TE KAOTIOTI 14

1Ao I taratara nako, ao noria, te Tiibuteteei ae tei i aon te maunga are Tion, ao raona te koraki ae tebubua ma abwi ma aua tengaa m'aitiia aika a koreaki i aon ram'aia aran te Tiibuteteei ma aran Tamana. 2Ao I ongo te b'ana mai karawa ae ai aroni karongoaani b'aron naao aika bati, ao ai aron rebwen te baa ae korakora; ao kanga ai aron tangin taian aabi aika katangaki irouia taani katang-aabi; 3ao a anenea te anene teuana ae kanga te anene ae boou, i nanoaan te kaintokanuea ao i mataia baike a maiu ma unimm'aane; ao akea temanna ae kona n reireia te anene arei, b'a ti te koraki ake 144,000 ake a tia ni kamaiuaki mai buakoia kaain aon te aba. 4Te koraki aei bon ake a aki kam'araeaki irouia aine, b'a roronga ngaiia aika tuai ni bo ma aine. Boni ngaiia ake a irira te Tiibuteteei nako ike E nako iai. A a tia ni kamaiuaki mai buakoia kaain aonnaba, ao a riki b'a ana aomata te Atua ma te Tiibuteteei: ti te bo ngaiia ma moa n uaa ake a anga aomata nakon te Atua b'a ana b'ai. 5A babanga ni kewe; akea aia kairua. 6Ao I nora te anera temanna b'a e kibakiba i eta ike e rietaata i aani karawa, ao iai i rouna te rongorongo ae e raoiroi n aki totoki are e na tataekinna nakoia aomata ake a mena i aon te aba, ao nakoia botannaomata ni kabaneia ma baronga ma natanaomata ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae. 7Ao e kaangai n te b'ana ae korakora, “Kam na maka te Atua, ao kam na anganna te neboaki. B'a e a roko te aoa are E na motiki taeka iai. Kam na taromauria Teuare karaoa karawa ma aonnaba ma marawa ma koburaken raan.” 8Ao te anera temanna, ae te kauoman, e ri mwin are te moa n anera, ao e kaangai, “E a b'aka, e a b'aka B'aburon are te kaawa are kakannato, are kamoiia botannaomata ni kabaneia n ana wain, are bon nanona ae korakora ni kani wene ni bure.” 9Ao te anera riki temanna ae te kateniman, e ri mwin are te kauoman, ao e kaangai n te b'ana ae korakora, “Ngkana e taromauriaki te man arei ma te bouananti are katotongana iroun te aomata temanna, ao ngkana e kanikinaeaki te aomata anne i aon ram'ana ke i aoni baina, 10ao e na moi n ana wain te Atua, are wainin unna, are E a tia ni kab'aroaki n aki renganaki nako nanoni m'angkon unna; ao e na b'ainikirinaki ni kamarakaki n te ai ma te burimton i mataia anera ake a raoiroi, ao i matan te Tiibuteteei. 11Ao e aetorake n aki totoki bubun te ai are a b'ainikirinaki ni kamarakaki iai; ao akea motirawaia ni ngaina ao ni bong te koraki ake a taromauria te man ma te bouananti are katotongana, ao te koraki ake a anganaki kanikinaean arana.” 12Aei te nanom'aka ae kaantaningaki mairouia ake a itiaki, ake a tauu ana tua te Atua, ma ni kakaonimaki nakon Iesu. 13Ao I ongo te b'ana mai karawa b'a e kaangai, “Ko na korea ae kaangai, A a kab'aia maate akana mate ma ngkai, n aki raure ma aia Uea.” E taku te Tamnei, “Bon te koaua, b'a a na motirawa man aia m'akuri ae korakora; b'a a airi taekan aia m'akuri ma ngaiia.” 14Ao I taratara nako, ao noria, te nang ae mainaina! E tekateka temanna i aon te nang arei, ao te aomata arei ai aron Natin te Aomata, ao iai te baunuea ae te koora i aon atuna, ao iai te biti ni koro uita ae kakang i nanoni baina. 15Ao e oti nako te anera temanna man te Tembora, ao e taetae n te b'anaa ae korakora nakon Teuare tekateka i aon te nang, ao e kaangai, “Ko na karina am biti i buakon uita, ao koroi, b'a e a roko tain te koro uita; a tawaa raoi uaa i aon te aba, ao e a roko aia tai n taiaki.” 16Ao Teuare tekateka i aon te nang E katioa ana biti i aon te aba, ao a taiaki uaa i aon te aba. 17Ao e oti nako te anera temanna man te Tembora are i karawa, ao iai naba i rouna ana biti ae kakang. 18Ao e oti nako te anera temanna man te baonikarea; ngaia ae taua taekan te ai. Ao e taetae n te b'ana ae korakora nakon te anera are iai ana biti are kakang, ao e kaangai, “Ko na kabongana am biti ane kakang, ni korei amwini kureeben aon te aba; b'a a tawaa amwi ni kureebe.” 19Ao te anera e katioa ana biti i aon te aba, ao e korei amwini kureeben aon te aba, ao e kaaki i nanoni nen taonani kureebe are ab'ab'aki are ana b'ai unin te Atua. 20Ao e toutouaki b'ain taonani kureebe i tinanikun te kaawa, ao e ti nako te raraa mai iai, ao e raanga nako tao uabubua te maire, ao rietana tao nimaua te buti mai aontano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\