BIRIBI 2

1Ma ngaia aei, ngkai e reke karauan te nano irouni Kristo, ngkai iai kaungaan te nano n te tangira, ngkai iai te i-raorao ma te Tamnei, ngkai iai te ataataiaomata ma te nanoanga, 2ao kam na kaona au kim'areirei, b'a kam na i buoka n iango, kam na b'aina te tangira ae ti te arona, kam na katiteuanaki n ami iango b'a kanga ai aron temanna n aomata ngkami: 3ao akea te bae kam na karaoia ma te kauntaeka ke te kainikatonga, ma kam na b'aina te nanorinano, temanna nakon temanna, n aromi n iangoia b'a a raoiroi riki nakoimi. 4Ao kam na tai ti mutiakin ami b'ai, ma kam na mutiakin naba aia b'ai raomi. 5Kam na b'aina te nano aei, ae mena naba i nanoni Kristo Iesu: 6B'a arona aron te Atua, Ma akea i nanona te kan riki ni boraoi ma te Atua. 7Ma E kukurei ni kaaki b'aai ni kabane aika i rouna, ao E arona aron te toro. E riki n ai aron te aomata 8E kananorinanoa i bon i rouna, ao E ongeaba ni karokoa te mate, are te mate n te kaibangaki. 9Ma ngaia are, E karaoia te Atua b'a E na rangi ni karineaki, ao E anganna te ara ae kakannato riki nakon aara ni kabane; 10b'a a aonga ni bane te koraki ake a mena i karawa, ma ake i aon te aba, ma ake i aan te aba, ni katorobubua ni karinea aran Iesu; 11ao b'a a na bane neewe n taku b'a te UEA Iesu Kristo, b'a E aonga n neboaki te Atua ae te Tama iai. 12Ma ngaia aei, ngkami aika kam tangiraki i rou, kam aki toki n ongeaba, tiaki ti ngke I mena iroumi, ma ai moa ra riki ngkai I a raroa nako mai roumi. Kam na kekeiaki m'aaka, n ruru ni maku, b'a e aonga n reke raoi kamaiuami! 13B'a bon te Atua ae m'am'akuri i nanomi b'a kam aonga ni kukurei ni karaoa ana kaantaninga n akoi. 14Kam na karaoi b'aai ni kabane n aki ngurengure ma n aki kabo-taeka; 15b'a kam aonga n aki bukintaeka ngkana iai te kairua ae riki, ao b'a kam aonga n itiaki man te aro ae buakaka, ngkai natin te Atua ngkami aika akea te kairua iroumi i buakon te roro ae b'aoua ae buakaka; aika kam oota i buakoia b'a kanga itoi i aon te aba, 16n aromi n taua ni kamatoa taekan te maiu. Ma ngaia ae ngkana e roko ana bong te UEA, ao N na boni kim'areirei iroumi, ngkai e aki matebuaka au kekeiaki ma au m'akuri. 17Ami onimaki ma ami m'akuri aika kam karaoi b'a kanga ibonga ai aron te karea nakon te Atua; ao tao N na kamateaki, ao n te aro aei N na riki b'a ai aron te karea are te raraa are kab'aroaki i aon te karea. Ngkana arona b'a e riki aei, ao N na boni kim'areirei, ao N na kim'areirei ma ngkami; 18ao ai aromi naba, b'a kam na kim'areirei, ao kam na kim'areirei ma ngai. 19Ngkana nanon te UEA, ao iai au kaantaninga b'a N nang kanakoa Timoteo nakoimi, b'a e aonga ni kauungaki naba nanou n ataakin taekami. 20B'a akea raou temanna ae ai aron Timoteo, ae na tabeakin raoi aromi. 21B'a a bon tabeakin oin aroia aomata nako, ao a aki tabe ma baika kaeti ma nanoni Iesu Kristo. 22Ma kam bon ata aroni manenan Timoteo. E a tia ni m'akuri ma ngai, n ai aron te nati are m'akuri ma tamana, b'a te toro i bukin te euangkerio. 23Ma ngaia ae bon au kaantaninga b'a N na kanakoa nakoimi ngkana I waekoa n noori aroni b'aai i buku b'a a kanga. 24Ao I bon aki nanokokoraki, b'a ngkana nanon to UEA, ao ngai naba N na nakoimi n aki waeremwe. 25Ma I taku b'a e bon riai b'a N na kanakoa nakoimi Eb'aberorito, ae tariu ao raou ni m'akuri ma ni buaka, ae ami aomata are kam kanakoa i bukini buokani kain nanou. 26E rangi ni kan noringkami ni kabane, ao e aki rau nanona ngke kam ongo b'a e aoraki. 27B'a e bon aoraki, ao e kuri ni mate; ma E nanoangaia te Atua, ao tiaki ti ngaia, ma E nanoangaai naba b'a e kaawa n reke i rou te nanokawaki ae moan te bati. 28Ma ngaia ae I barekia ni kanakoa nakoimi, b'a kam aonga ni manga kakatonga ngkana kam noria, ao b'a e aonga ni karako riki nanokawakiu. 29Ma ngaia ae kam na m'aneia i nanon te UEA ma te kim'areirei ni kabanea; ao kam na karineia aomata aika aron teuaei: 30b'a e kaania matena i bukin ana m'akuri Kristo n aki mutiakina maiuna, b'a e aonga n anganai buokau n aron are aki kona n reke mai roumi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\