TE KAOTIOTI 15

1Ao I a manga nora te b'ai teuana i karawa ae e kamimii taraana, ae te b'ai ae ab'ab'aki ae kamimii: bon anera aika itiman, ao iai i rouia kabaneani b'aai ni kamamate; ngaiia aika kaota tokin unin te Atua. 2Ao I nora te b'ai ae kanga ai aroni marawa ae te kiraati ae renganaki n te ai; ao I nooriia naba ake a tokanikai i aon te man arei, ma te bouananti are katotongana, ao i aon naba are e tei te ware i bukin arana, b'a a tei i aoni marawa are te kiraati, n tau aabi ake mairoun te Atua. 3Ao a anenea ana anene Mote are ana toro te Atua, ma ana anene te Tiibuteteei, ao a kaangai, “Te Uea ae te Atua, ae Moan te M'aka, A kakannato am m'akuri ao a kamimii! A eti ma ni koaua arom, Ngkoe ae aia Uea botannaomata! 4Ai antai ae na aki maku iroum, Te Uea, ma n aki neboa aram? B'a ti Ngkoe ae Ko tabu. A na bane n roko botannaomata nako n taromauriko, b'a a tia n noraki am Babaire aika eti.” 5Ao i mwini baikai ao I nora te Tembora, are te Um'antabunrianna, b'a e kaukaki; 6ao a oti nako man te Tembora anera aika itiman, ake iai i rouia b'aai ni kamamate ake itiua, ao a kunnikaiaki n te kunnikai ae itiaki ae raneanea, ao a kabaeaki b'ab'aaia ni kabae aika koora. 7Ao temanna ni baike a maiu ake aman e angania anera ake itiman boora aika itiua aika koora aika on n unin te Atua, ae maiu n aki totoki. 8Ao e kaonaki te Tembora n te bubu mani mimitongin te Atua, ao mani m'aakana; ao akea temanna ae kona n rin n te Tembora ni karokoa ae a toki b'aai ni kamamate ake itiua ake aia b'ai anera ake itiman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\