TE KAOTIOTI 1

1Te boki aei bon taekan ana kaotioti Iesu Kristo, are E anganaki iroun te Atua, b'a E na kaotia nakoia ana toro. Kanoan te kaotioti aei bon taekani baika na waetata n roko. E kaoti baikai Kristo iroun ana anera are E kanakoa nakon ana toro ae Ioane, 2are taekini b'aai ni kabane ake e a tia n noori, are ana taeka te Atua ma te koaua are E kaotiotia Iesu Kristo. 3E a kab'aia ane wareki taeka ni burabeti aikai, ao a kab'aia naba akana ongo, akana kawakini baika koreaki i nanon te boki aio; b'a e a kaan te tai are a na riki iai baikai. 4Mairoun Ioane nakoia ekaretia ake itiua ake i Atia: Ami b'ai te akoi ma te raoi mairoun Teuare bon iai ngkai, ao iai ngkoa, ao iai rimwi n aki toki; ami b'ai naba te akoi ma te raoi mairouia tamnei ake itiman ake a memena i nanoaan ana kaintokanuea; 5ao ami b'ai naba te akoi ma te raoi mairoun Iesu Kristo, are kakaonimaki, are te moa ni kamaiuaki mai buakoia maate are E manga uti mai buakoia maate, ao are aia Mataniwi uea i aonnaba. E tangirira, ao E kainaomataira man ara bure ni matena; 6ao E karaoira b'a ibonga n ueana, aika taani beku iroun Atuana ma Tamana: ana b'ai te neboaki ma te m'aaka n tautaeka n aki toki! Amen. 7Noria, E nangi nako mai Kristo ma naang; ao a na bane maata n noria, ao uake a ewaria a na noria naba; ao a na bane n tang aomata nako i aonnaba i bukin te baere e karaoaki nakoina. Eng, Amen. 8E taku te Uea ae te Atua ae Moan te M'aka, ae iai ngkai, ao iai ngkoa, ao iai rimwi n aki toki, “Boni Ngai te Moa ao te Toki.” 9Ngai ae Ioane, ae tarimi, ae raomi n uaia n rawawata ma ni kaaina ueani Kristo ma ni b'aina te nanom'aka ngkai ti reitaki ma Iesu, I mena i aon te abam'akoro ae Batemoti, i bukin ana taeka te Atua ao i bukin naba te koaua are E tataekinna Iesu 10I mena i aani m'aakan ana kairiri te Tamnei 11ae kaangai, “Ane ko noria ao ko na koroia n te boki, ao ko na kanakoa te boki anne nakoia ekaretia ake itiua n taabo aikai: Ebeto, Temurena, Barekamo, Tuateira, Tareteiti, Biraterebia, ao Raorikeia.” 12Ao I rairaki b'a N na tara te aomata are taetae nako iu, ao I noori itiai kain-tei n taura aika koora, ma taura i aoia n tatabeua nako; 13ao i nuuka i buakoni kain-tei n taura aikai iai temanna ae ai aron taraan natin te aomata ae kunnikaia n te kunnikai ae e toki m'arairaina i aon raurauni waena, ao e kabaeaki b'ab'ana n te b'ai ni kabaebae ae te koora. 14Ao moanibaan te mainaina atuna ma iran atuna; ao matana ai aron taraan uran te ai, 15ao waena ai aron taraan te buraati ae raneanea ae a tia ni kaburoaki ni kaitiakaki n te ai ae ura m'aaka; ao b'anaana ai aroni karongoani b'aron naao aika bati, 16ao e tau itoi aika itiua i nanoni baina are ataina, ao e oti nako mai wina te kabaang ae kakang ae uaitera wina; ao taraan ubuna ai aron taai ae korakora riringana. 17Ngke I noria ao I katorobubua ni bobaraaki i rarikini waena n ai aron te mate; ao E kaaki baina are ataina i aou, ao E kaangai, “Tai maku! Boni Ngai te Moa ao te Toki. 18Teuare Maiu Ngai; I mate ngkoa, ao noria, I a manga uti n aki toki, ao bon iai irou kingin te mate ma kingin Eriti. 19Ma ngaia ae ko na koroi taekani baika ko noori, aika baika riki ngkai, ma baika na riki rimwi. 20Ao aio te kaantaninga ae raba ae nanonaki n itoi ake itiua, ake ko noori i nanoni baiu ae ataiu, ma kain-tei n taura ake koora ake a tei ma taura i aoia n tatabeua nako: Itoi ake itiua bon aia anera ekaretia ake itiua; ao kain-tei n taura ma taura i aoia n tatabeua nako bon ekaretia ake itiua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\