TE KAOTIOTI 13

1Ao I nora te man ae tiritiri b'a e aerake mai tari: tengauni korona, ao itiua atuna, ao tebwina te baunuea i aoni korona, ao iai te ara ae te taeka ni bakanatua i atuna nako. 2Ao te man are I noria ai aron te reb'ari, ao waena ai aroni waen te bea, ao wina ai aroni wiin te raian. Ao e anga m'aakana te rakon nakoina, ao e anganna naba ana kaintokanuea ma m'aakana n tautaeka ae korakora. 3Iai atun te man arei teuana ae a tia n ikoaki n te ikoaki ae tara n rangi ni kakaiaki, ma e a tia ni mao. Ao a bane kaain te aonnaba n irira te man arei ni mimiakinna. 4Ao a bane n taromauria te rakon i bukina ngke e anga te m'aaka n tautaeka nakon te man are tiritiri; ao a taromauria naba te man are tiritiri, ao a kaangai, “Ai antai ae ai aron te man ae tiritiri aei? Ao antai ae kona te buakanna?” 5Ao e anganaki te man arei te kona n atongi taeka ni kainikatonga ma taeka ni bakanatua; ao e anganaki te m'aaka ni karaoa ae e kani karaoia abwi ma uoua te nam'akaina. 6Ao e moana taetaebuakaan te Atua, n taetaebuaka arana ma ana um'anrianna, ma ake a maeka i karawa. 7Ao e anganaki naba te kona ni buakaniia ake a itiaki, ma te katae aia kai; ao e anganaki te m'aaka n tauu taekaia baronga nako ma natanaomata ma botannaomata ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae. 8Ao ane a na taromauria te man arei aomata nako i aonnaba, ake a aki koreaki araia ni bokin te maiu ma ngke a moa ni karikaki aonnaba; ao te boki arei bon ana boki te Tiibuteteei are kamateaki. 9“Ke e ongo, ane iai taningana! 10Ngkana iai ane katauaki b'a te taenikai, ao ke e nako b'a te taenikai; ao ngkana iai ane kamatea te aomata n te kabaang, ao e na kamateaki naba n te kabaang. Nanona ngkanne, b'a ake a itiaki a riai n teimatoa n aia onimaki.” 11Ao I nora te man temanna b'a e rierake mai aantano: iai korona aika uaai aika ai aroni koron te tiibuteteei; ao e taetae n ai aron te rakon. 12E kamanena ni kabane m'aakan te moa ni man are tiritiri ni m'am'akuri iai i matana. Ao e anai nanoia aomata ni kabaneia i aonnaba b'a a na taromauria te man are moa ni kaoti, are iai ikoakina are kakaiaki are a tia ni mao. 13Ao te man are kaoti mai aantano e karaoi kanikina aika ab'ab'aki, b'a e kab'aka te ai mai karawa nako aon te aba i mataia aomata. 14Ao e m'am'anaia ake a maeka i aon te aba ni kanikina ake e anganaki b'a e na karaoi i matan te man are moa ni kaoti; ao e tuangiia ake a maeka i aon te aba b'a a na karaoa te bouananti ae na katotonga aron tein rab'atan te man are aki mate ngke e ikoaki n te kabaang. 15Ao e anganaki te kariaia b'a e na karina te ikeike-ni-maiu i nanon te bouananti are na katotonga tein rab'atan te man are moa ni kaoti, b'a e aonga ni kona n taetae ao ni kamateia aomata ni kabaneia ake a aki taromauria. 16Ao e karaoa ae a na bane aomata ake a mangori ma ake a kakannato, ake a kaub'ai ma ake a aki kaub'ai, ake a inaomata ma ake tooro, b'a a na kanikinaeaki i aoni baiia ake ataiia ke i aon ram'aia. 17Ao akea temanna ae kona ni bob'ai ke ni kabob'ai, b'a ti ane iai i rouna te kanikina, ae aran te man arei, ke te ware are tei i bukin arana. 18Ana b'ai ae rabakau te baei! Ane atatai ao ke e iangoia b'a tera nanon te ware are te ware i bukin te man, ngkai te ware arei e tei i bukin aran te aomata; ao te ware arei bon Onobubua ao Onobwi ma Onoua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\