BIREMON 1

1Mairouni B'auro, ae kabureaki i bukini Kristo Iesu, ao mairoun Timoteo ae tarira; nakoni Biremon ae tangiraki ae raora ni m'akuri, 2ao nakon te ekaretia ane a bobotaki kaaina i nanon am auti, ao nakon Abebia ae m'anera ma Arekibo ae raora n tautia: 3Ami b'ai te akoaki ma te raoi mairoun te Atua ae Tamara ma te Uea are Iesu Kristo. 4I aki toki ni m'anea aram ngkana I tataro, ao I kaaitaua te Atua, 5ngkai I ongo taekan am tangira nakoia ake a itiaki ni kabaneia, ma onimakinan te Uea are Iesu i roum. 6Bon au tataro b'a arom n iraorao ma aomata i bukin am onimaki e na karika i rouia ataakin raoi baika raraoi ni kabane aika iai i roura, aika a kairira nakoni Kristo. 7B'a e bati au kim'areirei ma kabebetean nanou n am tangira, tariu, b'a a kamaiuaki nanoia ake a itiaki i roum. 8Ma ngaia aei, b'a bon iai au ninikoria ae bati, ngkai ti uaia n reitaki ma Kristo, n tuangko te bae ko riai ni karaoia. 9Ma i bukin te tangira, ao e a raoiroi riki i rou b'a N na butiko, ngai ae B'auro, ae te tia ua-rongorongo ae I kabureaki naba ngkai i bukini Kristo Iesu, 10I butiko i bukin Onetimo ae riki b'a natiu i nanoni Kristo; b'a i nanon au tai ni kabureaki, ao I a tia n riki b'a kanga tamana ngai. 11Akea manenana i roum ngkoa, ma iai ngkai manenana nako im ao nako iu naba; 12ae I a manga kaokia nako im, ma nanou ae bane i rouna. 13I kan taua b'a e na mena i rou, b'a e na bonota mwim n akoai ngkai I kabaeaki i bukin te euangkerio. 14Ma I aki kani karaoa te b'ai teuana, ngkana ko tuai ni kataua; b'a e kawa n riki akoakiu i roum b'a te bae ko tebonaki iai, ao tiaki te bae nako mai nanom. 15B'a tao e a tia n nako Onetimo mai roum i nanon te tai ae aki maan, b'a e aonga ni manga reke i roum ao n tiku i roum n aki toki; 16b'a kanga ai tiaki am toro, ma e raka riki arona i aon te toro: bon te tari ae tangiraki, ai moa ra i rou, ma e a moamoa riki nako im n te aro ni maiu i aon te aba ao n reitaki ma te Uea. 17Ma ngaia aei, ngkana ko taku b'a raom ngai, ao ko na m'aneia n akoia b'a kanga ngai. 18Ao ngkana tao e a tia ni karaoa ae kairua nako im ngkoa n te b'ai teuana, ke tao e tarau i roum, ao ko na taua mwina i aan arau. 19I a korea aei n tabonibaiu: Ngai ae B'auro, N na kaboa mwina nako im. Tiaki te b'ai ae riai i rou b'a N na taekina nako im ae ko bae i rou i bukini maium ni Kristian. 20Eng, tariu, I bia buokaki i roum i bukin te Uea: ko na kamaiua nanou ngkai ko reitaki ma Kristo. 21I koroboki nako im ma te aki nanokokoraki b'a ko na boni karaoi baika I taekin, ao I ataiko b'a ko na boni karaoa ae bati riki nakon ae I tuangko. 22Ao i rarikin naba aei, ko na katauraoa te tabo ae N na mena iai: b'a I kaantaninga ae kam na anganaki ngai b'a kaekaan ami tataro. 23E kamauriko Eb'abera, ae raou ni kabaeaki i bukini Kristo Iesu; 24ao a kamauriko naba Mareko, ma Arititareko, ma Tema, ma Ruka, aika raou ni m'akuri. 25E na mena ana akoi ara Uea are Iesu Kristo irouia tamneimi. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\