BIRIBI 3

1Te kabane ngkanne, tariu, kam na kim'areirei ngkai kam katiteuanaki ma te UEA. Tiaki te bae kakua i rou te kaoki taekani baike I a tia ni koroi, ma e bongana i bukimi. 2Kam na kawakiningkami mairouia te koraki aika karaoi baika bubuaka, aika te koraki aika ai aroia kamea, aika tangira te rab'ata b'a e na kaikoakaki ni korokoreaki. 3B'a boni ngaira ma ngkami kaain te korotabonim'aneaki ni koaua, aika ti taromauria te Atua iroun Tamneina, ma ni kamoamoa irouni Kristo Iesu, ao ti aki onimakina te rab'ata, 4e boni ngae ngke boni ngai naba ae I onimakina te rab'ata. Ngkana e taku temanna b'a te tia onimakina te rab'ata ngaia, ao I a moamoa riki ngai: 5I korotabonim'aneaki n te kawani bong, ao te Iteraera ngai n rikiu, ao kaain te baronga are Beniamin, ao te Ebera mairouia Ebera; ao n reitaki ma te Tua, bon te B'aritaio ngai; 6n reitaki ma nanou n tauaninne ngkoa i bukin te Atua, ao I b'ainikirina te ekaretia; ao n reitaki ma karaoan nanon te Atua are taekinaki n te Tua, ao I iri nanoia ni kabane. 7Ma b'aai ake I taku b'a a kakawaki, ao I a atong ngkai b'a akea bonganaia i bukini Kristo. 8Tiaki ti baikai aika I taku b'a akea bonganaia, ma I atongi b'aai ni kabane b'a akea bonganaia i bukin te b'ai ae moanibaan te bongana riki, are ataakini Kristo Iesu are ara UEA, are I kabua au b'ai ni kabane i bukina, ao I atongi b'a maange, b'a E aonga n reke i rou bonganan arou ngkai ana aomata Kristo ngai, 9ao I aonga n noraki n arou n reitaki ma Ngaia, b'a e aki reke kaetan arou n reitaki ma te Atua n te Tua, ma e reke n onimakinani Kristo; kaetan arou aei boni mairoun te Atua, ao e reke i bukin te onimaki. 10B'a N na ata Iesu ma te m'aaka are E a manga kamaiuaki iai, ma ni maraki n ai arona ni maraki, ao n riki n ai arona ni matena, 11ma te kaantaninga b'a N na boni kamaiuaki man te mate nakon te maiu. 12I aki taku b'a e a tia n reke i rou are I uaiakinna, ao I aki taku b'a I a kororaoi n te raoiroi. Ma I kakorakorai ni biri b'a I aonga n taua te kaniwanga, b'a ngaia aei bukin are E karikai iai Kristo Iesu b'a ana b'ai. 13Taari, I aki taku b'a I a tia n taua; ma te b'ai teuana ae I karaoia, I m'anuokini baika i mwiu, ao I kabanea korakorau b'a N na katiai baika N na karaoi nakon taai aika na roko. 14Ma ngaia are I kabirim'akai nakon te tia b'a n na karekea te kaniwanga, are bon ana weewete te Atua i nanon Iesu nakon te maiu are i karawa. 15Ma ngaia aei, b'a ngaira ni kabane aika ti a ikawai i nanon te maiu n onimaki, ti na b'aina te nano ae ti te arona; ao ngkana iai i buakomi aika b'aina te nano ae kaokoro, ao E na kaota naba aei te Atua nakoimi. 16Ma ae ti a roko iai, ao ti na nakonako iai n te kawai naba anne. 17Taari, kam na kakairi i rou, ao kam na kam'atau taraaia te koraki ake a karaoa are ti karaoia i bukimi b'a te banna ni kakairi. 18B'a a bati aomata, ake I aki toki n taekiniia ngkoa nakoimi ao I a manga taekiniia naba ngkai ma rannimatau aika waanako: b'a kairiribai ngaiia ni maiuia nakon ana kaibangaki Kristo. 19Bon te mate tokiia, ao a atuani birotoia; a kamoamoaia ni baika a riai ni mamaa iai, ao ti te iangoi b'ain aon te aba. 20B'a I-Karawa ngaira, aika ti kakariaria te Tia Kamaiu, are te UEA are Iesu Kristo b'a E na roko mai karawa; 21are E na oniki rab'atara aika mangori, b'a a na riki n ai aron rab'atana ae mimitong, ni kabonganaan te m'aaka are E kona iai n tauu taekani b'aai ni kabane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\