TE KAOTIOTI 11

1Ao I anganaki te kai ae kanga ai aron te kai ni baire; ao I tuangaki ae kaangai, “Tei rake ao bairea ana Tembora te Atua, ma te baonikarea, ao warekia akana taromauri i nanona. 2Ao ko na katuka te ru are i tinanikun te tabo are tabu n te Tembora n aki baireia, i bukina b'a e katukaki i bukiia botannaomata ake a na toutoubeka aon te kaawa are tabu abwi ma uoua te nam'akaina. 3Ao N na karekea aia tai au tia kakoaua ake uoman b'a a na taetae ni burabeti, ao a na taetae ni burabeti i nanon tengaa ao uabubua ma onongaun te bong, ao a na kunnikaiia n te kunnikai ae mangaingai.” 4Taani kakoaua akekei bon oriwa ake uakai, ao kain-tei n taura ake uaai ake a tei i matan Uean aonnaba. 5Ao ngkana iai te kairiribai ae kataia ni kani kaikoakia, ao e na kamateaki n te ai are oti nako mai wiia. 6A kona taani kakoaua akekei ni bonota karawa, b'a e na aki b'aka te karau ni karokoa koron aia bong n taetae ni burabeti; ao iai m'akaia i aon raan, ni kona n oniki b'a raraa; ao iai naba m'akaia ni karokoi b'aai ni kamamate ni kaokioki n ai aron takun nanoia. 7Ao ngkana a tia n taekina aia rongorongo, ao te man are tiritiri are tabe n rierake mai Abuto e na buakaniia ao e na tokanikai i aoia, ao e na kamateia. 8Ao a na wene rab'ataia ni kawain te kaawa are ab'ab'aki ike E kamateaki iai aia Uea; ao aran te kaawa arei, ae te ara ni kabotau, bon Totom ma Aikubita. 9Ao tabem'aang mai buakoia natanaomata ma baronga ma botannaomata ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae a taratarai rab'ata ake a mate akekei i nanon tenibong ma te iterana, ao a aki kariaia b'a a na taunaki n te rua ni mate. 10Ao ake a maeka i aon te aba a kim'areirei ma ni kakatonga; ao ane a na kanako b'aintangira ni bon nakoia n tatabemaniia nako; b'a burabeti ake uoman akekei bon taan uota te aro ae kamamate nakoia aomata ake a mena i aon te aba. 11Ma i mwin tenua ma te iterana te bong ao e nako mairoun te Atua te ikeike-ni-maiu, ao e rin i nanoia; ao a teirake i aoni waeia, ao ake a tarataraia a rotaki n te maku ae korakora. 12Ao burabeti ake uoman akekei a ongo te b'ana ae korakora mai karawa ae kaangai nakoia, “Kam na rierake nako ikai.” Ao a rierake nako karawa n te nang; ao aia kairiribai a tarataraia. 13Ao n te aoa naba arei ao e roko te m'aeiei ae korakora; ao e uruaki kabwiani m'akoron te kaawa, ao a mate ni m'aeiein te aba arei aomata aika itinga; ao aomata ake nikiraia a rangi ni maku, ao a angan Atuani karawa te neboaki. 14E a tia n roko te kauoua n rekenikai; noria, ae e na roko ni waetata te katenua n rekenikai! 15Ao e katanga ana bu te anera are te kaitiman; ao b'ana aika korakora i karawa a kaangai, “Ana b'ai ara Uea ma ara Kristo te m'aaka n tautaeka i aonnaba; ao ane E na uea n aki totoki.” 16Ao unimm'aane ake uangaun ma aman, ake a tekateka i aon aia kaintokanuea i matan te Atua, a katorobubua ni bobaraaki ao a taromauria te Atua, 17ao a kaangai, “Ti katituaraoiko te Uea ae te Atua ae Moan te M'aka, ae iai ngkai, ao iai naba ngkoa, ao ti kaitauko. b'a Ko a tia ni kabongana m'aakam ae korakora, ao Ko uea! 18A un botannaomata aika aki onimakina te Atua, ma e a roko unim ao te tai i bukiia maate ni motikaki taekaia. ma te tai are a na anganaki iai boon aia m'akuri am toro ake burabeti ma ake a maka aram, ake te koraki ake a mangori ma ake a kakannato; ao te tai ae a na tiringaki iai akana urua aon te aba!” 19Ao e kaukaki ana Tembora te Atua, ae te Tembora ae mena i karawa, ao e noraki te Atiniberita i nanona. Ao e itiiti ma n rebwetata te baa ma n rurunga, ao e m'aeiei te aba; ao e b'aka ni korakora te karau ae te aiti ae matoatoa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\