TE KAOTIOTI 12

1Ao e kaoti te b'ai ae e rangi ni kamimii taraana i karawa: te aine ae kunnikaiaki n taai, ao e mena nam'akaina i aani waena, ao te baunuea ae tebwi ma uoua itoina i aon atuna. 2E bikoukou neierei; ao e tangi n takarua ngke e ariri, b'a e nangi bung. 3Ao e a manga kaoti te b'ai riki teuana i karawa ae e rangi ni kamimii naba taraana: te man ae te rakon ae korakora ae uraura, ao itiua atuna ao tengauni korona, ao itiua te baunuea i aon atuna. 4Ao bukina e uakina iai kateni-m'akoroni m'aitin itoini karawa, ao e tewe nako aon te aba; ao e tei te rakon i matan te aine are nangi bung, b'a e na kana natina n te tai are e bungiaki iai. 5Ao neierei e bungia natina ae te m'ane, ae na tauu taekaia botannaomata ni kabaneia, ni kairiia ma te matoa; ao e na anaaki natina n uotaki rake nakon te Atua ao nakon ana kaintokanuea. 6Ao e biri nako te aine arei nakon te rereua, nakon te tabo are E katauraoia te Atua i bukina, ike e na tararuaki iai i nanon tengaa ao uabubua ao onongaun te bong. 7Ao e riki te buaka i karawa: Mikaera ma ana anera a buakana te rakon; ao e buaka te rakon ma ana anera, 8ma a aki tokanikai; ao e aki manga noraki neia i karawa. 9Ao e teweaki nako mai eta te rakon are korakora, are te naeta are ngkoangkoa, are arana te Riaboro ke Tatan, are m'am'anaia kaain aonnaba ni kabaneia: e teweaki nako aon te aba, ao a teweaki nako naba ana anera ma ngaia. 10Ao I ongo te b'ana ae korakora i karawa, b'a e kaangai, “E a roko ngkai ana kamaiu Atuara, ma m'aakana ma ueana, ma m'aakan ana Kristo: b'a e a tia n teweaki nako te tia bukiniia tarira, ni kabuakakaia i matan Atuara ni ngaina ao ni bong. 11Ao a kataea ana kai n raraan te Tiibuteteei ao n te koaua are a tataekinna; ao a kukurei n anga maiuia ma ni mate naba. 12Ma ngaia ae kam na kim'areirei, ngkami aika taiani karawa, ao ngkami aika kam maeka iai. E na reke kain te aba ma marawa! B'a e a tia n ruo nakoimi te riaboro ma unna ae korakora, ngkae e ataia b'a e a uarereke ana tai.” 13Ao te rakon, ngke e ataia b'a e a tia n teweaki nako aon te aba, ao e nako ni kakioa te aine are bungia natina are te m'ane. 14Ao e anganaki neierei bain te ikare aika uaai aika ab'ab'aki, b'a e na kibakiba nakon te rereua nakon ana tabo, ike e na tararuaki iai i nanon tenua ma te iterana te ririki, ao ike e raroa nako iai mairoun te naeta. 15Ao te naeta e katinakoa te ran ae kanga ai aron te karaanga mai wina b'a e na raanga n ri mwin te aine, b'a e aonga n ae e uota nako neierei. 16Ao aontano e buoka neierei: e kaurea wina aontano ao e oonga te karaanga are e katinakoa te rakon mai wina. 17Ao e un te rakon nakon te aine arei, ao e nako b'a e na buakaniia natin neierei ake tabem'aang, ake a kakawakin ana tua te Atua, ma n teimatoa n taua te koaua are E kaotiotia Iesu. 18Ao e tei te rakon i aon te bike i rarikin tari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\