ma I roko b'a N na weteia akana buakaka.” 14A roko i Rouna ngkanne ana reirei Ioane are te Tia B'abetito, ao a taku, “Bukin tera ngkai ti kabatia te aki-mamatam, ngaira ma B'aritaio, ao am reirei a aki b'aina te aki-mamatam?” 15E taku Iesu nako ia: A kona n nanokawaki aomata ake a kaoaki b'a iruwa nakon te mare, ngkae e raoniia te tia iein? Ane a na roko boong, ane e na uotaki nako iai te tia iein mai rouia, ao anne ngkanne aia tai n aki mamatam. 16Akea ae ituua te moti ni kunnikai ae boou i aon te ninira nikawai: b'a ane e na kui te moti ni kunnikai ae boou i mwin uatiana, ao e na kou nako man te ninira, ao e a kaab'ab'aka riki raeuakina. 17Ai aron naba te wain ae boou, b'a e aki atoaki nakoni nneia aika kunin te man, aika b'aai nikawai; b'a ngkana e atoaki nako iai, ao a na tabwena kuun ao e na waanako te wain, ao a uruaki nena; ma e atoaki te wain nakoni nena aika kunin te man, aika kuun aika boou: ao n te aro aei, e a kawakinaki raoi iai te wain ao a aki uruaki nena.” 18Ngke E tabe Iesu n atongi baikai nako ia, ao noria, e roko te tia tau-taeka temanna ao e katorobubua ni bobaraaki i matan Iesu ni karinea, ao e taku, “E a tib'a mate natiu te aine; ma Ko na nako mai ni kaki baim i aona, ao e a maiu naba.” 19E tei rake Iesu, ao E airi ma ana reirei n iria. 20Ao noria, e roko i akuuna te aine ae aoraki n aine i nanon te maan ae tebwi ma uoua te ririki, ao e riinga rabin ana kunnikai Iesu. 21B'a e taku i nanona neierei, “Ngkana I tii riinga naba ana kunnikai, ao I a kamaiuaki.” 22E rairaki Iesu, ao ngke E nora neierei, ao E taku, “Natiu, Tai raraoma, e kamaiuko am onimaki.” Ao e kamaiuaki te aine arei n te tai naba arei. 23Ngke E roko Iesu n ana auti te tia tau-taeka, ao E noriia taani katangitang i bukin te mate, ma aomata b'a a tanginiwenei, 24ao E taku nako ia, “Kam na bane n oti nako: b'a e aki mate te teeinaine, ma e matu!” Ao a ngareakinna ni kakanikoa. 25Ngke a tia ni kaotinakoaki te koraki arei, ao Ngaia E rin n te ruu are e mena iai te teeinaine; ao E taua bain neierei, ao e tei rake. 26Ao e buta nako rongorongon te baerei i aon te aba arei. 27Ngke E kitana ikekei Iesu, ao a ri mwina uoman te mataki, ao a takaarua ni kangai, “Natin Tawita, Ko na nanoangaira!” 28Ngke E rin n te auti, ao a roko i Rouna mataki ake uoman; ao E taku Iesu nako ia, “Kam kakoaua b'a I kona ni karaoa te baenne?” A taku nako Ina, “Eng, te Uea!” 29E riingi ngkanne mataia Iesu, ao E taku, “E na karaoaki nako imi n ai aron ami onimaki.” 30A kaureaki mataia. Ao E kamatoatoa ana taeka Iesu nako ia ni kangai, “Kam na taraia b'a a na aki ata taekan te baei aomata!” 31Ma ngke a nako, ao a katanoata taekana nako aon te aba arei ni kabuta. 32Ao ngke a nako uake a tia ni kamaiuaki mani matakiia, ao noria, e kairaki nakon Iesu te aomata ae babanga taetae, ae taniaki iroun te taimonio. 33Ngke e a tia ni kanakoaki te taimonio, ao e taetae teuare babanga taetae; ao a mimi aomata, ao a taku, “E tuai man nonoraki te b'ai ae ai aron aei i buakoia Iteraera!” 34Ma a taku B'aritaio, “E kanakoia taimonio Iesu ni m'akan aia uea taimonio.” 35Ao Iesu E kawari kaawa ni kabane ma taabo nako ake a maekanaki n reirei i nanoni m'aneabaia I-Iutaia, n tataekina euangkerion Uean te Atua, ao ni katoki aoraki ni kabane ma mamaara ni kabane. 36Ngke E noriia aomata aika rangi ni bati, ao E nanoangaiia: kaanga ai aroia tiibu aika tiku n akea te tia kawakinia. 37Ao E taku nakoia ana reirei, “A m'aiti uaa aika a boo taia n rikoaki, ma a karako taani m'akuri. 38Ma ngaia ae kam na butiia Teuare ana b'ai baikai b'a E na kanakoia taani m'akuri b'a a na rikoi ana uaa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\