BIRIBI 1

1Mairouni B'auro ma Timoteo, aika ana toro Kristo Iesu, nakoia ake a itiaki ni kabaneia, ake a nim ma Kristo Iesu, ake a mena i Biribi; ao nakoia naba ake mataniwi ma taani buobuoki: 2Ami b'ai te akoaki ma te raoi mairoun te Atua are Tamara ma te UEA are Iesu Kristo. 3I katituaraoa Atuau n taai ni kabane aikai I uringngkami iai, 4ao n taai ni kabane ake I tataro iai i bukimi ni kabane, ao I tataro ma te kim'areirei, 5i bukin aromi ni buokanib'ai n te m'akuri i bukin te euangkerio man te bong are kam moa n ongo iai ni karokoa ngkai; 6ao I koaua raoi n aei, b'a Teuare moana te m'akuri ae e raoiroi i nanomi, E na boni wakina karaoana ni karokoa ae e tia n ana bong Kristo Iesu. 7E bon riai reken te namakin aei i rou i bukimi ni kabaneingkami, b'a kioina ngkai kam memena i nanou. B'a kam a tia ni bane ni buokanib'ai ma ngai n te m'akuri are I anganaki iroun te Atua, n arou ngkai I kabaeaki ao ngke I kakaitarai taeka aika eekaanako te euangkerio, ma ni karina te euangkerio i nanoia aomata b'a e na tiku ni matoatoa. 8B'a au tia kakoaua te Atua, b'a I tangiringkami ni kabaneingkami n ai aron tangirami irouni Kristo Iesu. 9Ao bon aei au tataro b'a e na ririki rake ni kabatiaki ami tangira, n te aro n rabakau ma n atatai. 10B'a kam aonga ni kona n rinei baika moa n raraoi, ao kam na itiaki ma n aki kabuakakaki n te bong are E na roko iai Iesu, 11ngkai a kaonaki maiumi ni baika reitaki ma ana kaantaninga te Atua, aika baika mairoun Iesu Kristo, are E neboaki te Atua iai ma ni karaoiroaki. 12Taari, I tangiringkami b'a kam na atai b'aai aika riki i rou, b'a a riki b'a buokani wakin te euangkerio. 13Ma ngaia ae e ataaki bukini kabaeakiu irouia tautia ni kabane n te Beritoriam, ma aomata nako, b'a I kabureaki i bukini Kristo. 14Ao e riki kabaeakiu b'a kakorakoraan aia kaantaninga m'aitiia taari n aroia n reitaki ma te UEA, ao a rikirake n rangi n ninikoria n taekina ana taeka te Atua. 15Bon iai tem'angina aika tataekina Kristo i bukin nanoia n nanonibwi ma ni kani kakauntaeka; ma iai naba tabem'aang aika tataekinna ma nanoia ae e raoiroi; 16a karaoa aei te koraki aikai ma te nano n tangira, ngkai a ataai b'a I a tia n rineaki b'a N na tei i bukin te euangkerio; 17ao te koraki ake a kani kauntaeka a tataekina Kristo ma te nano ae aki itiaki; ao a iangoia b'a a na kariki riki kangaanga nako iu ngkai I kabaeaki. 18Ao tera ngkanne? Te b'ai ae kakawaki b'a E taekinaki Kristo n aaro nako, tao man te kaantaninga ae aki raoiroi ke ae e raoiroi; ao I kim'areirei iai, eng, N na boni kim'areirei. 19B'a I ataia b'a man ami tataro ao n ana buobuoki Tamnein Iesu Kristo, ao e na riki aei nako iu ae N na boni kainaomataaki, 20n ai aron nanou ae korakora ma au kaantaninga b'a N na aki mamaa n te b'ai teuana, ma N na rangi n ninikoria n taetae n ai aron aroarou n taai nako ao ngkai naba, ni kaota neboakini Kristo n rab'atau, tao ni maiu ke ni mateu. 21B'a maiu bon i bukini Kristo, ao mateu boni kakab'aiau. 22Ma ngkana e na anganai au tai ni karaoi m'akuri riki aika manena maiu n te rab'ata, ao I aki ata ngkanne ae N na rineia. 23Ma e katikaki nanou ni baika uoua, b'a I kan nako ni mena irouni Kristo; b'a moan te raoiroi aei. 24Ma e manena riki iroumi tiku ni maiu. 25I aki nanokokoraki n aei, ao I ataia b'a N na bon tiku ni maiu, ao N na reitaki ma ngkami ni kabane b'a a aonga n rikirake ami onimaki ma ami kim'areirei iai. 26Ao b'a e aonga ni kabatiaki kakatongami i rou, ngkai kam katiteuanaki ma Kristo Iesu ni maiumi, ni manga rokou iroumi. 27Kam na ti kakaraoa ae boraoi ma nanon ana euangkerio Kristo; b'a ngkana I roko n noringkami, ke ngkana tao I mena n te tabo teuana, ao I kan ongo rongorongomi, b'a kam teimatoa n aromi ni maiu b'a kanga te tamnei ae ti teuana, ni kakorakoraingkami b'a kanga te aomata ae ti temanna, i bukin te onimaki are reke man te euangkerio; 28ao kam na tai maku n te b'ai teuana irouia ake a ekingkami nako. Aromi aei bon te b'ai ni kakoaua nakoia b'a a na boni konaaki, ao nakoimi b'a kam na bon tokanikai, b'a te baei boni mairoun te Atua. 29B'a kam anganaki i bukini Kristo tiaki ti te onimakinna, ma te b'ainikirinaki naba i bukina. 30Kam a rin ngkai n te buaka ae ti te bo ma are kam a tia n norai iai ngkoa, ao n aron ae kam ongo iai ngkai b'a ae I mena naba i nanona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\