BIRIBI 4

1Ma ngaia aei, tariu aika kam tangiraki, aika kam kan noraki i rou, ae kakim'areireiau, ao au baunuea, kam na teimatoa i nanon te UEA, ngkami aika kam tangiraki. 2I butiia Nei Euoria ma Nei Tuntuke, b'a a na b'aina te nano ae ti te arona ngkai a reitaki ma te UEA. 3Eng, ao I butiko naba, ngkoe ae raou ni m'akuri ni koaua, b'a ko na buokiia nakanne, b'a a tia ni kakorakoraia ni m'akuri ma ngai i bukin te euangkerio; ao raoia naba Kiremenito ma raou ni m'akuri ake tabem'aang, ake a mena araia n te boki ni Maiu. 4Kam na kim'areirei ngkai kam reitaki ma te UEA n taai nako; ao N na manga atonga riki ae kaangai, Kam na kim'areirei. 5Ke e ataaki aromi n taotaonaki n nano irouia aomata ni kabaneia. E a kaan roko te UEA. 6Kam na tai iangoa te b'ai teuana n raraomaeakinna; ma a na kaotaki ami bubuti nakon te Atua ni b'aai ni kabane, n te tataro ni bubuti ae raonaki ma te katituaraoi. 7Ao te rau are mairoun te Atua, are te rau are aki konaaki n ataaki teutana, e na kawakin nanomi ma aia iango nanomi ngkai kam reitaki ma Kristo Iesu. 8Te kabane ngkanne: taari, kam na ti iaiangoi baika koaua, aika eti ma n itiaki, aika tangiraki ngkai a raraoi, aika baika riai ni kamoamoaki, ngkana iai te raoiroi teutana iai, ao ngkana iai te b'ai ae e kamoamoaki te aba iai. 9Kam na karaoi baike kam reireiaki iai i rou, ake kam anganaki, ao ake kam ongo ma n noori i rou; ao E na mena iroumi te Atua are e reke te rau mai Rouna. 10E bati kim'areireiu ngkai I reitaki ma te UEA b'a i mwin te tai ae maan, ao e a manga uti ami iango i buku; are bon iai ngkoa i nanomi, ma e aki reke taina n oti. 11I aki taekina aei i bukini kain nanou: b'a I a tia n rabakau arou ni katau b'aai ni kabane aika riki nako iu. 12I ata aron te maiu ni kainano ao te maiu ni kaub'ai; I a tia n reireiaki arou nakoni b'aai ni kabane ma aaro nako. I ata arou nakoni b'aai ni kabane ma aaro nako. I ata aron te nuai ma te baki, ma te aro ni kaub'ai ma te aro ni kainano. 13I konai b'aai ni kabane ni kaitarai iroun Teuare kakorakoraai. 14E boni ngae n anne, ma kam a tia ni karaoa ae e raoiroi, ngke kam buokanib'ai ma ngai n rawaawatau. 15Ngkami aika I-Biribi, kam bon ataia naba b'a ngke I kitana M'aketonia n taai ake e moa n tataekinaki iai te euangkerio i buakomi ao akea te ekaretia teuana ae buokanib'ai ma ngai n te anga ke n te anganaki, b'a ti ngkami; 16b'a ngke I mena i Tetaronike, ao kam kanako baika tangiraki i rou ngke e kai nanou, tiaki ti te taina ma uatai. 17Tiaki nanona b'a I kani karekea te b'ai n tituaraoi, ma I tangira aromi n angab'ai. 18Ma a reke b'aai ni kabane i rou, ao a kabatiaki riki au b'ai. A bane n reke i rou baika I kainanoi ngkai a reke i rou b'aai aika e uoti Ebaberorito mai roumi. A riki b'a kanga ai aron te boi ae boiarara ae te karea ae tangiraki, ae E kukurei te Atua iai. 19Ao Atuau, E na anganingkami b'aai ni kabane aika a kai nanomi iai mani kaub'aina ae bati irouni Kristo Iesu. 20Ana b'ai te Atua ae Tamara te neboaki n aki toki. Amen. 21Kam na anga ara kamauri nakoia ake a itiaki ni kabaneia ake ana aomata Kristo Iesu. A kamauringkami taari aika mena i rou. 22A bane ni kamauringkami ake a itiaki, ma ai moara riki te koraki ake kaaini mwengani kautun te tautaeka i Rom. 23E na mena ana akoi te UEA are Iesu Kristo irouia tamneimi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\