TE KAOTIOTI 10

1Ao I nora te anera temanna ae korakora b'a e ruo mai karawa. E kunnikaiaki n te nang, ao Nei Wirara i aon atuna; ao ubuna ai aron taai, ao rangana ai aron tein taraan te ai ae tei b'a kanga te boua. 2Iai te nira ni boki ae uarereke ae uki i nanoni baina; ao e kaaki waena are ataina i aoni marawa, ao waena are maingina i aon te aba. 3Ao e taetae n te b'ana ae korakora, n ai aron te raian ngkana e bekorara; ao ngke e taetae ao a rebwe baa ake itiua ni kaekaa. 4Ao N nang koroboki ngke a kaeka baa ake itiua, ma I a ongo naba te b'ana mai karawa ae kaangai, “Ko na kawakin ni kanikinaei b'a a na aki kakaotaki baike a a tia n taekini baa ake itiua, ao ko na tai koroi.” 5Ao te anera are I noria b'a e tei i aoni marawa ao i aon te aba, e katea baina are ataina nako karawa, 6ao e taetae n tuea n aran Teuare maiu n aki totoki, are karaoa karawa ma baike i nanona, ao te aba ma baike i aona, ao marawa ma baike i nanona, ao e taku b'a akea kamaanan riki te tai. 7Ma ngkana e katanga ana bu te anera are te kaitiman, ao te Atua E na kakororaoa ana kaantaninga are raba, n ai aron are E taekinna nakoia ana toro ake burabeti. 8Ao e a manga taetae naba nako iu te b'ana are I ongo are roko mai karawa, ao e kaangai, “Ko na nako n anaa te nira ni boki are uki are i nanoni bain te anera are tei i aoni marawa ao i aon te aba.” 9Ao I nako n te anera arei, ao I taku nakoina, “Kamai te nira ni boki ane uarereke anne. Ao e kaangai nako iu, Anaia, ao kanna; ao ane e na mao i nanoni birotom, ma e na karewe i nanoni wiim n ai aroni karewen aia karewe manibeeru.” 10Ao I anaa te nira ni boki are uarereke mai nanoni bain te anera, ao I kanna; ao ai aroni karewen aia karewe manibeeru karewena i nanoni wiiu; ao ngke I a tia ni kanna, ao e mao i nanoni birotou. 11Ao I tuangaki ae kaangai, “E riai b'a ko na manga taetae ni burabeti i bukiia natanaomata ma botannaomata ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae, ao i bukiia naba uea aika bati.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\