TE KAOTIOTI 16

1Ao I ongo te b'ana ae korakora man te Tembora, b'a e kaangai nakoia anera ake itiman, “Kam na nako ni kab'aroi i aon te aba kanoani boora ake itiua ake booran unin te Atua.” 2Ao e nako te moa n anera, ao e kab'aroa kanoan ana boora i aon te aba; ao e riki iai te kaboa ae buakaka ae kamaraki irouia aomata ake a kanikinaeaki n ana kanikina te man arei, ao i rouia naba ake a taromauria te bouananti are katotongana. 3Ao te anera are te kauoman e kab'aroa kanoan ana boora i marawa; ao e riki n raraa marawa, kanga ai aron raraan te aomata ae mate; ao a bane ni mate maan ake i marawa. 4Ao te anera are te kateniman e kab'aroa kanoan ana boora i nanoni karaanga ma koburaken raan; ao a riki n raraa raniia. 5Ao I ongo b'anaan aneran raan, b'a e kaangai, “Ko eti n am moti i bukini baikai, Ngkoe ae Ko tabu, are iai ngkai ao iai ngkoa. 6B'a aomata a katinakoi raraaia te koraki ake a itiaki ma burabeti; ao Ko a tia n anganiia te raraa b'a a na moi iai. A riai n reke kaiia.” 7Ao I ongo te b'ana man te baonikarea, b'a e kaangai, “Eng, te Uea ae te Atua, ae Moan te M'aka, a koaua am moti ao a eti.” 8Ao te anera are te kaaman e kab'aroa kanoan ana boora i aon taai; ao e kariaiakaki b'a e na kabuokiia aomata ni korakoran riringana. 9Ao a bue aomata n te riringa ae korakora; ao a taetaebuaka aran te Atua, ae tauu aroni b'aai ni kamamate akekei; ao a aki rairi nanoia, n anganna te neboaki. 10Ao te anera are te kaniman e kab'aroa kanoan ana boora i aon ana kaintokanuea te man arei; ao e riki n roo aon taabo ake e uea iai, ao aomata a tenatenai neweia b'a a kainano ni maraki; 11ao a taetaebuaka Atuani karawa i bukini marakiia ma kaboaia; ao a aki rairaki ni kitan aia m'akuri aika bubuaka. 12Ao te anera are te kaonoman e kab'aroa kanoan ana boora i nanon te karaanga are ab'ab'aki are te Iuberetiti; ao e oora n akea ranna, b'a e aonga ni katauraoaki kawaia uea ake mai mainiku. 13Ao I nooriia tamnei aika teniman aika kam'ara aika ai aroia biraoki, b'a a oti nako mai wiin te rakon, ao mai wiin te man arei, ao mai wiin te burabeti ni kewe arei: 14bon tamneia taimonio aika kakaraoi kanikina; ao a kawariia uea nako i aonnaba, b'a a na ikotiia nakon te buaka n te Bong are kakannato are ana bong te Atua ae Moan te M'aka. 15“Noria, ae N na roko n ai aron te tia ira! E a kab'aia ane kamarurungnga ni kawakini kunnikaina, b'a e kaawa n nakonako n akea karabaana ao e mamaa ngkana e noraki.” 16Ao a ikotiia uea nako n te tabo ae aranaki n te taetae n Ebera b'a Aremaketon. 17Ao te anera are te kaitiman e kab'aroa kanoan ana boora i aon te ang; ao e nako te b'ana man te baonikarea are n te Tembora, ao e kaangai, “E a tia!” 18Ao e itiiti, ao e rebwetata ma n rurunga te baa, ao e riki te m'aeiei ae korakora i aon te aba, ae te m'aeiei ae akea n ai arona ma ngke e moa ni mena te aomata i aonnaba: boni moan te korakora te m'aeiei aei. 19E tabwena te kaawa are ab'ab'aki nakoni m'akoro aika tenua, ao a bane n urubekebeke taiani kaawa nako n aaba nako: ao te Atua E aki m'aninga taekani B'aburon are kakannato, ma ngaia are E anganna m'angkoni wain n unna b'a e na moi iai. 20Ao a bane abam'akoro ni biri nako, ao a aki manga noraki maunga. 21Ao aomata a b'akaraki mai karawa n te karau ae matoatoa, ae taian aiti aika bububura, aika tao kaka tebubua te rawawata rawawataia ke e raka riki; ao a taetaebuaka te Atua i bukin te karau n aiti are kamamate; b'a e bon rangi ni kamamate.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\